مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۱ جلسه ۵ – ویکینبشته

بکمک منوی جستجو نقشه میتوانید خیابانها و آدرس مورد نظر خود را روی نقشه کرج بیابید. دکتر بقایی – ولی دیراست الان درفولی آبادطبق همان طوماری که آقای مهندس حسیبی داده انددریک چالهای شصت تانعش برده اندقایم کرده اندهمان کاری راکه درتهران هم کردهاند و حالا میگویند ۱۹ تا بوده مسلما دروغ است یک موضوعی را اینجا باید بنده تذکر بدهم یکعده افسران هستند که واقعااینها جنایتکارهستند و باید تعقیب شوند (صحیح است) ولی اکثریت افسران مردمان شرافتمندی هستند (صحیح است) همین جریان تهران و اهواز را وقتی مقایسه کنیم میبینیم دراهوازکه ازتهران خیلی کوچکتراست اینقدرکشته شدهاند، اگر افسرانی که درتهران مامورندهمه شان مثل آن افسران اهوازبودنددرتهران کشته ازچهارپنج هزارنفرتجاوزمیکرداینکه تعدادش کم است برای این است که اکثریت افسران ارتش ما برادران ما هستند وطن پرست هستند و بملت خودشان علاقه دارند ولی یک عده افسر هستند که از هر جانی جانی تر هستند (صحیح است) اگر دستگاه انتظامی بخواهد ماست مالی بکند و نخواهد بگذارد آن جنایتکارها مجازات شوند آنوقت ننگ و عار و گندی که روی آن افسران جانی هست بتمام ارتش ما سرایت میکند (صحیح است) من تعجب میکنم که چطور هنوز مامورین انتظامی اهواز تاحالا عوض نشدهاند این خیلی تعجب آوراست کسانی که مردم را کشتهاند بزیر تانک رفتهاند سر کارشان باشند و هنوز هم ما منتظریم میگویند که هیأت امروز حرکت میکندآقا نگذاریدآثارجرم محوشود (شمس قناتآبادی – سرهنگ علوی که با کامیون کشتهها را بردند کرج دفن کردند اینجا دارد باحترام زندگی میکند) (حاج سیدجوادی – سگها را بازکردهاند و سنگها را بستهاند) این یک جریانی است که هرچه زودتر باید رسیدگی شود آقا کمک نکنید بمحو آثار جرم – یک چیزهایی است که دراینجابایدخواست (اشاره بمعاون وزارت دفاع ملی) بنده بعد از این جریان یک سوالی از شخص شما مطرح خواهم کرد راجع به دو موضوع یکی راجع باین ایرانیانی که همدان و کرمانشاه آمده بودند تهران کفن پوشیده بودند برای حفظ این نهضت ملی شمابچه حق دستور داده بودیداینها را محاصره کنند در آسیاب سنگی و آنها را برگردانند؟

درهندوستان میلونها دهقان صاحب دسترنج خودشده اندواصول قرون وسطایی رابرای ابددفن نمودهاند، آنجا حداکثر مالکیت زمین به بیست و سه جریب محدود شدهاست، دهقانان صاحب زمین صاحب وطن هم میشوند و زمین و بوطن خود علاقه مندمی گرداند و آلت دست عمال بیگانه نمیشوند (صحیح است). حزب مافقط وفقط ترجمان ایرانی آن نیروی موجوداست ماموجدآن نیروی بزرگ انقلابی نیستیم بلکه ماتنظیم کننده آن نیروی عظیم دریک راه منطقی وبرای گرفتن یک نتیجه صحیح اجتماعی میباشیم دراین موقعیت باریک تاریخی که سرنوشت تمام جهان بهم بستگی پیداکرده واستقلال کشورها درمعرض مخاطرات مختلف است مامصمم هستیم که ضرورتهای اجتماعی وتحولات غیرقابل اجتناب جدی راحتی الامکان باوسائل عاقلانه ومدبرانه وصلح جویانهای به مرحله وقوع وعمل برسانیم – درمسئله رفرم ارضی یعنی اصلاح وضع زندگی طبقه زحمتکش دهقانان مانظریاتی داریم که در جراید و مرامنامه حزب منعکس ساختهایم و در اینجا نیز بموقع خود آنهارا طرح خواهیم کرد (مهندس زیرکزاده – سیورسات ازهمین حالاقطع شود) ولی برای امروز وفردا، برای موقعیکه حاصل برداشته میشودانتظارمااین است که دولت ویکعده ازمسئولین امورومالکین یعنی مالکینی که خودرادرمقابل وطن خودودرپیشگاه بشریت مسئول حس میکنند- موافقت کنندکه این پانزده درصدحداقل آنچه که حداقل مسلم دهقانان است ازحاصل امسال به آنها مسترد گردد.

بااین شرایط بنده باکمال رغبت و امیدی به یک آینده روشن و تابناک و یک تحول میمون و خداپسند پشتیبانی خود را نسبت بشخص جناب آقای دکتر مصدق اعلام وامیدوارم به یاری خداوندمتعال ایران ازاین پس روی سعادت ونجات ورستگاری راببیند. من اینجا با کمال صراحت اعلام میکنم بزرگترین خطر از خارج سرحدات ما را تهدیدنمی کند خطر حزب توده ما را تهدید نمیکند. بعد از جریان شکست کودتای طرح شده از قبل بوسیله آمریکا بوسیله شنهای روان که عامل این حرکت شنهای روان و عامل این شکست مفتضحانه امریکا معنویت امام و انقلاب بود نکات تاریک و مبهمی در جریان بود مساله بمباران هلیکوپتر و شهادت فرمانده سپاه پاسداران یزد که همه ملت بی صبرانه از مسوولین می خواستند که در این رابطه تحقیق شود و عناصر ضد انقلاب وابسته به امریکا که در درون ارتش هستند به ملت معرفی شوند ولی متاسفانه کوچکترین اقدامی نشده و من نمی دانم چرا عده ای از مسوولین تنها خود را لایق رازداری اسرار انقلاب می دانند و برخلاف فرموده امام که بارها فرموده اند همه کار را مردم انجام داده اند و حتی در صحبت پریروز فرمودند ، ‹‹ روح الله کوبنده نیست شما کوبنده هستید ›› ولی متاسفانه عده ای هستند که فقط خود را کوبنده می دانند و مردم را بهیچ ، می انگارند و واقعیتها را بمردم نمی گویند تا قضیه به این کودتای چند روز قبل منجر شد که خوشبختانه توسط برادران پاسدار و کمیته ها و انجمن اسلامی نیروی هوائی خنثی شد ، این برادران و این انجمن هائیکه از بدو انقلاب آماج تبلیغات شایعه سازان ضد انقلاب و وابسته به آمریکا متوجه آنها بود و حتی متاسفانه چه دولت موقت و چه بعد از دولت موقت از طرف مسوولین این نهادها همواره تضعیف شدند و یادمان هست که اولین صحبت مسوولین در تلویزیون در دوره دولت موقت کوبیدن کمیته ها کوبیدن پاسداران ، کوبیدن انجمنهای اسلامی بجرم دخالتهای بی جا بود و لابد این دخالت پریروز هم از دیدگاه ملیون دخالت بیجا بوده است که سلسله مراتب ارتشی را رعایت نکرده اند ( تکبیر نمایندگان ) بنده باندازه وقت این تکبیرها بیشتر صحبت می کنم در هر حال این برادران جان بر کف این توطئه را خنثی کردند و با کمال تاسف و تاثر بجای تشویق این فرزندان راستین اسلام که جا دارد ملت ایران و مسوولین امر به پای اینها عالیترین سلام و درودش را نثار کند ولی می بینم که در مصاحبه ها و سخنرانیها بجای تشویق دارند به آنها نق می زنند و باز یواش یواش همان مسائل انضباط داخلی و خودسرانه عمل نکردنها مطرح میشود بعلاوه سپاه پاسداران امروز وضع ناهنجاری دارد و به وضع آنها رسیدگی نمیشود و در بلاتکلیفی است و شنیده ام که اخیرا هم از دادن اسلحه به آنها مضایقه میشود این برای انقلاب یک فاجعه است و مسوولین باید بدانند که پاسداران ما کسانی نیستند که تسلیم این مسائل بشوند و مسوولیتی که آگاه یا ناخودآگاه در این جهات حرکت می کنند در هر حال اکنون مساله توطئه امریکا است و همه ملت و این مجلس از شورای انقلاب و از ریاست جمهوری می خواهند که با سرعت و قاطعیت تک تک عوامل این توطئه را شناسائی بکنند و در محضر ملت محاکمه کنند چرا به این عجله و دستپاچگی آقای باقری فرمانده سابق نیروی هوائی را آزاد کردند آیا آزادی حسن نزیه که مسوولین آمدند پشت تلویزیون و گفتند حسن نزیه ، نزیه است .

جناب آقای دکتر مصدق ازموقعیت ایران ازرقابتهای خارجی تا آنجایی که میسره بوده استفاده کرده وصرفنظرازموفقیتهای داخلی که نتیجه همراهی باخواستههای توده مردم است رای دیوان دادگستری بین المللی رامیتوان یکی ازاساسی ترین موفقیتهای جناب آقای دکتر مصدق دررشته امور بین المللی دانست بهمین جهت بنده برخودفرض میدانم ازموقع شناسی وفعالیت بی سابقه شخص دکتر مصدق دراین موردازطرف کسانیکه بنمایندگی آنهابمجلس آمدهام تشکرکنم (صحیح است) بنده چون سوگندخوردهام که چیزی خلاف حق وواقع نگویم ایستادگی واستقامت دکتر مصدق رادراین موردفوق العاده گرانبهاوآن رایک ودیعه الهی میدانم. هروقت دراین جابحث از اصلاحات میشود- هروقت واقعه ایی نظیرجریان اخیربوجودمی آیدفوراحزب توده رابرخ مامی کشندافسانهها اختراع میکنند- از لندن تا تهران گزارشها تهیه میشود و خطر حزب توده را برخ مقامات داخلی و خارجی میکشند.

شما در پیشگاه تاریخ مسئولیت دارید هر قدمی که شما بنفع توده فقیر و محروم بردارید هر تصمیمی که برای اصلاحات پردامنه و وسیع اجتماعی اتخاذکنید موردحمایت است مورد تشویق است. آژانس در همان تاریخ راستیآزمایی کرد که ۳۶٫۸ کیلوگرم از اورانیوم به شکل پسماند جامد و مایع باقی ماند. در ۹ فوریه ۲۰۱۴ ایران غنای ۲۲٫۹ کیلوگرم از این مواد را کاهش داده و UF6 با غنای کمتر از ۵ درصد U-235 تولید کرده بود. ماده واحده – به آقای دکتر محمدمصدق نخستوزیر اختیار داده میشود که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش ماه لوایحی که برای اجرای موادنه گانه برنامه دولت ضروری است و در جلسه هفتم امردادماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی بشرح ذیل: (آقایان اجازه بفرمایند که موارد را بنده نخوانم چون قبلا تصویب شده و اطلاع دارند) تهیه نموده و پس از آزمایش آنها را تقدیم مجلسین نمایند و تا موقعی که تکلیف آنها در مجلسین معین نشده لازم الاجرا می باشند.

منتهی باید یک اصلاحی دراین ماده بشود همانطوری که جناب آقای رضوی فرمودند باید اراضی که رعایای قراء و قصبات خانه ساخته یا باغ زدهاند تا این تاریخ باغ زدهاند یا خانه ساختهاند و در تصرفشان هست آن را مستثنی کرد، مال آن رعیتی است که در آن خانه مینشیند یا باغ را زده و از آن استفاده برده ولی سایر اراضی را البته دولت میتواند بفروشد، نظر اصلاحی بنده این بود در این قسمت. هکتار به منظور ایجاد مراتع مشجر، تبدیل اراضی بیابانی به زراعی و تغذیه آبخوانها.

دره از جلگه ای آغاز می شود که به آرامی به انتهای شمالی دریاچه ارومیه ، 60 کیلومتری غرب ، سرازیر می شود. بزرگترین خطری که ماراتهدیدمی کند فقر و بدبختی و محرومیت است که بهترین و مساعدترین زمینه را برای تقویت و سوءاستفاده حزب توده و پشتیبانان خارجی آن اعم از شمالی و جنوبی فراهم میکند (صحیح است) (اقبال – بانک کشاورزی هنوز به مالکین کمک میکند) آقایان محترم – بایداین فقروبدبختی بدست خودمان ازبین برودتااستقلال آزادی ایران تامین گردد. مشار- راجع باصلاح قوانین پولی آندفعه هم بنده درمجلس خصوصی بعرض آقای نخستوزیررساندم که یک بانک ملی درایران وجودپیداکرده واین بانک برای کارهای اقتصادی این مملکت هست فعلایک سرمایه ایی برایش تامین شده که کارخودش راداردمیکندمردم هم ازاین بانک دارنداستفاده میکنندکم یازیادبهرحال پول مردم درگردش است و اگر نسبت باین بانک ونسبت باین پول بخواهندتصمیمی اتخاذکننداین تصمیم بایدخیلی ازروی احتیاط باشد این رانمیشودبعنوان آزمایشی عمل کردو اگر بخواهنددراین کاریک فعالیتی بکنندمثلافرض کنیدپانصدمیلیون اسکناس چاپ بکنندبنده یقین دارم هرچندمیلیون اسکناسی که چاپ بشودچندمیلیون برقیمت اجناس این مملکت اضافه خواهدشدوبااین نظریاتی که درمجلس شورای ملی برای ترفیه حال طبقات پایین وجودداردخیلی بعیداست که بشود یک کاری کنیم که رفاه وآسایش مردم راتامین کند اگر بخواهندیک عمی بکنندکه جنس بسهولت بدست مردم برسد وازاین قبیل کارهامانعی ندارداین صحبتی بودکه عرض کردم این دوقسمت خیلی مهم هستندهردورابایدتوجه داشت قسمت دیگر قانون مطبوعات وموضوع کارهای قضات است موضوع قانون مطبوعات یک امرخیلی مهمی است چون مامی بینیم که بااینکه ازآن خیلی انتقادمیشودازاینکه مطبوعات فحاش دراین مملکت هستندبدحرفی میکنند درست است البته انکارنمی شودکردکه این حرفهاخوب نیست ومطبوعات بایستی خیلی قلمشان باشرافت باشد ولی درعین حال مطبوعات دراین مملکت خدمات زیادکرده اندوبازهم خدمت میکنندالان هم که میبینیم که این اوضاع درمطبوعات منعکس است کوچکترین صدایی که درمملکت درمی آیدفورادرمطبوعات منعکس میشودواین انعکاس خیلی اهمیت داردبرای اینکه مطابق افکارعامهاست ومطبوعات است که آنهارادردنیاوایران منتشرمیکندمطبوعات است که وقایع سیاست خارجه رادرمملکت پیش بینی نموده روشن میکندوماملتفت میشویم که دنیاچه حالی دارد ممکن است اوضاع واحوالی که دردنیاهست برای مااثراتی داشته باشدودرعین اطلاع ازگزارش احوال دنیانقل وانتقالات روساودوایرومتصدیان امورکه درروزنامه هامنعکس میشودمورداستفاده واقع شده تاجایی که اگر یکی ازنمایندگان ازجایش پانمی شودفورادرمطبوعات منعکس میشودبالاخره امثال آنها.

۱۰- بمنظوراینکه درموقع احتیاج بتوان کمک مادی به مامورین نمودمقدمات تاسیس بانکی بنام بانک کارمندان شهربانی فراهم شد که باسرمایه شش میلیون ریال که یک ثلث آن نقداودوثلث آن تعهدشده تشکیل میشود این بانک خواهدتوانست درمقابل حقوق وهمچنین درمقابل وثیقه وام بدهد. در عرض هفته اخیر دو سیاست خانمان برانداز بیگانه با یک رویه خدعه آمیز وارد معرکه شدهاند ظاهرا تعجب آور است که لندن و ایادی مسکو در سرتاسر ایران متفقا با یک لحن بشاه حمله میکنند. مجلس دو ساعت و بیست دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای دکتر معظمی (نایب رئیس) به عنوان بعد از تنفس تشکیل گردید.

خوب بخاطردارم که همانروزجناب آقای دکتر مصدق بمن گفتند شما خدمت خود را تکمیل کردیداولین خدمت شماقیام درراه نجات آذربایجان ودومین خدمت شمارایی بودکه درکمیسیون نفت به ملی شدن دادیدوآخرین آن ابرازهمین حقایق پشت تریبون مجلس بود. آقای دکتر مصدق تجدید زمامداری شما با یک جنبش همراه بودکه جمعی آنرا (انقلاب سبک) نام گذاشتهاند البته بعد از هر جنبش و نهضتی یک رشته حوادثی که ناشی از احساسات و تعصبات است بروز میکندکه باید با کمال عقل و درایت و متانت و واقع بینی این تعصبات واحساسات رارهبری کردوالانتیجه انقلاب بیک فاجعه عظیمی مبدل خواهدشد. ضمنا دو لایحه مالی دیگری است که تقدیم میکنم یک راجع به شش فقره یک دوازدهمی است که در غیاب مجلس یعنی در فترت بین مجلس شانزدهم و مجلس هفدهم دولت اضطرارا تصویب نموده حالا مجوز قانونی آنرا هم از مجلس استدعا میکنم یکی هم چند فقره مخارج لازم فوری بوده که در فاصله بین دوره شانزدهم و دوره هفدهم دولت اضطرارا با تصویب نامه بموقع اجراگذاشتهاست و حالا مجوز قانونی آنرا از مجلس استدعا میکند.

