جغرافیای تاریخی سمرقند و بخارا

سپس جراح بخش های سالم روده را دوباره به همدیگر وصل می کند. ‬‫ایلی یا روستایی ب هطور سنتی و تاریخی بر مبانی و معیارهای حفاظت‬ ‫قوانین بینالمللی سایتیس شرایط و امکان خروج گونهها را معین کرده‬‫استوار بود‪ .‬بدی نترتیب آن تعادل هزاران ساله به هم ریخت و نظم برتر‬ ‫است‪ .‬کدام گمرک میداند که کدام گونه غیرقابل خروج و تجارت و‬‫و پایدارتری جایگزین آن نشد‪ .‬پیامدش این است که حالا طبق آمارهای‬ ‫فروش است؟ این شهر از آبادترین و مهمترین شهرهای ماوراءالنهر شمرده میشد؛ بهگونهای که هنگام فتوحات اعراب، اهمیت سیاسی و اقتصادیاش بیش از دیگر شهرهای این سرزمین و در عصر اسلامی سالها «دار الاماره» بود و همین ویژگی موجب شد که جایگاه تاریخی خود را نگاه دارد.

در زمان اشکانیان و ساسانیان رود فرات مرز طبیعی ایران و روم بود. از جمله مکانهایی که در حوالی رود نیل واقع شده و پر از جاذبههای گردشگری میباشد کشور مصر است، برای بازدید از زیباییهای رود نیل نیز پیشنهاد میشود به مصر سفر کنید، گردشگرانی که قصد سفر به این کشور را دارند باید بدانند که آب و هوای این کشور مدیترانه ای میباشد. این دریاچه هم که در مناطق سیبری روسیه واقع شده است، بدون شک دارای آب و هوای سرد و خشکی است. بعد همین گزارش اساس برنامهریزی شده است‪ .‬همهجا‬‫آمده بودند‪ .‬نسبت به چند سال پیش حساسیت بیشتر شده است‪ .‬بایدبه‬ ‫این ایرادها وجود دارد‪.‬‬ ‫تلاشهایمان بیفزاییم‪.‬‬ ‫سازمان مدیریت و برنامهریزی ممکن است در مورد تخصیص اعتبارات‬‫سال ‪ 42‬منابع طبیعی را عمومی یا ملی اعلام کردند‪ .‬اما تغییر نظام‬ ‫و رقم و ریال حرف بزند ولی در مورد یکفیت و اکوسیستم هم م یتواند‬‫مالیکت و بهرهبرداری آنگونه که تصور میشد مفید واقع نشد‪ .‬یعنی‬‫هرکسی دنبال نفع شخصی و بهرهبرداری بیشتر رفت‪ .‬در صورتی که نظام‬ ‫نظر بدهد؟

‬ ‫پوراصغر‪ :‬تمام برنامهها یک بخش نظارت دارد‪ .‬مشکل ما در نظارت این‬ ‫است که شاخص کم داریم‪ .‬مثل ًا م یخواهید از وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫گزارش عملکرد بگیرید آنقدر توضیح و تفسیر تحویل میدهند که اصل‬ ‫موضوع فراموش میشود‪ .‬اگر شاخص باشد با چند مقیاس و معیار و عدد‬ ‫و رقم عملکردها معلوم میشوند‪ .‬البته شاخصهایی که معنادار‪ ،‬گویا و‬ ‫قابل درک باشند‪ .‬وقتی از شدت انرژی صحبت میکنید برای همه قابل‬ ‫درک است یعنی به ازای هر واحد مصرف انرژی چقدر تولید ناخالص‬ ‫داخلی داریم‪ .‬اما در حوزههای محی طزیست شاخ صهای کمی‪ ،‬کم داریم‪.‬‬‫مثل ًا نمیدانیم شاخص یکفیت آب چقدر است با چه شاخصی که مورد زهزاد‪ :‬چند سال است که دنبال مطالعات آمایشایم‪ .‬کشورهای بزرگ حتم ًا‬‫اجماع همه باش د م یتوان آن را اندازه گیری کرد‪ .‬هر چند شاخ صهای باید طرح آمایش داشته باشند‪ ،‬تا بر اساس توانهای طبیعی برنام هریزی‬‫یکفی متعددی پیشنهاد شده است‪ ،‬اما با بروز آلایندههای نوظهور باید توسعه و بارگذاری داشته باشند و ساخت و ساز صورت گیرد‪ .‬وقتی‬‫طرح آمایش نداشته باشیم آستانه اشرفیه‬ ‫شاخ صهای یکفی بازنگری شود‪.‬‬‫هم میرود شهر صنعتی درست میکند‬‫و معلوم نیست که چه تولیدی و با چه‬ ‫یکفیتی ارائه میدهد‪.‬‬ ‫ریاضی‪ :‬تخریب سرزمین همان مختصر آب‬ ‫برهان ریاضی‪ :‬اغلب آمارها نامعتبراند‪.‬‬‫چرا آمایش نداریم‪ :‬چون اجازه م یدهیم‬ ‫و نان و شغل معاش را هم از کف م یرباید و‬ ‫شاخصها هم فقط روی کاغذاند‪ .‬فرض‬‫هر فرد و ارگانی منافع خودش را دنبال‬ ‫کنید م یگوییم ک ه بیش از ‪ 8‬درصد سطح‬‫کند و به منافع پایدار ملی و حفظ‬ ‫مختل م یکند‪ .‬وقتی رودخانه به تالاب نریزد‪،‬‬ ‫کشور را مناطق تحت حفاظت تشیکل‬ ‫گردوغبار شهر و خانه و زندگی را بر باد م یدهد‬ ‫میدهند‪ .‬ولی کو؟

‬‫این مسایل هم به فرهنگ عمومی و جلب حمایت و مشارکت مردمی‬ ‫تا سیستم اصلاح نشود بهترین برنام ههای ‪ 5‬ساله هم ناکارآمد خواهند‬‫ارتباط دارد‪ .‬بسیاری از مشکلات محیطزیستی بدون مشارکت مردمی‬ ‫بود‪ .‬برنامه ششم هم م یشود مثل برنامه پنجم و سایر برنامهها‪ .‬اگر آنچه‬‫حل نمی شوند‪ .‬فرهنگ عمومی جامعه نیز عمدت ًا با مدارس و صدا و‬ ‫که روی کاغذ نوشته شده است اجرا میشد ما این همه گرفتاری نداشتیم‪.‬‬‫سیما و رسان هها ساخته میشوند که همگی دولتیاند‪ .‬دان شآموزان‬ ‫پوراصغر‪ :‬گاهی به ارزیابیها اعتنا نمیشود‪ .‬وقتی پروژهای مثل‬‫به مدارس میروند تا فقط حفظ کنند‪ ،‬با این حال مدام از ندانستن‬ ‫پتروشیمی طراحی میشود برای کاهش معضلات محیط زیستی آن در‬‫و رعایت نکردن مردم و فرهنگسازی میگویند‪ .‬ببینید که همین‬ ‫چارچوب طرح بهسازی‪ ،‬راهکارهای کاهش و حذف آلودگی پیشبینی‬‫تشکلهای محی طزیستی که میخواهند فرهنگسازی کنند با چه موانع‬ ‫میشود‪ ،‬ولی بعضا به اجرا درنمیآید و جریمهای هم تعلق نمیگیرد‪.‬‬ ‫این امور درسایر کشورها سازوکارها و راهکارهایی دارد‪ .‬مثل ًا از وجه‬ ‫و محدودی تهایی مواجه م یشوند‪.‬‬ ‫الضمانههای رعایت ملاحظات محیط زیستی استفاده می کنند و به همین‬‫زهزاد‪ :‬این هم به مدیریت کیپارچه ب ر میگردد‪ ،‬چیزی که ما نداریم‪.‬‬ ‫دلیل‪ ،‬تا مجری و پیمانکار و کارفرما پروژه را کامل اجرا نکنند هزینهها‬‫چون بین ارگا نها هماهنگی وجود ندارد‪ .‬مثال بزنم‪ .‬سد دز لایروبی‬ ‫پرداخت نمیشود‪ .‬حدود ‪ 30‬درصد صنایع در استان تهران قرار دارد‪.‬آیا‬‫م یخواست‪ .‬از اتریش و نروژ مشاور آوردند‪ .‬مشاورهای مجرب ایرانی‬ ‫سازمان محی طزیست با مثل ًا ‪ 50‬نفر نیروی گشت و بازرسی امکان رصد‬‫را هم گذاشتند کنار‪ .‬همین دو سه سال پیش بود‪ .‬برای اجرا گزین ههای‬ ‫و رسیدگی دارد؟

