مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۲۲ – ویکینبشته

تبریز نخستین پایتخت جهان تشیع و همچنین در حکومتهای آققویونلوها، قرهقویونلوها، صفویان و در آغاز انقلاب مشروطه (انقلاب برعلیه محمدعلی شاه) پایتخت بوده است. با توجه به تقاضایروزافزون برای گوشت و مواد لبنی که خود نتیجه افزایش درآمد و ارتقاء سطح زندگی مردم است و با در نظر داشتن کمبود عرضه گوشت در سطحجهانی، لازم است که در مورد تولید گوشت و استفاده بهتر و بیشتر از ماهی در ده سال آینده تأکید بیشتری شود. کریمی – راجع به موضوع اصلاح وضع اتوبوسرانی صحبتهای لازم شدهاست آقایان نمایندگان هرکدام به نوبه خوداین مطلب را تاییدکردهاند که وضع اتوبوسرانی کشور بسیاربداست و بایستی دراین باب اقدامات لازم بعمل بیاید دولت هم طرحی به مجلس دادهاست که این طرح مورد ایراد عدهای ازآقایان نمایندگان بوده درجلسه خصوصی بانظراغلب آقایان یک طرحی تهیه شدکه تقدیم مجلس شد د رجلسه گذشته هم بااینکه آقایان با آن طرح نظرموافق داشتند تقریبا بااکثریت آراء مخالفت شد و آن طرح ردشدواین طرح را امروز دولت بجای لایحه قبول کردهاست البته بنده هم این نکته را انکارنمیکنم که ممکن است بعضی ازمواد دراین طرح باشد که باسلیقه بعضی از آقایان وفق ندهد و همچنین ممکن است آقایان نظریات اصلاحی داشته باشند که دراین طرح فوت شده باشد از این جهت بنده ازآقایان نمایندگان استدعامیکنم درموقعی که طرح مطرح میشود باکمال دقت آنچه نظریات اصلاحی بنظرشان میرسد پیشنهادکنند که بامعنایی که مملکت ازقانونگذاری انتظاردارد یک لایحهای به تمام معنی باهمفکری آقایان نمایندگان بگذرد که موجب سرگردانی صاحبان سهام و مردمی که بااتوبوس سروکاردارند نشود.

اما قبول اصل اقتصادی مذکور مانع از آن نبوده و نیست که دولت برای رفاه دانشجویان و دانشآموزان وتأمین وسائل ورزش – تفریحات سالم و فعالیتهای فرهنگی و هنری جوانان متحمل هزینههای قابل ملاحظه شود کما این که تاکنون اعتبارات زیادیبه مسائل فوق اختصاص داده شده و جزو برنامه دولت است که این روش طی سالهای آینده با اهمیت و وسعت بیشتری تعقیب گردد. در خاتمه این قسمت باید متذکر گردم که تعداد قابل ملاحظهای از طرحهای صنعتی و معدنی برنامه پنجم عمرانی از هم اکنون مورد مطالعه و بررسی وفنی و اقتصادی قرار گرفتهاست که فرصت برای ذکر یکایک آنها کفایت نمیکند.

از مهمترین اکتشافاتی که در سالهای اخیر صورت گرفته، در زمینه سنگ آهن و ذغالسنگ بوده و بر اثر آن، ذخایر بسیار قابل توجهی از این دو ماده اولیهمهم برای صنایع ذوب آهن به دست آمدهاست. البته نمیتوان اهمیت کوششهایی را که برای رفع کمبود مسکن در شهرها تاکنون صورت گرفته نادیده گذاشت چنان که در نتیجه این سرمایهگذاریها کهغالباً به بخش خصوصی تعلق داشته تعداد ساختمانهای موجود در شهرها از ۲۱۳۱۷۰ واحد در سال ۱۳۴۲ به ۱۶۲۴۴۵۳ واحد در سال ۱۳۴۹ فزونییافته و به عبارت دیگر بر تعداد این ساختمانها طی ۸ سال ۳۳٫۸ درصد افزوده شده (از این ساختمانهای جدید که به حدود ۴۱۰ هزار واحد بالغمیشود، ۸۵ تا ۸۸ درصد مربوط به واحدهای مسکونی است) معذالک این کوششها با توجه به افزایش سریع جمعیت شهری که بین ۴ تا ۵ درصد درسال برآورد شدهاست (در مورد شهرستان بین ۵ تا ۶ درصد) کافی به نظر نمیرسد.

آقایان نمایندگان محترم خواهی نخواهی مابایدراهی رابرویم که رهروان قرن بیستم رفتهاند اگر دراین قرن باقاطروالاغ وکجاوه دیگر نمیتوان طی طریق کردباروابط اقتصادی دوره مسافرت باالاغ وکجاوه هم نمیتوان زندگی کرد. تطبیق برنامههای آموزشی با نیازمندیهای اقتصادی و اجتماعی کشور از نکاتی است که در چند کنفرانس ملی کار و سمینارهای نیروهای انسانی واشتغال و بالاخره برنامههای ذیربط در قالب برنامه چهارم عمرانی و برنامه دراز مدت بیستساله که خطوط اصلی آن در دست ترسیم است متجلیگردیدهاست. در متون بالا غذاها و خوراکی های مختلفی که در شهر کرج موجود می باشند را مورد بررسی قرار دادیم.

راه آهن تبریز 742 کیلومتر با تهران فاصله دارد، همچنین با اتصال به اروپا و مسکو گزینه ای مناسب برای سفرهای خارجی استانبول و سایر شهرهای بزرگ می باشد. با توجه به این که انقلاب اداری و به عبارت دیگر اصلاح وضع دستگاههای دولتی مکمل سایر اصول انقلاب است و پیشرفت تمام اصول دیگروابستگی کامل به تأمین این اصل بزرگ دارد دولت به هیچ وجه قانع به اقداماتی که به عمل آمدهاست نبوده و مصمم است که کمال جد و جهد را در راهتأمین این منظور به عمل آورد.

در بهمن ماه ۱۳۴۶ دولت برای مطالعه و اتخاذ تدابیر لازم جهت اجرای این اصل بزرگ انقلاب به تشکیل کنگره انقلاب اداری ایران پرداخت و متعاقبآن شورای انقلاب اداری تأسیس گردید و در هر یک از وزارتخانهها و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت کمیتههای مخصوصی با جدیت و پیگیریمداوم این موضوع را تعقیب کردند. ضمناً تجهیز سازمانهای آب منطقهای و تشکیل سازمانهای جدید نیز مقدمات کار را برای اجرای قانون فراهمآوردهاست. نورالدین امامی ـ بدبختانه آقای نریمان دیشب با مطالعه کاملی یادداشتهای مفصلی برداشته بودند که پیشنهاد بکنند بنده هم اگر میدانستم در جواب ایشان زیاد یاداشتهایی بر میداشتم آقای نریمان توجه بفرمایید چند جمله اینجا فرمودید چون وقت دیر است وباید زودتر را ی گرفته شود من مختصرا میخواهم جواب عرض کنم اینکه فرمودید باید بمصرف برسد همانطوری که جناب آقای نخستوزیر توضیح دادند یک قسمت عمدهاش مصرف رسیدهاست (صحیح است) یعنی در اوایلی که دولت جدید تشکیل شد و جناب آقای نخستوزیر مامور تشکیل هیئت دولت شدند تصمیم گرفتند فورا هم واین موضوع عملی شد و دلیلش هم این است که این ۲۰ هزار نفر که فرمودند از تهران رفتند و مشغول کار شدند حالا هم تصور میکنم چیزی از این وجه باقی نمانده باشد که پیشنهادها عملی بشود که تحت نظر هیئت نظارت یا وزارت دارایی یا دیوان محاسبات بگذارند و این وجوه مصرف شود اماراجع به هیئت نظارت که فرمودید خود آقا از اشخاصی بودید که دیروز به این اشخاص که انتخاب شدند رای دادید (مکی ـ از کجا میدانید؟ شما مگر علم غیب دارید) آقای مکی شما چه حق دارید وسط حرف من حرف میزنید من نگفتم به این اشخاص رای دادهاند.

دوم از راه مطالعه در روشها و حذف تشریفات زائد و عملیات بیفایده ایجاد نظم و اصولی که کارها منظم و سریع پیشرفت نماید، اصلاح قوانین ومقررات و تطبیق دادن آنها با برنامههای انقلابی و جهشهای سریعی که در تمام شئون کشور ما در اجرای اصول انقلاب مشهود میباشد. اصول این تحولات در منشور رامسر چهار کنفرانسارزیابی انقلاب آموزشی که متوالیاً طی سالهای ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰ منعقد گردیده به روشنی تمام بیان شدهاست. اصل دوازدهم: که تحت عنوان انقلاب اداری و آموزشی اعلام شدهاست در حقیقت زیرساز بسیاری از اصول دیگر انقلاب و گشاینده راه برای پیشرفت و اعتلا سریعترکشور و نوسازی اجتماع و جهش اقتصاد آن باید تلقی گردد، اصل انقلاب اداری در بیانات حکیمانه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بنیانگذارانقلاب اصیل شاه و مردم چنین توجیه شدهاست.

در مورد دیگر مقدمات مورد لزوم نیز اقداماتی صورت گرفته از قبیل تعیین میزان مصرف مفید – تهیه وسائل کنترل – کمک به ایجاد سازمانهایبهرهبرداری و نگهداری منابع آب به طور خصوصی و در نواحی مختلف و این اقدامات چنان که به جای خود خواهم گفت ظرف چهار سال آینده تارسیدن به ثمره مطلوب شدیداً ادامه مییابد. اصل اقتصاد بارور آموزشی مستلزم اقدامات عدیده دیگر بوده که در منشور رامسر و گزارشهای چهار کنفرانس ارزیابی در دنباله آن منعکس است که از آنجمله یکی لزوم بسط دامنه تحقیقات میباشد.

ارقام موجود درباره سه سال اول برنامه حاکی است که فقط در حدود ۱۳۳ هزار واحد مسکونیدر مناطق شهری ایجاد شدهاست و با در نظر گرفتن روند احداث مساکن، میتوان پیشبینی نمود که تا پایان برنامه چهارم فقط حدود ۲۶۰ هزار واحدمسکونی شهری ایجاد شود که باز از رقم ۲۷۵ هزار واحد مسکونی مورد نظر در برنامه مذکور کمتر است. پاورقی: در آخر برنامه چهارم متجاوز از ۳۲،۵ میلیارد متر مکعب آب بر اثر احداث سدهای مختلف و در پشت سدها خزینه میشود. اگرچه امروزه تعداد زیادی مغازه و مراکز مدرن تأسیس شده است ، بازار تبریز همچنان قلب اقتصادی مهم در این شهر و هم در شمال غربی ایران باقی مانده است.

تخمین زده شدهاست که در سال ۱۳۴۸ برای هر یک هزار خانوار شهری ۶۶۴ واحد مسکونی وجود داشته و این خود نشان دهندهآشکار کمبود شدید مسکن در شهرهاست (بررسی سال ۱۳۴۵ طی سرشماری دوم کشور نیز حاکی از آن بود که برای ۱٫۵ خانوار فقط یک واحدمسکونی در کل کشور وجود داشت) و بدیهی است که با آهنگ سریع مهاجرت به شهرها و ازدیاد روزافزون ضریب شهرنشینی، وضع مسکن اگر بهحال خود رها شود مشکلات بسیاری به بار خواهد آورد.

دیدگاهتان را بنویسید