جــغـــرافــــیـای ایـــــــران پـــــایــه دهــــــم

دکتر فیل برنت استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه آکسفورد که در نوشتن این مطالعه همکاری داشت، گفت: به نظر میرسد در بی اشتهایی جوامع میکروبی روده از تنوع کمتری برخوردارند و گونه های مضر آنها نیز بیشتر هستند. «چون روزگار مکنت و سعادتی برای من آورد، در عوض درد و غمی به آن اضافه کرد، همان گونه که گردران بدون گردن نمیشود»، یعنی در کنار هر چیز خوب، چیزهای بد هم وجود دارد. فراه در افغانستان قرار دارد. هرچند این سدها نیز نگرانیهایی را برای دوستداران محیط زیست و ارس به وجود آوردند، اما به واسطه نقش آنها در کنترل سیلابها، حیات تاریخی این رود را مورد تهدید قرار ندادند.

اما برای دیدن سنت استپانوس تماشایی و نقش برجسته های خیره کننده سنگی اش باید کمی از این جاده ساحلی دور شد و سه کیلومتر در جهتی که تابلو کلیسا نشانه رفته، راند. نکتة دیگر، که میخواهیم بد آن اشاره نماییم، نقش ناستردنی استاد شاعران در تحکیم و پویای زبان فارسی بود و با همت و درایت او و سخنوران دودة سامان فارسی صاحب جایگاه بالای و والا شد و پدر شعر فارسی با نبوغ بینظیر بهترین و بیشترین چکامه و سروادههای سرمدی فارسی را سرود. با خشک شدن دریاچه آرال صنعت ماهیگیری در آن منطقه نابود شد، 60 هزار نفر شغل های خود را از دست دادند.

استاد رودکی در 75 سال مفید عمر از 83 سال طبق برخی شواهد 1 میلیون و سیصد هزار بیت گفته و ظاهراً اغراق و غلو به نظر میآید، ولی از نبوغ منحصر به فرد گویندة بانام حکایت دارد. بیش از دو هزار پروژه منطقه 22 ساخته شده که بسیاری از پروژه ها مسکونی ، برخی تجاری و اداری و برخی تفریحی می باشد . با بازدید از اینجا می توان بسیاری از حیوانات را از نزدیک تماشا کنید که تجربهای جالب بهویژه برای کودکان است و خاطره ای خوبی برایشان رقم می زند. 4- امروزه بسیاری از جغرافیدانان اعتقاد دارند که جغرافیا چیست؟

کُریز در لغتنامة دهخدا (با گونههای کریج، کریچ، کریزه) به دو معنی «پر ریختن پرندگان، عمل پر ریختن مرغان شکاری و جز آن در فصلی از سال، تولک کردن» و «فریسه، چشته، مسته، چاشنی»، و کریزخانه، کریزگاه، کریزگه به معنی «خانهای که باز و دیگر مرغان شکاری در آنجا تولک کنند، آنجا که مرغ کریزی را دارند تا دورة پر ریختن او سپری شود»، و کریزی به معنی «کریز کرده، تولک کرده، پر ریخته، در حال تولک» آمده است. قصّه در نسخههای عرفاتالعاشقین (س، ب، د) مَرَّه آمده است، و مصحّحان، با توجه به کتاب محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی، ضبط «قصّه» را در متن قرار داده و «مره» را در حاشیه آوردهاند.

اکثر مؤلفان تذکرهها بر نبوغ بینظیر استاد رودکی اتّفاق نظر دارند، چنانچه محمّد عوفی در تذکرة معروف خویش “لباب الالباب” گوید: “چونان ذکی و تیزفهم بود، که در هشت سالگی قرآن تمامت حفظ کرد و قراعت بیاموخت و شعر گفتن گرفت و معانی دقیق میگفت چنان که خلق به وی اقبال نمودند و رغبت او زیادت شد و او را آفریدگار تعالی آوازی خوش و صوتی دلکش داده بود، به سبب آواز در مطربی افتاده بود و از ابولبعک بختیار، که در آن صنعت صاحب اخبار بود، بربط بیاموخت و در آن ماهر شد و امیر نصر بن سامانی او را به قربت حضرت خود مخصوص گردانید و کارش بالا گرفت”.

این روز ها شیوه زندگی آدم ها به سمت کم تحرکی و بی تحرکی سوق داده شده است و استرس های محیطی افزایش یافته است و درنتیجه این عوامل می توانند جزو ریسک فاکتورهای سرطان ها باشند. وی یادآور شد: جلسه کمیساران هیرمند نیز در شهر زرنج برگزار شد و طرف افغان همچنان ادعا میکند مشکلی برای تخلیه آب به سمت ایران ندارد، اما عذرهایی که میآورند برای ما پذیرفته نیست. کولون صعودی تا نزدیک بخشی معروف به انحنای کبدی گسترش می یابد و به کولون عرضی تبدیل می شود و از طرف دیگر به سمت چپ شکم متمایل می شود.

بخشی از این دریاچه ( هامون صابری شمالی ) در خاک افغانستان واقع شده که مساحتی در حدود نیمی از هامون مزبور را شامل می گردد و بقیه آن در خاک ایران قرار دارد.رودها و آبراهه های زیادی به این دریاچه ها و باتلاق های اطراف آن می پیوندند که از آن میان، رودخانه هیرمند بالاترین رقم دبی آبی را داراست و به هامون صابری(شاخه شمالی) می ریزد. اول اینکه این افغانستان است که به پیمان های ابی و قوانین ابی بین المللی همیشه بی اعتنایی کرده و هرگاه خواسته اب را بسته دوم اینکه درمورد حفر چاه هیچ قانون بین المللی وجود ندارد و به شما مربوط نیست که ما ،ر ایران چاه حفر میکنیم یا خیر ، از فردا برای حفر چاه در خاک خودمان هم باید نظر شمارا جلب کنیم؟

اشکال این بیت در کلمة کرانه است، زیرا معنی دقیق و درستی در مصراع دوم ندارد. اشکال این بیت در مصراع دوم، یعنی «گویند قبای تو مرا پیرهن آید» است، زیرا بعد از جمله مصراع اول باید کة موصول برای نتیجة آن در مصراع دوم بیاید. بدان کسی که فزون از تو آرزو چه کنی/ بدان نگر که به حال تو آرزومند است. یعنی: ای ترکی که قبای خود را با بند بستهای، از فرط دوری تو چنان لاغر شدهام که بند قبای تو در خور پیراهنی برای من است و میتوانم به سبب نحیفی و نزاری آن را بپوشم.

با انتخاب یک تیوب می توانید بر روی سرسره ای قرار گرفته و پس از سر خوردن و طی مسیر ده متری، روی تشک بادی پرتاب شوید. بعد از رسید به ساوه باید وارد جاده ساوه به همدان شوید. به گمان اینجانب هیچکدام از هشت صورت مضبوط و پیشنهادی مذکور در بیت رودکی صحیح نیست و معنای درستی ندارد و همة آنها بیتردید تحریف کلمة بهپروار است. مره، با تلفّظ مَرَّه، در لغتنامة دهخدا «باره، کرّت، بار، دفعه، نوبت» معنی شده، و در زبان تاجیکی نیز، همانطوری که عینی در تعریف کچهبازی آورده، مَرَّه به معنی «تعداد و دورِ بازی» است، بنابراین ضبط «مَرَّه» در نسخههای عرفاتالعاشقین صحیح و «قصّه» نادرست است.

او مصرف داروهای ضدافسردگی را شروع کرد و برای ادامۀ روان­درمانی با من مرخص شد، درمانی که بهزودی به چهار جلسه بر نیمکت افزایش پیدا کرد. عبارات باز نامه روشن میکند از آنجایی که پر ریختن یا کریز خوردن باز هر سال تکرار میشده، بنابراین تعداد کریز خوردن باز نشانة کوتاهی و درازی عمر او بوده است، چنانکه «شانزده یا بیست و دو کریز بخورد» یعنی شانزده یا بیست دو سال زندگی کرد و عمری طولانی داشت.

هرچند قبل از رودکی هم سخنوران خوش قریهه بودند، ولی رودکی به عنوان معمار شعر فارسی قد الم کرد و وزن و قالب شعر فارسی را محکم و استوار نمود و حتّی گفته میشود که وزن رباعی را رودکی آفریده است و حکایت کودک خوشحال که دنبال گردو از فرط شادی همیگفت: غلتان غلتان همیرود تا بن گو، به استاد شاعران الهام بخشید، تا وزن رباعی را خلق کند. رودکی مسیحاوار در کالبد شعر فارسی نفس سرمدی دمید و قالب ها و محتوا و مضمون شعر فارسی را به نهایت کمال رساند. دکتر شعار و انوری در گزیدة اشعار رودکی (ص116) دربارة این مصراع نوشتهاند که: «اشاره به زمان پیری است که به عصا و انبان نیاز هست و انبان گویا نشانة نهایت فقر باشد.» دکتر دانشپژوه در دیوان رودکی (ص116) گفته است: «… عصا به دست من دهید که وقت عصا و انبان گدایی فرارسیده است.» دکتر امامی در کتاب استاد شاعران رودکی (ص121) نوشته است: «عصا و انبان: نمود بینوایی و بیتوانی.» چنانکه خواهیم داد، این شرحها درست نیست.

دکتر شعار و دکتر انوری و دانشپژوه همین گفتة دهخدا را دربارة روزگار خوردهکریز نقل کردهاند و خطیب رهبر روزگار خوردهکریز را «روزگار که جان شکار است» معنی کرده است. چنانکه توضیح خواهیم داد، معنای دقیق و درست روزگار خوردهکریز «روزگار پیر و سالخورده» است. چنانکه در نوروزنامه مشاهده میشود، از جمله هدایایی که «مردمان بیگانه» یعنی کسانی که قوم و خویش شاه نبودند، به شاه میدادند، شمشیر و قلم نیز وجود داشته، که رودکی نیز آنها را آورده و به شاه هدیه کرده است.

در صورت سفر به کشورهای که ابتلا به عفونت روده ای شایع تر است کار تشخیص برای پزشک راحت تر می شود. ۴- اگر کسی بخواهد برای تعطیلات نوروز به آذربایجان سفر کند، چه لباس هایی باید همراه خود ببرد؟ عصا در بیت مذکور نماد «پیری» است، و عصا و انبان کنایه از «سفر و کوچیدن» است، زیرا عصا و چوبدست و انبان (کیسه و خورجین و مانند اینها) از وسایل مهم سفر در قدیم بوده است و عصا و انبان در شعر رودکی کنایه از «مرگ» است.

در کتاب ارشاد از قَلانِسی نَسَفی که در نیمة اول قرن ششم هجری تألیف شده و دربارة رعایت مسائل اخلاقی و امر دینی است، جایجای شاهدها و مثالهایی از اشعار شاعران مانند رودکی، ابوشکو بلخی، فرّخی و چند شاعر ناشناس، مانند دهقان جوزین، قانع نخشبی و منصور اَبدالان، و همچنین شعرهایی که نام شاعران آنها ذکر نشده، آمده است. ـ در کتاب شرح قصیدة فارسی خواجه ابوالهیثم احمد بن حسن جرجانی، از قرن چهارم و پنجم هجری، چند بیتی از شعرای دورة اول نقل شده، از جمله در بخشی از شرح این قصیده، که دربارة سعد و نحس عالم و مبدأ و معاد است، یک مصراع از رودکی و دو بیت از شهید بلخی و ابوطَیّب مُصْعَبی آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید