از رنجی که میبریم/راه چالوس – ویکینبشته

شرحی هم از طرف جمعی از مستخدمین دولت و غیر مستخدمین دولت رسیدهاست که چون مفصل است از قرائت آن صرفنظر میکنم وخلاصه آن این است که عدهای از افراد بی بضاعت برای اینکه از پرداخت کرایه منزل که واقعا خیلی سنگین و سرسام آور است نجات پیدا کنند وکمکی به هزینه زندگانیشان بشود از اراضی شمال نهر کرج خریداری کردهاند و چند سال است هر کدام شاید یک ساختمان مختصری هم برای خودشان کردهاند یا در دست ساختمان است اداره لوله کشی سال گذشته اعلان کردهاست که چون اراضی مزبور برای تصفیه خانه لوله کشی لازم است این اشخاص بایستی اراضیشان را به اداره لوله کشی بفروشند و قیمت راهم بنرخ سال ۱۳۲۳ بگیرند معلوم نیست اداره لوله کشی با چه مجوزی چنین اعلانی کرده و چنین تصمیمی را گرفتهاست (حاذقی ـ کار عمومی مقدم بر منافع خصوصی است) آقا منافع افراد را هم باید در نظر گرفت وحقوق طبقه مستخدم دولت و طبقه ضعیف را هم باید مراعات کرد و باید به آنها کمک کرد.

دکتر علوی ـ در روزهای اخیر تظاهراتی از طرف دانشجویان پزشکی شده که لازم میدانم برای روشن شدن قضیه عرایضی بعرض آقایان برسانم سابق بر این کلیه دانشجویان سال پنجم که عده آنها از یکصد نفر تجاوز نمیکرد خودبخود همه شان کارورز میشدند چهار سال پیش برای رفع احتیاجات مبرم کشور بطبیب، اعلیحضرت همایونی فرمودند که بجای یکصد نفر دانشجو ۲۵۰ نفر دانشجو همه ساله پذیرفته بشود و مقرر فرمودند که بودجه دانشکده پزشکی مطابق نیازمندیهای ۲۵۰ نفر دانشجو برآورده بشود و تعداد دانشجویان از همان سال یعنی چهار سال پیش اضافه شد ولی متاسفانه وعدههای دولت در بوته اجمال باقی ماند و فقط در سال ۳۲۸ در اواخر سال گذشته بود که مبلغ ۳۰ میلیون ریال به بودجه دانشکده پزشکی افزوده شد وتعداد ۳۶۰ تخت خواب در بیمارستان پهلوی و در سایر بیمارستانها بتخت خوابهای دانشکده پزشکی اضافه گردید البته چون برای کارورزی حداقل برای هر دانشجو ۱۵ تختخواب لازم است ودر دانشکده پزشکی ۱۴۰۰ تخت خواب بیشتر نیست و حداکثر ۹۰ نفر دانشجو میتوانند کارورز بشوند و بقیه البته از کارورزی محروم خواهند شد از این لحاظ بود که دانشکده پزشکی در نظر گرفت که مازاد این ۱۰۰ نفر دانشجو راتا تکمیل تخت خوابهای خودش به بیمارستانهای وزارت بهداری وبیمارستانهای ارتش اعزام بدارد علت اصلی اعتصاب دانشجویان موضوع مسابقهای بود که برای کاورز شدن دانشکده پزشکی مطابق مقرراتی که ۳ سال پیش از شورای دانشکده تصویب شده بود عملی کنند (فرامرزی کارورز را توضیح بفرمایید.

بمنظور ایجاد قدرت قانونی برای انجام وظایف بازرسی کاروتامین حفاظت وبهداشت ورفاه کارگران که حائزاهمیت بوده وقسمیت ازنارضایتیهای کارگران را درسراسرکشور مرتفع خواهدنمودلایحه قانونی وآئین نامه بازرسی کارراتهیه وکمیسیونی مرکب ازپزشکان وکارمندان صلاحیت دارمشغول تهیه آئین نامه حفاظت وبهداشت ورفاه کارگران میباشد که بزودی حاضروبضمیمه لایحه قانون جدیدکار برای تصویب تقدیم خواهدشد بعلاوه نظر باینکه ساختمان واستعمال دیگهای بخار کورههای نفت سوزوظروف تحت فشاردر کشورتوسعه یافته ولی درساختمان بهره برداری ازآنها نظارتی بعمل نیامده واغلب موجب بروز سوانح جانی برای کارگران میگرددکمیسیونی مرکب ازمهندسین متخصص مامورشده که بامطالعه قوانین وآئین نامههای مصوبه نظیر سایرممالک آئین نامه جامعی تهیه نمایدوبزودی مورداستفاده قرارگیرد.

کارورز انترن است شاگردان سال ششم که برای عملیات بایستی درخود بیمارستانها تعلیمات بالینی ببینند دانشجویان بعنوان اینکه سمت کارورزی برای تکمیل تحصیلاتشان نهایت لزوم را دارد و بیمارستانهای تابعه وزارت بهداری و ارتش ممکن است فاقد وسائل کافی برای استفاده دانشجویان باشد پیشنهاد کردند که دوره کارورزی از یکسال به هشت ماه و درعوض ۳ دوره کارورزی به دو دوره اکتفا شود ولی پیشنهادی که نموده بودند از لحاظ مغایرتی که با آییننامه تحصیلات پزشکی لزوم کارورزی در ۳ سرویس مختلف داشت (آشتیانیزاده ـ کارورزی یعنی چه)؟ اولا دانشکده پزشکی احتیاج خیلی مبرم بتوسعه تشکیلات و تختخواب اضافی داردوبهترینه راه عملی کردن این موضوع این است که بیمارستان پهلوی را تکمیل بکنند و بودجهای به بیمارستان بدهند که ۶۰۰ تختخواب اضافی هر چه زودتر دائر بکند دوما اینکه اعتصاب دانشجویان پزشکی از لحاظ مبادی و از لحاظ شئون پزشکی معقول و صحیح بنظر بنده نمیرسد و از آقایان دانشجویان تمنی میکنم که هر چه زودتر سر کلاس درسشان حاضر بشوند.

بنده پیشنهاد میکنم که از اعتبار ۵۰ میلیون ریال سازمان برنامه ۵۰۰ هزار تومان عجالتا به مصرف راهسازی رودبار و الموت و پانصد هزار تومان به مصرف راه بلوک زهرای قزوین نماید. نایب رئیس ـ نسبت به صورت مجلس قبل اعتراضی آقایان دارند؟ عرض دیگر بنده این است که خواستم تقاضا بکنم دستور فرمایید یک نفر از آقایان منشیها این طرف ثبت اسامی بکنند، هر وقت این پشت بنده اجازه میخواهم مرا نمیبینند. نبوی – ضمن قرائت اعضای کمیسیون معلوم شد بعضی در چهار جا انتخاب شدهاند و پاره ایی انتخاب نشدهاند خواستم استدعاکنم مقام ریاست دستور فرمایند که این شعب امروز یا روز دیگری تشکیل جلسه بدهند و ترتیب این کار را بدهند.

قانون مربوط به الحاق یک تبصره به ماده ۳۷ قانون امور حسبی و یک تبصره به ماده ۵۶ قانون تسریع محاکمات – مصوب ۱۹ مهر ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین. نایب رئیس ـ در کمیسیون محاسبات وقتی تصویب شد البته اصلاح میشود راجع به صورت جلسه نظر دیگری نیست؟ این قانون در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. رد لوایح مربوط به تشکیل سازمان مسکن و تنظیم یک برنامه صحیح و بلند مدت برای خانهدار ساختن کارمندان دولت و کارگران صنایع – مصوب ۳۰ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ بهمن ۱۳۴۴ مجلس سنا. قانون راجع به تحصیل ۱۵ میلیاردریال اعتبار جهت تقویت نیروهای دفاعی کشور – مصوب ۱۹ آبان ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا.

نایب رئیس ـ راجع به سؤالات چون بدولت نوشته شدهاست البته برای جواب حاضر خواهند شد حالا به نطقهای قبل از دستور شروع میکنیم آقای مجید موقر بفرمایید. آشتیانیزاده ـ حالا اجازه بفرمایید قبل از دستور عرض کنم، خیلی مختصر است. آشتیانیزاده ـ راجع بسؤالاتی است که بنده از دولت کردهام. تبعیض نیست. استدعا میکنم جناب آقای فرامرزی بعرایض بنده توجه بفرمایید (فرامرزی ـ قصد اعتراض ندارم) و با توجه بوضع کنونی کشور خدای نخواسته این محصلین آلت دست جمعی مغرض و مفسده جو واقع نگردند (صحیح است) اما در مورد تکمیل رفع نواقص دانشکده پزشکی این موضوع وابسته بنظر مجلس شورای ملی هیئت دولت است که در ازدیاد بودجه و فراهم ساختن موجبات توسعه دانشکده و بیمارستانهای تابعه اقدامات موثری بنمایند ((صحیح است)) ومسلم است که با تکمیل ساختمان و وسائل بیمارستان پهلوی و رفع نواقص و تامین بودجه آن کلیه احتیاجات دانشکده پزشکی مرتفع خواهد شد.

رها ساختن نیروهای اجتماعی که در قید اسارت بود موجب شد که تحرک بیشتر و قابل توجهی در کلیه فعالیتهای مملکتی به وقوع پیوندد بهترین نمودارآن بهرهمند شدن زنان از حقوق سیاسی بود و چنان که همه ما در سالهای اخیر شاهد بوده و هستیم هر سال عده روز افزونی از زنان در انجام خدماتاجتماعی و سیاسی و اقتصادی در شهرها و روستاها شریک و سهیم میشوند. نایب رئیس ـ در جلسه گذشته نسبت به این عده اشخاص آقای رئیس مجلس نوبتشان را محفوظ نگهداشتهاند. وکیل پور- عرض کنم که در جلسه گذشته ضمن تلگرافاتی که تقدیم شدهاست دهبید از قلم افتادهاست و ضمنا یک تلگرافی هم فراموش کردم خدمتتان تقدیم کنم از جهرمیهای مقیم شیراز است دائر به پشتیبانی از آقای دکترمصدق.

میدان توپخانه تا قبل از تاجگذاری ناصر الدین شاه قاجار به صورت یک زمین مسطح در پشت ارگ سلطنتی بود که در اختیار مشق نظام قرار داشت. این بیمارستان در صورتی که کلیه قسمتهایش مورد استفاده قرار گیرد گنجایش یکهزار تختخواب را خواهد داشت و فعلا با وجودی که ۴۰۰ تختخواب در آن دایر شده بیش از ثلث آن اشغال نگردیدهاست و دو ثلث بقیه خالی واحتیاج بتعمیرات مختصری دارد. ۷۱. در تاریخ ۹ فوریه ۲۰۱۴، آژانس تأیید کرد که هفت مجتمع سوخت تولیدشده در ایران که حاوی اورانیوم غنیشده تا ۲۰ درصد U-235 بود، در قلب راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) قرار گرفت.

ایران در تاریخ ۸ فوریه ۲۰۱۴ اطلاعات روزآمدی را برای بخشهایی از پرسشنامه اطلاعات طراحی ارائه و در آن اعلام کرد که اقداماتی را «به دلیل تغییر در سطح غنیسازی» انجام داده است و این اقدامات را «بطور موقت در طول اجرای مرحله اول برنامه مشترک اقدام» به انجام رسانده است. در زمینه حفظ و حمایت از جنگل از تربیت و بهکارگماری گارد جنگل (به تعداد ۴۰۰۰ نفر)، احداث پاسگاهها در سراسر جنگلهای مهم شمال، ایجادساختمانهای استحفاظی گارد، استقرار شبکه مخابراتی بیسیم و اتخاذ تدابیر برای مقابله با حریق جنگلها و تهیه تسهیلات مربوط را میتوان نام برد. ۴- تهیه وسائل بهداشت وزخم بندی وایجادبیمارستان ووسائل جراحی کامل ودراین خصوص درنظراست که لااقل بیمارستان یکصدتختخوابی برای ژاندارمری بامساعدت وزارت بهداری ساخته شودوباین ترتیب علاوه براینکه یک بیمارستان مجهز بسیاربیمارستانهای پایتخت افزوده میشود عده کثیری کارگربکارگمارده میشوند.

تهیه و تولید بذر گیاهان مرتعی، ضمناً برای جلوگیری از چرای مفرط و خارج ازقاعده قوانین لازم به تصویب رسید و استفاده از مراتع برای دامداران و یا شرکتهای تعاونی دامداری بر اساس طرحهای مرتعداری به صورتهایمقدماتی و طویلالمدت مشخص گردید. طلایع تاریخ دراز و پر نشیب و فراز ملتایران که مشحون از خصائص بشر دوستی و احترام به آزادی و حقوق انسانی و اعتقاد به عدالت اجتماعی است، این درس ارزنده را به ما میآموزد کهبرنامههای خود را ضمن تأمین موجبات رفاه مادی مردم بر پایه اصول و مبانی اخلاقی و معنوی که از سنتهای پسندیده و دیرینه ایرانی است تدوینکنیم بر همین اساس ضمن گزارش نتایج انقلاب سفید ایران در سالهای گذشته برنامه دولت را که بر پایه اصول دوازدهگانه منشور انقلاب تدوین گردیدهعرضه میدارم.

دیدگاهتان را بنویسید