‬‫قبل از اینکه به برنامه ششم بپردازم مناسب است که ببینیم اسناد بالادستی در مسائل با اهمیت دیگر گسترش اقتصاد سبز است‪ .‬در اقتصاد سبز حمایت از‬‫صنایعی که به احیا و بهبود محی طزیست کمک میکنند یا صنایعی که سازگار‬ ‫حوزه محی طزیست کداماند‪.‬‬‫اول باید به حقوق اساسی اشاره کنیم‪ .‬حقوق اساسی در کشور ما قانون اساسی با محی طزیست هستند مدنظرند مثل بازیافت و بهبود بهرهوری آب و انرژی‬ ‫است و خوشبختانه در چند مورد به موضوع محی طزیست و منابع طبیعی و توسعه انرژ یهای نو‪.‬‬‫از نکات برجسته دیگر در سیاس تهای کلی‪ ،‬حسابرسی محی طزیست است‬ ‫پرداخته که مه مترین آ نها اصل پنجاهم قانون اساسی است‪.‬‬‫این اصل در عین حال نوعی تعریف از توسعه پایدار را نیز ارائه داده است‪ .‬تا بتوانیم حسا بهای ملی را اصلاح کنیم‪ .‬از مسائل قاب لتوجه دیگر توسعه‬‫بعد از قانون اساسی که حقوق اساسی تلقی م یشود و قبل از اینکه به قوانین حم لونقل عمومی کشور است‪ .‬کیی دیگر از سیاس تهای کلی‪ ،‬اصلاح الگوی‬ ‫برنام های و عادی برسیم قانون اساسی رویه و الزامی تعیین کرده است که حد تولید‪ ،‬توزیع و مصرف است‪.‬‬ ‫واسط قانون اساسی و قوانین برنام های است‪ .‬آنچه که قانون اساسی تعیین‬‫کرده در اصل ‪ 110‬قانون اساسی آمده است‪ .‬این اصل سیاس تهای کلی در حوزه اثر سیاس تهای کلی کجاست؟

‬‫ميكردند و در منطقه ساحلی آن بنا احداث ميشد‪ .‬به محض اينكه آب دوم اينكه ساختارهاي معيوب بايد اصلاح شوند‪ .‬با محي طزيست‪ ،‬منابع‬‫بالا آمد خسارت داديم‪ ،‬در حالی که دريا حق خودش را پس گرفته بود‪ .‬طبيعي‪ ،‬شيلات‪ ،‬حياتوحش‪ ،‬جنگ لها و به طور کلی با جنبه ها ی گوناگون‬‫چرا بايد بتوانیم به طبيعت و از جمله به دريا تجاوز كنيم كه به چنين تنوع زیستی بايد با زبان اكولوژي برخورد كرد‪ .‬چگونگی مدیریت بر‬‫پيامدهايي منجر شود ؟

به سازمان را ميتواند به چالش بكشد‪ .‬جمعيت انبوهي از روستاها به دليل از دست‬‫محي طزيست‪ .‬ولي ای نگونه نيست‪ .‬سازمان جنگ لها با خودش هم مشك ل رفتن منابع آب و توسعهنیافتگی به حاشيه شهرها مهاجرت ميكنند‪ .‬سالانه‬‫دارد‪ .‬سازمان جنگلها ‪ 103‬حوضه كوچك بهرهبرداري دارد‪ .‬م يگويم اين حدود ‪ 5‬تا ‪ 10‬ميليارد مكعب آب اضافه برداشت داريم‪ .‬بهترين اراضي‬‫حوضهها مطالعه شدهاند يا نه؟ ‬‫رئی سجمهور هستند‪ .‬این شورا در سازمان محی طزیست هم ب هعنوان شورای در مورد رابطه فقر و محی طزیست بح ثهای مختلفی صورت م یگیرد‪.‬‬‫برنامه محی طزیست تشیکل شد به این ترتیب که شورا ابتدا نقاط قوت و کشورهایی که به لحاظ اقتصادی بالاترند بهرهبرداری بیشتری نیز از منابع طبیعی‬‫ضعف و فرص تها و تهدیدهای محی طزیست را به دست آورد و از محل دارند‪ .‬بنابراین فقط فقر نیست که به طبیعت آسیب م یزند‪ .‬برداشت چوب از‬‫تلاقی آ نها توانست سیاس تهایی استخراج کند و ب هعنوان برنامه پیشنهاد کند‪ .‬جنگ لها برای تولید گرما یا فروش با تخریب همراه است اما مناطق صنعت یتر‬‫آنچه که در برنامه ششم حائز اهمیت است بحث ارزیابی است تا بتواند به یک سهم بیشتری در افزایش دمای کره زمین دارند‪ .‬پروژه بزرگ نخیلات که توسط‬‫امارات متحده عربی اجرا شده است یا پروژههای بزرگی که در دریای خزر‬ ‫قانون قدرتمند تبدیل شود‪.‬‬‫اجرا م یشوند هر کدام اثرات و ردپای اکولوژیک خودشان را دارند‪.‬‬ ‫در بند الف تبصره ‪ 15‬به عدم توسعه کل‬‫در کشور ما به دلیل مسائل و بحرا نهایی‬‫که داشته مثل تحری مهای ناعادلانه و‬ ‫سطح زیرکشت اشاره شده است‪ .‬سازمان‬ ‫از دیدگاه محی طزیستی نسبت به افزایش‬‫ت کمحصولی بودن و تیکه به فروش نفت‪،‬‬ ‫نیمی از ‪ 600‬دشت کشور با بحران آب‬ ‫اراضی زیرکشت و حفاظت از منابع‬‫با تغییر قیمت نفت هم هچیز بالا و پایین‬ ‫طبیعی چه نظری دارد؟

‫قبل از انقلاب هم اين چنين بوده است؛ نمونهاش كارخانه چوكا‪ .‬كارخانه‬ ‫طر حهاي تصفيه فاضلاب استانهاي شمالي هم بايد تكميل و تمام شوند‪.‬‬‫چوكا با ظرفيت ‪ 150‬هزار تن مناسب جنگلهاي جلگهاي كاناداست‪.‬‬ ‫حفاظت فقط با كارهاي ايجابي صورت نم يگيرد بلكه كارهای سلبي‬‫براي نوار باريكي از جنگلهاي شمال چنين سازه عظيمي نبايد طراحي‬ ‫هم لازم دارد يعني جاهايي هم لازم است كه از فعاليت مخرب و‬ ‫ميشد‪ .‬سالهاي سال است كه به جنگلها آسيب ميزند‪.‬‬ ‫آلودهكننده جلوگیری شود‪.‬‬‫مشكل اصلي برنامهريزي در كشور ما آن است كه با نگاه سازهاي و‬ ‫پوراصغر‪ :‬همي نطور است‪ .‬اما ابزارهاي قهريه كفايت نميكنند‪ .‬ابزارهاي‬‫مهندسي م يخواهيم مشكلات را حل كنيم‪ .‬مقامات سیاسی بدون نگاه‬ ‫مالي (ابزارهای اقتصادی) هم ميتوانند كمك كنند‪ .‬در بسياري كشورها‬‫جامع فكر ميكنند كه اگر فلان تأسيسات عظيم احداث بشود مشكل‬ ‫در كنار قوانين و مقررات از ابزار عوارض و ماليات استفاده ميشود و آن‬‫اشتغال حل ميشود‪ .‬در صورتي كه طرحهاي توسعه بايد هماهنگ با‬ ‫وجوه وارد صندوق محي طزيست ميشود‪ .‬اين صندوق اگر شكل بگيرد‬‫ساير طرحها‪ ،‬متناسب با جغرافياي محل‪ ،‬بر اساس اولويتها و بسياري‬ ‫ميتواند حتي مستقل از دولت اثرگذار باشد‪ .‬مثل ًا ميتوانند براي امور‬ ‫ملاحظات ديگر اجرا شوند‪.‬‬ ‫ترويجي و آموزشي هزينه كنند‪.‬‬‫رياضي‪ :‬اين نگاه سازهاي برای عده ای منافع اقتصادي دارد و م يتوانند‬ ‫حالا وقتي سازمان محي طزيست مانع آلايندگي يك واحد صنعتي ميشود‪،‬‬‫با آن‪ ،‬کارهای انجام شده را به نمایش گذارند‪ .‬ولی کارهای سلبی مانند‬ ‫متولی آن واحد م يگويد كه راهكار نشان دهيد و براي ايجاد تصفي هخانه‬‫جلوگیری از چرای مفرط دام اهلی و ممانعت از تخریب محیط زیست با‬ ‫يا نصب سیستم فيلتراسيون منابع مالي معرفي كنيد‪ .‬ولي براي فلان واحد‬ ‫صنعتی توليدكننده‪ ،‬باز پرداخت وام ‪ 20‬درصدي میسر نيست‪ .‬باید‬ ‫وجود اهمیت زیاد‪ ،‬چنین منفعت وجنبه ای ندارد‪.‬‬ ‫راهکارهایی جستجو شود که برای اقدامات محیطزیستی وام ‪ 2‬يا ‪4‬‬‫در اجراي برنامه پنجم اموري از قلم افتادهاند كه بسيار مهماند‪ .‬در ارتباط‬‫با توسعه پايدار و منابع آب در كشور در بند ‪ 2‬ماده ‪ 140‬چنین آمده است‪:‬‬ ‫درصدي بدهند‪.‬‬‫«اقدامات حفاظتي و جلوگيري و مسلو بالمنفعه نمودن برداشتهاي‬ ‫ممانعت از فعالیت واحدهای صنعتی کوچک و بخش خصوصی شاید‬‫غيرمجاز از منابع آب زيرزميني در چارچوب قانون تعيين تكليف چاههاي‬ ‫میسر باشد ولی در طر حها و پروژههای بزرگ که اغلب دولتی هستند‬‫آب فاقد پروان ه» كه انجام نشده و حتی به تعداد چاههای غیرمجاز هم‬ ‫مثل سدسازي و انتقال بين حوضهاي آب برنام ههای توسعه تاثیری در‬‫اضافه شده است‪ .‬یا این که بند ‪ 3‬همان ماده خواستار نصب كنتور حجمی‬‫بر روي كليه چاههاي آب داراي پروانه به هزينه مالك است‪ .‬يعني هرچه‬ ‫مهار آنها نداشتند‪.‬‬‫چاه مجاز در كشور موجود است بايد در برنامه پنجم به كنتور حجمی‬ ‫پوراصغر‪ :‬يكي از مشكلات دخالت ديدگاهها و منافع استاني و منطقهاي‬‫مجهز ميشد‪ ،‬که اين هم انجام نشده و يا اقدام در خصوص آن بسيار‬ ‫است‪ .‬برخي از اين نوع فعاليتها ای نگونه تصميمگيري و اجرا ميشوند‪.‬‬‫ناچيز بوده است‪ .‬همچنین در بند ‪ 5‬آن ماده نوشته شده است تراز منفي‬‫سفرههاي آب زيرزميني در دش تها نسبت به سال آخر برنامه چهارم‬ ‫كارشناسها هم نميتوانند مقاومت و مخالفت بكنند‪.‬‬‫حداقل ‪ 25‬درصد با مشاركت وزارت جهاد كشاورزي بهبود يابد و‬‫استقرار نظام بهرهبرداري مناسب از دش تهاي موضوع اين بند طبق اهداف‬‫پيشبيني شده تحقق يابد‪ .‬ولي كو؟

قانون م یگوید خروج پیاز زعفران ممنوع است‪ .‬ولی به‬‫جهاد کشاورزی ‪ 145‬میلیون واحد دامی داریم که ‪ 83‬میلیون آن به مرتع‬ ‫عنوان پیاز معمولی هم امکان خروج دارد‪ .‬درحالی که اگر در امرکیا یا‬‫وابستهاند در صورتی که توان و ظرفیت مراتع را ‪ 35‬میلیون واحد دامی‬ ‫اروپا یک شاخه کوچک سرخدار از کسی بگیرند ضبط و جریمه میکنند‬ ‫و دادگاهی میشود‪ .‬مگر اینکه گواهی داشته باشد که دست کاشت بوده و‬ ‫اعلام میکنند‪.‬‬ ‫از طبیعت برداشت نشده است‪ .‬به همین ترتیب پیاز لاله اشتنبرگ ایران را‬‫اگر صنعت رشدکند مازاد نیروی انسانی بخش روستایی و کشاورزی‬ ‫که تجارت آن ممنوع است ب هطور قاچاق م یبرند و در تریکه گواهی تقلبی‬‫را جذب میکند‪ .‬این روند صورت مطلوبی در کشور ما پیدا نکرد و‬ ‫روی آن میزنند و به اروپا میفرستند‪ .‬تمام اروپا پر از لالههای ایرانی‬ ‫وابستگی معیشتی روستایی به منابع طبیعی تداوم یافت‪.‬‬ ‫است و درنتیجه این گونهها در ایران رو به انقراض است‪.‬‬‫زهزاد‪ :‬وقتی برای منابع طبیعی ارزش قایل شویم حفاظت آن اهمیت پیدا‬ ‫بخشی از بستنی سنتی تریکه از ثعلب ایرانی است‪ .‬گیاهی که به شدت‬‫میکند‪ .‬از اینرو در کشورهای دیگر هم سعی میکنند که این ارزش را‬ ‫تخریب و کم شده است و در برخی مناطق اثری از آن نمانده است‪ .‬بعد‬‫نشان دهند‪ .‬یک درخت توده چوب نیست‪ ،‬بلکه منبع اکسیژن و حفاظت‬ ‫از انقراض‪ ،‬تازه سازمان جنگلها و مراتع سراغاش را میگیرد‪ .‬از پارک‬ ‫ملی گلستان عکسهایی دارم که جنگل را تراشیدهاند و تبدیل به مرتع‬ ‫خاک و تنوع زیستی و غیره است‪.‬‬‫در همین زاگر س میبینید کرفس کوهی در بسیاری جاها از جمله سبزکوه‬ ‫شده و جای درختهای بومی‪ ،‬کاج کاشتهاند‪.‬‬ ‫گونه انجیلی در جدول ‪ IUCN‬در معرض خطر اعلام شده است‪.‬‬ ‫دانشجویی فرستادم که برود روی آن کار کند و معلوم کند که چرا جوانه‬ ‫نمیزند‪ .‬رفته بود سازمان جنگلها گفته بودند که این آشغال است و ما آن‬ ‫را دور میاندازیم و برو روی راش کار کن‪ .‬در سال ‪ 2006‬همین انجیلی‬ ‫گونه برتر درخت جهان معرفی شد‪ .‬سال ‪ 1978‬که در اروپا بودم یک نفر‬ ‫گفت که هر نهال دو ساله انجیلی در اروپا ‪ 120‬دلار قیمت دارد و همان‬ ‫موقع بشکه نفت ما ‪ 14‬دلار بود‪ .‬کجا م یتوانم بگویم که منبع درآمد‬ ‫کشور ما فقط نفت نیست؟

پاسخ: نوک پونز تیز است و این یعنی آنکه سطح تماس خیلی کوچک است. مردم نان‬‫‪ 629‬ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي داشته‪ ،‬حدود ‪ 198‬ميليون تن میخواهند و باید ایجاد اشتغال شود‪ .‬درحالیکه اگر آگاه سازي عمومي‬‫است‪ .‬يكي ديگر از اين شاخصها شدت انرژي است كه نشان ميدهد به ب هطور واقعي از طريق رسانهها و آموزش و پرورش و دانشگاهها و غيره‬‫صورت گيرد‪ ،‬مسوولان هم متوجه پيامدهاي بيتوجهي به حفاظت آب‬ ‫منتشر ميكنيد‪ .‬ما به ازاي هر واحد‬ ‫او‪P‬زاا‪D‬حيد‪G‬هب‪P‬رراب‪D‬ورا‪G‬ح‪7‬گ‪/‬دا‪2‬ز‪P‬كي‪D2‬ل‪o‬و‪CG‬گرمچنمهت ‪2‬مش‪o‬قرد‪C‬امرمین‪2‬تکن‪o‬شد‪C‬ر‪.‬‬‫و خاك و جنگل و تالاب ميشوند و ميفهمند كه تخريب سرزمين همان‬ ‫م يكنيم‪ .‬ژاپن ‪ 220‬گرم به ازای هر‬‫مختصر آب و نان و شغل و معاش را هم از ک ف میرباید و مختل‬ ‫چون تکنولوژی بالاتری دارد‪ .‬یعنی‬‫ميكند‪ .‬وقتي رودخانه به تالاب نريزد‬ ‫رویه ها‪ ،‬نگرش ها‪ ،‬و صنایع قدیمی‬‫گرد و غبار شهر و خانه و زندگي را‬‫بر باد ميدهد‪ .‬اما حالا مردم حساسيت‬ ‫دیگر پاسگوی نیازهای امروز نیستند و‬ ‫پوراصغر‪ :‬آنچه که سازمان محیطزیست وارد‬ ‫پیامدهای مخربی هم دارند‪.‬‬‫نشان نميدهند‪ .‬وقتي آگاهسازي عمومي‬‫صورت نگرفته باشد اغلب م يگويند كه‬ ‫آن نمی شود و بسیار با محیطزیست مرتبط‬ ‫حمل و نقل ما عامل اتلاف انرژی است‪.‬‬ ‫فلاني حرفهاي لوكس ميزند‪.‬‬ ‫است‪ ،‬فقر و معیشت افراد است‪ .‬ما نتوانسته ایم‬ ‫از میدان انقلاب تا میدان امام حسین‬‫چرا در اروپا اين همه تشك لهاي‬ ‫چند دقیقه بیشتر راه نیست ولی ساع تها‬‫محي طزيستي واقعي فعالاند براي‬ ‫چرخه معیوب فقر و محیطزیست را متوقف کنیم‬ ‫می کند‬ ‫بیوا‪2‬فز‪o‬ای‪C‬دم‪.‬نتشر‬ ‫اتوموبیل کا ر میکند‬‫اينكه مردم آگاه شدهاند‪ .‬اينجا حتی‬ ‫بدون آنکه به ‪GDP‬‬ ‫رياضي‪ :‬برای حفاظت از طبیعت عزم جدی وجود ندارد و با توجه به‬‫سوداگری اراضی‪ ،‬زمين كه گران م يشود سوء استفاده میتواند رواج پيدا تحصیلکرده ها هم محي طزيست را جدي نم يگيرند و به خيال خودشان‬‫كند‪ .‬قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب سال ‪ 1354‬است و همه به درآمد و شغل اولويت قائلاند اما غافلاند كه بدون حفاظت از آب و‬‫امور مربوط به اراضی ساحلی و حریم رودخانه ها را مشخص كرده است‪ .‬خاك و جنگل‪ ،‬درآمد و شغل هم از بين ميرود‪ .‬به هر حال اکنون ديد‬‫با توجه به اقدامات وسیع فرا قانونی از سوی برخی مجریان و پیمانکاران غالب اين است‪ .‬در فلان شهرستان و ده و اداره و غيره دور دست هم‪،‬‬‫به سخت ی م یتوا ن خواستار اجراي قانون شد‪ .‬در نتیجه مردم نيز به خود مديران و مسوولان بايد آگاه و توجيه شوند‪ .‬یا به عنوان مثال وقتي به‬‫حق ميدهند كه اراضی را تا آنجا ک ه میتوانند تصاحب كنند‪ .‬به عنوان برخی از قضات دادگاه و یا دادياران م يگوييم كه فلان جرم محي طزيستي‬ ‫مثال تا سال ‪ 1356‬دريای خزر عق بنشيني داشت‪ ،‬مردم هم پيشروي صورت گرفته است‪ ،‬جدی نمی گیرند!

‬‫م یشود و برنامه را تح تتأثیر قرار م یدهد‪،‬‬ ‫مواجه ا ند‪ .‬اما الگوهای تولید و مصرف ما‬‫باعث م یشود که نظام برنام هریزی‪ ،‬نظام‬ ‫با این وضعیت تطبیق ندارند‬ ‫در شورای کشاورزی حتم ًا این بح ثها‬‫لرزان و متغیری باشد‪ .‬ولی برخی قابل‬ ‫بوده است‪ .‬من در جریان جزئیات آن‬‫نیستم‪ .‬البته حالا قانون اصلاح اراضی در مورد جنب ههای مختلف کار میکند دستیاب یاند‪ .‬مثل ًا وقتی م یگوئیم که سطح مناطق ارزشمند اکولوژیک کشور‬‫و با مصوبه مجلس در زمره اصل ‪ 85‬قرار گرفته است‪ .‬اصل ‪ 85‬این اجازه را باید به شاخ صها و معیارهای جهانی برسد‪ -‬که قبل ًا ‪ 10/5‬درصد بود و حالا‬‫به کمیسیون تخصصی م یدهد که پس از بررسی اظهارنظر کند‪ .‬برای ما باید افزایش پیدا کرده‪ -‬م یبینیم که به هد فهای برنامه رسیدهایم‪ .‬ولی یکفیت آن‬ ‫مطرح م یشود‪.‬‬ ‫الگوی کشت مهم باشد‪.‬‬ ‫بر اساس آن سیاس تها باید روی بهرهوری کشاورزی‪ ،‬نوع کشت و وسعت‬‫کشت اصلاحات صورت بگیرد‪ .‬حالا نیمی از ‪ 600‬دشت کشور با بحران بسیاری از مفاد برنامه ششم توصی ها یاند و کمی و رقمی نیستند‪.‬‬‫مواج هاند‪ .‬از بحرا نهای جدی کشور ما اکنون ک مآبی است‪ .‬اما الگوهای تولید برنامه هم باید سطح یکفی را مشخص کند و ه مسطح کمی را‪ ،‬در درآمدها‬‫و مصر فمان با این وضعیت تطبیق ندارد‪ .‬از موارد دیگر ضرورت استفاده از هم این امور مشخص م یشوند‪ .‬در تعریف نرخ رشد گفته م یشود که فلان‬‫تکنولوژ یهای پیشرفته و پژوهش و مطالعات و بررسی فناور یهای نوظهور درصد ناشی از رشد تولیدات و فلان درصد ناشی از بهبود بهرهوری است‪.‬‬‫است‪ .‬همچنین کیی دیگر از مسائل مهم از سیاس تهای ابلاغی دیپلماسی الان علیرغم اختلا فنظر جدی بین جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در ارائه‬‫محیط زیست است‪ .‬نکت های که در دیپلماسی وجود دارد تعامل بین کشورهای آمارهای مصرف آب در بخش کشاورزی متف قالقو لاند که بهرهوری آب در‬‫کشاورزی پایین است و باید ارزش پیدا کند‪.‬‬ ‫مختلف است‪.‬‬ ‫آیا در ایران جایی مسوول و متولی محاسبه‪ ،‬مهار و پیگیری گازهای‬‫گلخان های هست که هم مطالعات و برآوردها را انجام دهد و هم جلوی در مورد مهار سدسازی و انتقال بین حوض های آب و جلوگیری از تخریب‬‫نظام هیدرولوژیک کشور چه کاری از دست برنامه برم یآید؟

در دهه اول، شوری آب آرال ۱۴ درصد افزایش یافت، که از میزان قابل قبول برای بیشتر ماهی های تجاری بیشتر است. وضعیت سلامت عمومی فرد و میزان پیشرفت بیماری بر درمان آن موثر است. ‬ ‫انرژی‬ ‫نکته تأیکد شود که بازار جهانی نفت‬ ‫کاهش قیمت نفت و حامل های‬ ‫نویسنده‪ :‬مارتین هولادی‬‫وقتی قیمت انرژی پایین میآید دوره‬ ‫کامل ًا متأثر از تغییرات در وضعیت‬ ‫انرژی پرسش هایی جدی در برابر‬‫بازگشت سرمایه هزین ههای ضروری‬ ‫عرضه و تقاضا است‪ .‬وقتی تقاضا‬ ‫‪Martin Holladay‬‬‫برای ساختمان سبز بالا می رود‬ ‫برای نفت از میزان تولید آن بیشتر‬ ‫سازندگان سبز قرار می دهد‪:‬‬‫مثل ًا برای یک عایقکاری عالی‬ ‫م یشود قیم تها بالا م یرود و وقتی‬ ‫• چه اتفاقی دارد برای قیم تهای‬ ‫مترجم‪ :‬آرش قلمی فرد‬‫دیوارهای ساختمان اگر در حالت‬ ‫تولید از تقاضا جلو میزند قیمت‬‫عادی این زمان ‪ 10‬سال بود به ‪20‬‬ ‫انرژی میافتد؟

دیدگاهتان را بنویسید