این در زمان بطلمیوس دوم بود

سرطان روده بزرگ چیست؟ اما چاره چیست و آیا امیدی به زندگی دوبارهی پریشان هست؟ اما علوی (1994) دگرگونی و حتی پلوتونیسم تریاس میانی – پسین را مربوط به فاز کششیحاصل از تشکیل تتیس جوان می داند بی آن که دلیلی ارائه دهد . فلسی شدن توالی حاشیه ای و فرارانش افیولیت ها که حاصل رویکرد آغازین برخورد قاره ای زاگرس است ممکن است بهصورت منشورهای برافزایشی کنونی در زون های برخوردی رخ داده باشد (علوی ، 1994) . در راستای جنوبی این ناحیه ، گسیل های مستقیمی مانند آباده ، ده شیر ، شهر بابک و بافت مشخص اند که بعضی از آنها نشانگر جابه جایی امتداد لغز را راستگرد در رسوبات کوارترنری می باشد (شیخ الاسلامی ، 1381) همخوانی روند ساختاری ، یکسانی الگوی ساختاری ، چیرگی راندگی ها به ویژه پذیرش الگوی استاندارد مناطق کوهزادی در زون های برخوردی ، سبب شده است تا زمین شناسانی مانند فالکن (1961)، برو وریکو (1971) ، هینز و مک کوییلن (1974) ، فرهودی (1978)و علوی (1994) سنندج – سیرجان را زیر زونی از کوهزاد زاگرس بدانند ..لی ترتیب رسوبات چارچوب زمین ساختی و به ویژه رویدادهای زمین ساختی و فعالیت های ماگمایی – دگرگونی سبب شده تا گروهی بزرگ از زمین شناسان ، ویژگی های سنندج – سیرجان را با مناطق پر تحرک مرکز و شمال ایران قیاس کرده و آن را زیر زونی از ایرانی میانی بدانند .

ویژگی های سنگی و ساختاری سنندج- سیرجان معرف یک گودی ژرف و یا کافت میانه بلوک درسپر پرکامبرین ایران و عربستان است . در این کافت ژرف ، رژیم گرمایی بالا، و سست کره ، به بستر حوضه نزدیک بوده است . از آغاز تریاس پسین ، سنگ کره اقیانوسی تتیس جوان در اثر فرورانش در زیر ورق ایران ،شروع به از میان رفتن کرده است . ب) جدا شدن ورق ایران از گندوانا درحاشیه جنوبی خود به دنبال بازشدگی تتیس جوان پس از پرمین میانی . در گذشته ، بخش درخور توجهی از این دگرگونی ها به سن پرکامبرین و پی سنگ ناحیه انگاشته می شد ولی یافته های تازه نشانگر آن است که به جز نواحی کوچکی از گلپایگان و سیرجان ، در دیگر نواحی ، سنگ های دگرگونی بیشتر در ارتباط با جنبش های کوهزایی جوان تر است در سیرجان و اسفندقه بخش عمده دگرگونی ها ، ماسه سنگ ها و آهک های تبلور یافته و متاگابرو – بازالت به سن سیلوزین – دونین هستند .

این آمفیبولیت ها تغییر رخساره همتافت (1) دانسته شده اند از دیدگاهسنی ، همتافت (1)سن وندین – کامبرین میانی دارد . در «بخش میانی »کانی سازی اصلی سرب و روی استکه در مناطق شمس آباد – نظام آباد (با کانی سازی سرب و روی و نقره ، آهن و منگنز ) آهنگران ، (با کانی سازی سرب و روی و نقره آهن و منگنز) و موته در بیشترین مقدار است افزون بر آن، در این بخش کانسارهای تالک ، گرافیت ، باریت و سنگ های ساختمانی ، اهمیت ویژه دارند . در زون سنندج – سیرجان ، پدیده های دگرگونی ، ماگماتیسم و زمین ساخت پی در پی و هم آهنگ با فازهای زمین ساختی شناخته شده در مقیاس جهانی در بیشترین مقدار است .

در ناحیه اقلید ، آواری های ژوراسیک پایینی – میان دگرگونی شده و بر روی آنها ، ژوراسیک بالایی نا دگرگونه نشسته است (هوشمندزاده ، 1375) ، در همدان شیست های دگرگونه سن ژوراسیک دارند که در فاز سیمرین میانی نخستین رویداد دگرگونی برآنها تحمیل شده ولی در آیندهای دگرگونی همچنان در زمان کرتاسه و حتی در اثر جایگیری توده های نفوذی تکرار شده است و سرانجام در بخش شمال باختری سنندج – سیرجان ، بخش عمده سنگ های دگرگونی نواحی سنندج و مهاباد وابسته به کرتاسه اند و فرآیند دگرگونی یک پدیده آلپی هم ارز رخداد لارامید است .

دیگر مناطق سنندج -سیرجان ، به صورت فرابوم بوده اند .جدا از انباشته های فلیش گونه ، بخش ناچیزی از سنگ های ترشیری سنندج – سیرجان ازنوع آندزیت و آذر آواری های وابسته ، به سن ائوسن هستند که به ویژه در حوالی سنندج ، شمال کرمانشاه و حاجی آباد رخنمون دارند افزون بر فعالیت های آذرین بیرونی ، در مرز ائوسن – الیگوسن ، توده های نفوذی بازیک از نوع گابرو – دیاباز تزریق شده که توده های کامیاران ، کلاه سر ، پنجوین و خارسره (خرزهره ) از آن شمارند .

«زیر زون دگرشکلی پیچیده » شامل سنگ های به شدت دگرگون و توده های نفوذی فراوان است . «زیر زون رادیولیتی » (تریاس پسین – کرتاسه پسین)که از باختر تا قبرس و از خاور تا عمان (حواسینا ) ادامه دارد در ایران ، این زون در نواحی کرمانشاه جنوب ازنا ، شهرکرد ، اقلید و نیریز برونز دارد. نیاز به یادآوری است که در پهنه مکران باریکه ای از پوسته قاره ای به نام کمپلکس دورکان وجود دارد که مک کال (1985) آن را ادامه خاوری زون سنندج – سیرجان می داند .

در ازای زون سنندج- سیرجان حدود1500 و پهنای آن 150 تا 250 کیلومتر است که از باختر دریاچه ارومیه آغاز می شود و در یک راستای شمال باختری- جنوب خاوری تا گسل میناب، در شمال بندر عباس ادامه می یابد. تفریحی جالب برای همه اقشار که قیمت پیست پرش دریاچه چیتگر ۱۰ هزار تومان قیمت دارد. از دیگر مراکز دیدنی منطقه چیتگر هستند. در ادامه، سفرزون تعدادی از زیباترین دیدنیهایی که در اطراف این دریاچه میتوان یافت را به شما معرفی خواهد کرد.

4. دریاچه وستوک – 3,300 پا. رئیس حفاظت محیطزیست مرکز زابل استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار اس.بی پرس، با اشاره به اینکه همچنان رودخانه سیستان از منطقه کوه خواجه و از شمال دریاچه به هامون میریزد، تأکید کرد: به لطف خدا، در سال 98 مقداری آب ورودی هم از «فراه رود» داشتیم که آب این رودخانه به هامون صابوری ریخته میشود. نبود سنگ های کربنیفر بالایی نشان می دهد که حرکت های خشکی زای فلات ایران همچنان بر این زون اثر گذار بوده است که بارزترین اثر آن ، ایجاد پستی و بلندی است ولی تیله و همکاران (14968)بر این باورندکه فاز هرسی نین همراه با دگرگونی بوده است .

همتافت (4) مجموعه سرگز بیشتر از شیست فیلیت ، کوارتزیت و حجم زیادی از شیست سبز همراه با گدازه های بالشی تشکیل شده است که در بخش پایینی آنها تناوب های کربناتی وجود دارد این مجموععه ، همچنان نوعی رسوب آشفته . همتافت (2) مجموعه روتشون در حد فاصل اقلید – باجگان بر روی همتافت (1) ، تناوبی از مرمرهای دولومیتی ، کلیستی ، میکا شیست ، کواتزیت ، اسلیت های سیاه دیده می شوند که درزیر مرمرهای دونین قرار دارند دراین همتافت فسیلی دیده نشده ولی سبزه ئی با استناد به شواهد موجود در ناحیه داوران ، این سنگ هارا به کامبرین میانی تا سیلورین زیرین نسبت داده ، و آنها را با سازندهای میلا، نیور و پادها هم ارز می داند .

شیست های سیاه و میکا شیست های ریزدانه ، به همراه سنگ های آتشفشانی نشانه های ژرفای زیاد حوضه اند به گونه ای که سنندج – سیرجان به صورت کافی ژرف ، در میانه بلوک بوده است . در برخی نقاط ، سنگ ها از نوع گنیس چشمی ، کوارتزیت همراه با مقدار بسیار کمی میکا شیستاست .مجموعه یاد شده همیشه به یک لایه یه نسبت ضخیم کوارتزیت سفیدرنگ پایان می پذیرد .

با این حال ، تفاوت هایی مانند پیروی از روند ساختمانی زاگرس نبود نسبی سنگ های آتشفشانی دوره ترشیری ، محدودیت گستردش سنگ های ترشیری ، فراوانی نفوذی های گرانیتی – دیوریتی مزوزوییک و سنوزوییک فراوانی نسبی سنگ های آذرین بیرونی پالئوزوییک (سیلورین – دونین- پرمین ) ، و عملکرد احتمالی رویدادهای زمین ساختی پیش از پرمین ، و سرانجام دگرگونی به نسبت پیشرفته جنبش های سیمرین پیشین از ویژگی های بارز سنندج – سیرجان است که وابستگی آن را با زون های مجاور پرسش آمیز و مستقل دانستن آن را پیشنهاد می کند . با توجه به ویژگی همتافت های ششگانه یاد شده محیط رسوبی و تحولات پرکامبرین پسین- تریاس میانی سنندج – سیرجان را می توان به شرح زیر تحلیل کرد .

به همین رو ویژگی های زمین شناختی آن با پهنه های مجاور تفاوت های آشکار دارد. درباره پی سنگ پرکامبرین این پهنه ، اطلاع روشنی در دست نیست . 1- سنگ های دگرگونی پالئوزوییک- اوایل مزوزوییک که بیشتر در بخش جنوب خاوری رخنمون دارند . به همین دلیل افتخارنژاد (1359) ، زون سنندج -سیرجان را به دو بخش سنندج – همدان و همدان – سیرجان تقسیم می کند . قربانی (1381)، ازدیدگاه زمین شناسی اقتصادی و پراکندگی کانسارها زون سنندج – سیرجان را به سه بخش زیر تقسیم می کند . از اواخر پالئوزوییک پیشین ، این زون به حوضه ای در حال نشست تبدیل و با نهشته های آواری انباشته شده است.

نخستین رویداد گسلش راندگی در کرتاسه پسین ، حاصل جایگیری افیولیت ها بر روی حاشیه قاره ای غیر فعال زاگرس – عربستان وانتقال فلس های حاشیه ای به صورت صفحه های نابرجا به سوی جنوب باختراست . در نتیجه تکاپوهای ماگمایی و ذوب بخشی ، گداخته هایی ایجاد شده که خود در میان سنگ های بالاتر نفوذ کرده اند این گداخته های آناتکتیک از مواد سیال و فرار ، غنی بوده و با نفوذ در سنگ ها ، موجب دگرسالی و دگرگونی گسترده شده اند . سرویس بهداشتی و بوفه مواد غذایی در کنار این دریاچه موجود است.

چه کسی دریاچه هیلیر را کشف کرد؟ سوال : کاهش رشد جمعیت در آینده می تواند چه مشکلاتی برای کشور ایجاد کند ؟ 9. بیماری کرون دارای چه علایمی است؟ پولیپها: این بیماری بهصورت رشد تودههای خوشخیم در جدار روده تعریف میشود. با تشخیص به موقع این بیماری و تعیین مرحله بیماری، می توانید روند درمانی را پیش گرفته و با اقدام سریع در این راستا، احتمال درمان را افزایش دهید. به همین رو توان معدنی در خور توجه دارد و جدا از ذخایر و نشانه های شناخته شده ، امید دستیابی به نهشته های معدنی جدید در آن دور از انتظار نیست .

با توجه به دیرینه جفرافیایی گفته شده می توان پذیرفته که زون سنندج – سیرجان دارای یک زمینه ساختاری اصلی است که از پرکامبرین پسین با کافتن آغاز شده و در کوهزایی سیمرین پیشین با وراونگی زمین ساختی اصلی پایان یافته و سپس حوضه های توربیدیتی مزوزییک در تریاس پسین شکل گرفته و در فاز سیمرین میانی و یا لارامید بسته شده است همه سنگ های سنندج – سیرجان را می توان در سه واحد زمین ساختی – چینه نگاشتی و پرکامبرین پسین – تریاس میانی ، تریاس بالایی – کرتاسه و مجموعه ترشیری جای داد .

دیدگاهتان را بنویسید