بعضیها از بین رفتن فقر و بدبختی را با ساده ترین وسایل از قبیل موسسات خیریه و یاتوسل بحسن نیت و سخاوت این و یا آن ثروتمند عملی میدانند- اینهاهمیشه درحاشیه مسئله سیرمی کنند. من صدای خودوصدای زحمتکشان ملت ایران راازپشت این تریبون مجلس شورای ملی بگوش تمام ملت ایران، بگوش مسئولینی که هنوز شنوایی را بکلی از دست ندادهاند میرسانم و تمام طبقات ملت ایران را چه آنهایی که در دورافتاده ترین کلبههای دهقانی و شبانی خود و چه آنهایی که در کاخهای سربفلک کشیده خودغنودهاند متوجه خطر میکنم.

این پانزده در صد همان چیزیست که مرتجع ترین فئودالها و سیاه ترین دیکتاتورها و خانهاروزی آنرا از روی لزوم و ضرورت پذیرفت و طبق تصویبنامه که هنوزهم لغونشدهاست برای یکباراجراکرد. ناصر ذوالفقاری – همانطوری که جناب آقای دکتر بقایی فرمودندکارهاهمه باحرف میگذردمتاسفانه خودشان هم اینجا حرف زدند (دکتر بقایی – عمل هم پشتش هست) خوب است الان یک طرحی تهیه کنندبنده وبرادرم قول شرف میدهیم اولین کسانی باشیم که آن طرح راامضاءمی کنیم و اولین کسانی باشیم که آنرااجراکنیم (دکتر بقایی – پانزده درصدرابدهیدعمل که طرح نمیخواهد) آنراهم خوشبختانه فامیل ذوالفقاری عملامیدهندمیخواهیدبفرستیدتحقیق کنید (نمایندگان – احسنت) آقایان نمایندگان محترم: بنده معتقدم که تنها (حرف) هرگزنمی تواندآلام عمیق جامعه ایرانی رادرمان کندبهمین جهت همیشه سعی کردهام کمترسخن بگویم وبیشترمشوق کسانی باشم که مایلند گامی درراه سعادت این ملت بردارند.

امااین رویه باعث نمیشودکه درلحظات بسیارحساس ودقایق باریک عمریک ملت ازابرازحقایق گفتنی احترازنمایم یک نماینده مجلس مثل یک سربازفدایی ملک وملت بایدهمیشه بیداروهوشیارو آماده وگوش بزنگ حوادث باشدودرآن لحظه ایی که مصلحت ووظیفه ومسئولیت باوحکم میکندبرای ادای دین خودبملت قیام واقدام نمایدامروزوظیفه نمایندگی ووجدان ملت خواهی بمن حکم کردهاست که ازاین حق خود استفاده کنم زمامداری مجددجناب آقای دکتر مصدق مصادف بایک سلسله حوادثی است که ممکن است سیرجریان تاریخ راتغییردهدناچاربارسنگین وظیفه راروی شانههای خوداحساس کردم وبیان این حقایق صرفابرای سبک کردن این بارسنگین است بنابراین استدعادارم هرگاه قسمتی ازعرایض بنده درنظریکی یا جمعی از همکاران محترم درخور ایرادباشداجازه فرمایندتاعرایض خودراخاتمه دهم بعد آماده استماع پاسخ همکاران عزیزوگرامی وفداکارخودهستم.

اگر کنترل امور از دست حکومت مرکزی خارج شد تاریخ به بدی درباره ماقضاوت خواهدکردوتمام آثارمبارزات ملی ما را تحریکات بیگانه درهم خواهدنوردیدگزارشات بعضی مسئولین امور حاکی است که درعرض این روزهای اخیرعده ایی از افراد ناراضی که امروزه در سلک حزب توده درآمدهاند در تهران متمرکز شدهاند این هاطرفدارآقای دکتر مصدق ونهضت ملی ایران نیستندبلکه اگر شرکت درتظاهرات میکنندآلت دست رهبران خائن و خودفروش خود هستند. ولی اگر اینطوریکه لازم است عملی نشدآنطوریکه نباید بشودعملی خواهدگردید (صحیح است). به نظر بنده همانطور که آقای امامی و آقایان دیگر و هم چنین جناب آقای ملک مدنی هم به عنوان موافق صحبت کردند اشاره کردند ولی مخالفت کردند (نورالدین امامی ـ چرا به من جناب نگفتی؟) ببخشید جناب آقای امامی، این است که بنده معتقدم این ماده زاید است و مضر و اگر بخواهند نتیجه بگیرند به جای این ماده بایستی یک ماده دیگری بگذارند یعنی مضمون ماده را عوض کنند که باتلاقها را خود دولت مکلف باشد خشک کند و اراضی بایر خالصه را دایر بکند و تحویل رعایا و کشاورزان بدهد اگر به تعداد کافی رعیت و کشاورز ندارد به رعایا و کشاورزان دیگر که دواطلب این کار هستند ملک را واگذار کند.

مهندس حسیبی – بنده مخالفم امامی اهری – عده برای رای کافی نیست. مشاور – البته در موضوع مخالفت باتقاضای فوریت لازم است که دلایلی ذکرکردکه مربوط بعد م ضرورت فوریت باشدولی چون اینجاصحبت ازبرنامه کلی دولت بوده و بعد هم تقاضای فوریت راجع بتمام موادبرنامه شدهاست اینست که مطلب یکقدری ممکن است بسط پیداکندو اگر بنده تصدیع میدهم نبایستی آقایان ازتصدیع بنده گله مندباشندبنده هم مثل همه افرادایرانی ناظراوضاع اجتماعی ودردسرهایی که اجانب بدست عده معدودی مردم لزوم وطن خودمان که فاقداحساسات وطن پرستانه بوده اندبرای ماایجادمیکرده اندبودواین جریان مربوط بامسال وسال پیش نبوده بلکه بعد ازتغییرات مهمی که درشهریوریکهزاروسیصدوبیست واقع شدبنده حتی المقدورازبرای دفع نفوذاجانب کوشش داشته خودجناب آقای نخستوزیرازاقدامات بنده ازطریق نوشتن یاگفتن وهمکاری کردن باکسانی که درراه دفع نفوذاجانب کوشش داشتندکاملاواقف هستنددرمعیت شخص خودایشان درهرمرحله ودرهرمرتبه که قدم برداشتند بنده هم خوشبختانه حاضربودم (دکتر معظمی – بلندتربفرمایید) و هر جا که میرفتندایشان را دنبال میکردم لازم نیست بنده دراین خصوص توضیحاتی بدهم تمام مردم این مملکت سابقه دارندهمه میدانندکه بنده برای دفع نفوذاجانب چه اقداماتی داشتم و چه کوششهایی کردهام حتی آنزمانی که قشون اجانب درایران بودوازاقدامات بنده ناراضی بودندبعضی رادیوهای ایشان مسکووجای دیگر ببنده اسم گوبلزداده بودندوبنده ازاین چیزهاترسی نداشته و ندارم.

تذکریک حقیقت رادراینجالازم میدانم تمام روشنفکران وملیون ایرانی که درطی سالهای اخیردستخوش حداکثرنارضایی بودندوازفسادوتباهی وسیاهکاری رنج میبردنداز توسل بیک عمل حاد و شدید که صورت انقلاب خونینی را بخود بگیرد احتراز میجستهاند یکی از عللی که موجب شدهاست طبقه فهمیده مملکت در عرض سالهای اخیر تمام اعمال نابجا و مظالم و جنایات حکومتها را با مبارزه ملایم و در حدودامکانات جواب بدهد ترس از مداخله خارج و سیاستهایی بود که قیام وانقلاب رابنفع خودمنحرف میساختهاند اگر این حس ملیت دوستی وعلاقه بواحدجغرافیایی مملکت وجودنداشت اگر روشنفکران ایرانی ازوقوع این حادثه وحشت نداشتند بطورمسلم سالیانی پیش درایران انقلاب شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید