مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۲۲ – ویکینبشته

قناتآبادی – بنده خواستم باطلاع آقایان نمایندگان برسانم که در اثر کشتار دسته جمعی که در روز سی ام تیر در تهران و سایر شهرستانهای ما اتفاق افتاد یکعدهایی همانروز شربت شهادت نوشیدند و یک عده دیگر هم در روزهای بعد آنها که زخمی بودند تیر خورده بودند سرنیزه خورده بودند مرتب بفیض شهادت نایل میشوند میخواستم تذکری اینجا بحضور آقایان نمایندگان محترم بدهم همان طوری که مجلس شهدای روزسی ام تیررا شهدای ملی تشخیص داد و طرحی در مجلس تصویب فرمود این آقایانی هم که در آن روز گلوله خورده بودند و بعد فوت کردند اینهاهم به آنها اضافه بشوند (صحیح است آقا این بدیهی است) چنانکه امروز یکی از هم مسلکهای مجاهد و فداکار ما که گلوله بمغز او اصابت کرده بود بفیض شهادت نایل شد و در مزار شهداء دفن شد یک نکتهایی هم میخواهم اینجا تذکربدهم و آن این است که بعضی دستجات در تهران اعلام کردند که ما در اینجا کشته دادیم مقصود از این دستجات دستجات چپی بود اینها در این دو سه روزکه در سرتاسر ایران ملت قیام کرده بود در همین دو سه روز هم از اخلال و آشوب دست برنداشتند (صحیح است) در روزهایی که ملت قیام کرده بودند اینها در عقب صف مردم میایستادند و بطرف سربازها سنگ پرتاب میکردند بطرف مامورین انتظامی سنگ پرتاب میکردند ولی وقتی صحبت گلوله و سرنیزه بود فرارمیکردند (صحیح است) اینکه اعلام کردهاند ما کشته دادیم این دروغ محض است هشت نفر طبق آماری که تاکنون رسیده از مجمع مسلمانان مجاهد شربت شهادت نوشیدهاند از حزب زحمتکشان ملت ایران هم چندین نفر از حزب ایران آمارش را نمیدانم (زیرکزاده – ۳نفر) چپیها دروغ میگویند اینها که عرض کردم در مملکت اسلام و ایران شربت شهادت نوشیدند (صحیح است) یک سوالی هم بوسیله مقام ریاست از آقای وزیر کشورشده که چون دو دقیقه وقت دارم اجازه میخواهم این سوال را بخوانم (مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی.

ولی این پیشبینی فقط شامل پستهای داخل در قوه مجریه میباشد و حتی این پیشبینی در قسمت معین برای وزراء ذکر شدهاست و دلیلی وجودندارد که بقسمت مشخص قوه قضاییه که در بین قسمتبندی قانون اساسی جدا و مجزاست اطلاق گردد. البته ناگفته نماند که منظور از حذف پست وزیرعدلیه از هئیت دولت حذف کلیه اختیارات امروزی او در داخل قوه قضاییه نیست بلکه سپردن این اختیارات بمقامات صلاحیتدار داخل خود قوه قضاییه و در داخل سلسله مراتب محاکم آن قوه میباشد. تبصره ـ عدهای از خالصجات دولتی که برای ایجا دمزارع نمونه مناسب باشد و حد متوسط درآمد ۳ ساله اخیر آن معادل مجموع بودجه دانشکده کشاورزی کرج باشد به انتخاب دانشگاه به دانشگاه تهران منتقل میشود درآمد این خالصجات به حساب در آمد اختصاصی دانشگاه منظور و از آن محل بودجه دانشکده کشاورزی کرج با تصویب شورای دانشگاه تامین میگردد.

درثانی عرض کردم که این درشان دولت و مجلس نیست که باهمان استدلالی که امتیازی را لغو کردیم باهمان نحوه استدلال بیاییم یک امتیازدیگری راهم بدهیم این است که بنده استدعامیکنم که این لایحه راهمانطور که عدهای ازآقایان فرمودند ۲۴ساعت وقت بدهیم که طبع و توزیع بشود مشاورهای بشودآقایان یک مطالعهای بکنند تاآقایان بتوانندباحضورذهنی بیشتری رای بدهند. هادی غفاری – چون آقای دکتر سحابی اجازه دادند بنده حرف می زنم یک سوال از وزارت کشور دارم که این چه وزارت کشوری بوده است که با وجود این همه اسناد حداقل اینقدر غیرت بخرج نداده است که یک صفحه اش را بخواند و ما را آنقدر معطل نکند لااقل این مقدار وزارت کشور هست می کرد و یک صفحه از این گزارشات را می گرفت من کاری ندارم چه کسانی بدون تحقیق آقای خسرو قشقائی را آزاد کرده اند .

اثبات این عمل که در صورت انجام یافتن از بزرگترین افتخارات تاریخی دولت و جامعه ایی خواهدبود، هنوز معلوم نیست که در کشور ما نصیب کدام کابینه یا کابینههایی بشود ولی ما ازخداوند توفیق مطلبیم که این افتخارنصیب کابینه حاضر و دوره هفدهم مجلس شورای ملی ایران شده و حصول آن نیز زیاد طول نکشد. نایب رئیس – آقایان توجه بکنند درهرمادهای که مطرح میشود پیشنهادهم میتوانندبدهند. برای اینکه منفعتش این است وقتی من رفتم بصره دیدم بصره اتوبوسرانی فردی ندارد چون مردم نمیتوانستند اداره بکنند شهرداری کرده بقدری این اتوبوسرانی مرتب است که اصلا آدم حسدمی برد که درشهربصره یک اتوبوسرانی مرتیب ومنظمی باشدولی درشهر تهران نباشد دراین شهرروزی نیست که آدم زیرماشین نرودپلیس زیرماشین نروداتوبوس فلان کاررانکرده باشداینها تمام شهربانی راخراب کردهاند یکی ازعلل خرابی شهربانی همین اتوبوسرانی انفرادی است (صحیح است) یک جملهای من ازکتاب هیتلریادم است راجع به کلیمیها که طورمثل میگویم (پورسرتیپ – فاشیست بود) به من مربوط نیست که چه بود که راست گفته یادروغ گفته میگویدیکی ازمعایب کلیمیها این است که ادارات را خراب میکنند برای اینکه کلیمیها رشوه میدهند برای اینکه کارشان درست بشودهم میروند توی ادارات آدم پیدا میکنند رشوه میدهند برای اینکه کارشان پیش برود (ناصر ذوالفقاری – همین جاهم اینکارهارامیکنند) ونتیجه اش خراب شدن ادارات است یکی ازخرابیها ی اداره رانندگی که شمافرمودیدعلتش این اتوبوسرانیها است برای اینکه اشخاص مقتدراشخاص متنفذ اتوبوس دارند واینها اعمال نفوذمیکنند پول خرج میکنند واداره راهنمایی نمیتواند نظم رابرقرار کندماکه مال پشت کوه قاف نیستیم مال همین کشوریم میدانیم وقتیکه منافع متنفذین وسرمایه داران درکارباشد محال است قانون اجراشودمن خودم بافوریت هرقانونی مخالفم جزبافوریت این (صحیح است) برای اینکه درزمان رضاشاه پهلوی درزمان سرپاس مختار خواستنداین کاررابکنند نتوانستندبرای اینکه متنفذین مالکین اتوبوسهاهستند مقتدرین مالکین اتوبوسها هستندواگربافوریت این کاررانکنیم اعمال نفوذمیکنند واین قانون این نقشه را بهم میزنند (صحیح است) یعنی هرچه زودترباید بشودمطالعه برای چیست برای اینکه مابفهمیم بیست سال است داریم مطالعه میکنیم اگر۲۰ سال نباشد۱۵ سال است تمام مردم مطالعه کردند وفهمیدند که بایدشرکت باشد واتوبوسرانی انفرادی ممنوع باشد من برای بیان همین عرایض این پیشنهاد رادادم این راهم تذکرمیدهم که شرعاهم این عمل مجازاست درشرع اسلام اگرحیات فرد باحیات جامعه اصطکاک پیداکرد حیات فردباید فدای حیات جامعه شوددرقانون وفلسفه واخلاق هم همینطوراست پس من استدعامیکنم که آقایان همین امروز این کارراتمام بکنید.

در بحبوحه آن وقتى که ارتش قرمز ایستاده بود و حاکمیت ایران در دست او بود آنجا ایستادیم و مبارزه کردیم با آنها و بعد هم مرا گرفتند و نزدیک بود خود مرا بکشند ولى خدا نخواست و بعد هم تبعید کردند ولى عدهاى هستند که میخواهند از روزنامه ارتزاق بکنند و با فحاشى خودشان را اداره بکنند درآمدشان از این راه است روزنامه یکى از ارکان مشروطیت است و باید مثل مشروطیت وزین باشد باید مثل مشروطیت و ارکان دیگرش آبرومند باشد روزنامه آبروى مملکت است وقتى خارج میبرند میخوانند باید بدانند که ما در یک محیط با آبرو، با حقیقت با عفت زندگى میکنیم امور فرهنگى که چه عرض کنم!

نبوی – این پیشنهادازنظر اینکه دولت قبول کردهاست بجای لایحه دولت است و چون هیئت رئیسه دستور دادهاند که پیشنهادراطبع کردهاند و توزیع کردهاند بایدرعایت ۴۸ ساعت بشود(صحیح است) اگرآقایان موافقت میفرمایند مطابق آئین نامه دراین جلسه مطرح نشود درجلسه بعد مطرح بشود و انشاء الله درآن جلسه تمام میشود. برای همیشه که ما نمیتوانیم اختیاراتوبوسرانی شهرتهران را باشخاص معینی بدهیم این برخلاف حزم و مصلحت حال و آیندگان است و این را بنده درهمان جلسه هم عرض کردم و حتی پیشنهادی هم دادم که مدت داشته باشد بایستی مدت تعیین شود و من فکرمیکنم مدت ۵ سال کافی است البته مربوط باین است که نظرآقای وزیر کشورهم که این لایحه را تهیه کردهاند روشن شودخلاصه ایشان اگرنظری داشته باشند نظرمن ۵ سال است که پیشنهادهم کردم حالااگرآقایان نظردیگری داشته باشند بفرمایند.

پیدا بود که در کلاس موفق است. بنده یک روحیه عجیب و غریبى را گاهى اوقات مىبینم نمیدانم این روحیه از کجا پیدا شده این استدلال از کجا پیدا شده؟ کریمی – درجلسه گذشته یک تصادف تاریخی شد که بنده خیال میکنم سابقه نداشته باشد آقایان تماشاچیها از تشکیل جلسه ابرازانزجاروتنفرکردندنسبت به یکی از وکلایی که پایه انتخاباتش هم بنظربنده غلط بودهاست تظاهرات مردم علیه آن کسی که ازجلسه خارج شداین خوب بودکه درصورت جلسه هم منعکس بشودگرچه عبارتی نوشته شده ولی خروج او را ننوشته انداستدعامیکنم دستوربفرماییدرفتن آقای میراشرافی راخوب بودمنعکس میکردند. اسم منبع و اینکه با چه کسی در تماس بودند یکی – اس – دی – پلاد بوده که آقای امیر انتظام است و یکی اس – دی راتر خسرو قشقائی است .

۵۷. آژانس به ترتیب در ۱۰ و ۱۲ فوریه ۲۰۱۴ یک راستیآزمایی اطلاعات طراحی و یک بازرسی را در کارخانه تولید سوخت انجام داد و راستیآزمایی کرد که ایران تولید مجتمعهای سوخت هستهای با استفاده از دی اکسید اورانیوم طبیعی برای راکتور IR-40 را متوقف کرده است و همه مجتمعهای سوختی که قبلاً تولید شده بودند در کارخانه تولید سوخت باقی ماندهاند. نایب رئیس ـ اجازه بفرمایید ماده ۱۴ قرائت میشود تقاضی میکنم آقایان در نظر بگیرند (به شرح ذیل قرائت شد) ماده ۱۴۵ ـ در لوایح و طرحهای یک فوری بجز دوازدهم بودجه هر اصلاح یا ماده الحاقیه که در ضمن مباحثات پیشنهاد گردد باید دلایل آن بطور اختصار از طرف پیشنهاد دهنده بیان شود و اگر مخالفی باشد مخالف نیز نظر خود را باختصار اظهار کند و پس از اظهار نظر مخبر کمیسیون یا وزیر و قائم مقام او نسبت بآن اصلاح یا ماده الحاقیه اخذ رای بعمل میآید ودر صورت قابل توجه شدن ضمیمه لایح میگردد.

دومین موضوعی که بنظربنده مورد دقت است که خواستم تذکر بدهم وضعیت کارمندان فعلی اتوبوسرانی است که وضعیت استخدامیشان بایددرنظرگرفته شودوبنظر بنده این یک مطلب اساسی است یک عده از این را ارتزاق میکردندوزندگیشان تامین میشده بایدپس از گذشتن این قانون یک فکراساسی برای آنهادرآئین نامه بشودکه برای همیشه وضعشان محفوظ شده باشدوبتوانند بایک وضعیت خوبی زندگی کنندولباس آنهابایدمورددقت قرارگیرد وضعیت این اتوبوس رانی باید درست شود و باید دقت بشود که یک چیزی که مطابق اصول دنیاباشدایجادبشود امروزاتوبوسرانی از اولین احتیاجات این شهراست دراین شهر باین بزرگی همه کس که نمیتوانداتومبیل داشته باشد یاسوارتاکسی بشودویک تومان بدهدبنده خواستم عرض کنم که این طبقه وضعیتشان طوری است که اقتضا داردازلحاظ حقوق بیشتربهشان توجه بشودالبته اینهایک عده زحمتکش هستند یکی ازآقایان بنظرم آقای نریمان این مطلب را فرمودندکه شوفرورانندهای که ۱۴ ساعت کارمیکند مغزوفکرش و دستش قادر به اینکه بتواندوظایفی را که دررانندگی داردرعایت کند نیست که یک تصادف و تصادمی رخ ندهدبنظربنده بایدیکساعات کارمعینی برای راننده و شوفر درنظرگرفت این قدرت کارش بیش ازهشت ساعت نیست باید دودسته باشندفرضایکدسته ازساعت ۷تا۲بعدازظهر و دسته دیگرازسعات ۲بعدازظهر تاساعت ۱۰ که این دودسته بتوانند وظایفشان را طوری انجام بدهند که از این جورتصادفی که حالامی شودکه نتیجه خستگی و فرسودگی شوفرورانندهاست جلوگیری بشوداین تذکرات درموقع طرح لایحه لازم است گفته شود که درآئین نامه این پیش بینیها بشود ازهرچیزمهمتراین است که ساعت کار اینهابایدمعلوم شودمثل کارگرهای دیگر دنیاکه ساعت کارشان معلوم است ضمنا نکته دیگری که بنده میخواستم عرض کنم که بایدموردتوجه باشد باید این دستگاه هم وقتی بوجودآمدبیمه بشوندبیمه اجتماعی برای این طبقه ضرورت دارد که اگردرنتیجه یک حادثهای تصادفی کرد شوفرورانندهای تلف شد وضع معیشت عائله اووزندگی آنهاقبلا پیش بینی شده باشد و همانطوریکه خوشبختانه دولت برای کارگر هاقانون خوب و مفیدی تصویب کرده و شاید دیروزبودکه آقای وزیرامورخارجه درمصاحبه شان فرمودندبنده دیدم که یک قدم بسیاراساسی برداشته شده (وزیرامورخارجه – مشمول اینهاهم میشود) بایدمشمول بشود و اینهاهم عطف بهمان قانون بشوند که اینها هم بتوانند استفاده کرده باشند البته درتقویم این اتوبوسهای موجود هم باید یک افرادباصلاحیتی را جناب آقای وزیرکشوردرنظربگیرند که درتقویم و تعیین میزان قیمت که سهام را تشکیل میدهد خیلی دقت بشود که یک چیزبی تناسبی از آب درنیاید بنده بیشتر از این عرضی نمیکنم و امیدوارم یک قدم مفیدی برای احتیاجات مردم برداشته بشودالبته ولایات هم بنوبه خودشان از این قانون استفاده میکنند.

وزیرکشور – چندنکته جناب آقای ملک مدنی فرمودندکه بنده باید توضیحاعرض کنم که این نکات منظور نظروزارت کشوردرموقع تنظیم آن لایحه بودهاست و این مطالب رادرآئین نامهای که الان یک نسخه اش پیش بینی شدهاست درنظرگرفته شدهاست و اتفاقا درآئین نامه که بعضی ازموادش درطرح جناب آقای کریمی گنجانده شدهاست درماده ۹ آن مدت عمل شرکت معین شدهاست و حالاهم بنده تعیین مدت را باختیار آقایان نمایندگان محترم میگذارم که موقع مقتضی پیشنهادبفرمایند و مورد قبول وزارت کشور خواهدبودمسئله دیگرراجع به لباس بودواین امری است که البته بایددرآئین نامه منظورشود و مسئله مهمی نیست که مابتوانیم آنرا درقانون بگذاریم راجع به بیمه درطرح پیش بینی شدهاست و درآئین نامه هم بودوبرطبق آنچه که درقوانین ماپیش بینی میکند بیمه کارگران و کارکنان و حتی اشخاص ثالث را مامنظورخواهیم کردوبنده درعرایض پریروز خودم این نکته را تذکردادم و اما مسئله دیگر که افرادباصلاحیت باشندبرای تقویم قیمت و ارزیابی البته دقت کافی خواهیم کردوبنده خاطرمبارک آقایان را مطمئن میکنم که منظوراساسی ما چنانکه آقایان این نظررادارند ماهم منظورمان این است که کاملا رعایت حقوق مردم ازهمه جهت بشودوچون همین امروزوزارت کشور دستورتشکیل مقدمات انجمن شهررا دادهاست و شروع بکارخواهیم کردامیدواریم بیشتر اینکارهازیرنظر انجمن شهروهمکاری وزارت کشورانجام بگیرد.

بعد مجددا در اینجا تکرار می کنند که هیچگونه پولی به قشقائی تابحال نپرداخته ایم و تنها چیزی که تابحال او از ما خواسته است . در تایید این مطلب و در تعقیب این قسمت از متمم قانون اساسی که صرف تعیین قوای مملکت شدهاست سه قسمت مشخص دیگر موجوداست که دارای سه عنوان مختلف زیرمی باشد: (حقوق اعضای مجلسین) (راجع بوزراء) (اقتدارات محاکمات) و بسهولت میتوان گفت که این سه قسمت مشخص با عناوین مربوطه نیز در تحکیم اصل انفصال سه قوه دستگاه حکومتی از یکدیگر بکار رفتهاست.

نکته مهم این است که در اصل مزبور حتی قوه قضاییه بعد از (قوه مقننه) و در ردیف دوم آمده و (قوه اجراییه) در ردیف آخر قرار گرفتهاست سپس اصل بیست و هشتم (این اصل نیزدر همان قسمت ازمتمم قانون اساسی است که مربوط به قوای مملکت) میباشد قوای ثلاثه مزبور را همیشه از یک دیگر ممتاز و منفصل میخواند. پیشنهاد دیگری که لازم به تاکید درباره آن میدانم طرح ماده واحدهایی است که در جلسه گذشته از طرف عده زیادی از نمایندگان محترم تقدیم مجلس شد و عبارتست از طرحی مربوط بمصرف کردن بودجه وزارت بهداری در بین شهرستانها بنسبت جمعیت هر شهرستان.

آئین نامه اجرای این قانون را وزارت بهداری تنظیم و بتصویب کمیسیون بهداری مجلس خواهدرسانید. اصل هشتاد و چهارم مقرری اعضای محاکم عدلیه را بموجب قانون مجزا پیشبینی میکند اصول هشتاد و یکم و هشتاد دوم مشتمل بر مصونیت قضات از تغییرمی باشد. علیالخصوص که بموجب اصل شصت و دوم متمم قانون اساسی مجلس عده وزراء را برحسب اقتضاء معین خواهدکرد. در قسمت مربوط بقوه قضاییه نتیجه انفصال فوقالذکر قوای مملکت از یکدیگردر قانون اساسی ایران در فصل (اقتدارات محاکمات) ظاهرمیشود و بموجب اصل هفتاد و چهارم (هیچ محکمه ممکن نیست منعقدگرددمگربحکم قانون) و اصل هشتادم انتخاب روسا و اعضای محاکم عدلیه را بعهده قانون معین میگذارد.

از لحاظ ضیق وقت اجازه میخواهم بعد از ذکراین مطلب باختصارکه بعقیده بنده سرلوحه اصلاحات باید اصلاح قانون انتخابات و قانون استخدام باشد فقط یک پیشنهاد بخصوص را بعرض نمایندگان محترم و هیئت دولت برسانم که انجام آن نیز نه قانون و نه بودجه جدید میخواهد بلکه عدم قبول آن یا بعبارت دیگر حفظ وضعیت حاضر در این قانون جدید و حتی تغییر قانون اساسی را لازم دارد این پیشنهاد یا بهتربگویم تذکر قانونی بدولت مربوط باصلاح دستگاه دادگستری کشورو انفاک این قوه ازقوای دیگر حکومتی است.

در آخر اجازه میخواهم که توجه هیئت دولت را بدو موضوع مربوط به آذربایجان جلب کنم: اول فرهنگ این استان مهم میهن ماست که متاسفانه بیشترساکنین آنجا بمناسبت حوادث تاریخی امروز از دانستن زبان ملی (فارسی) خود محرومند و بدین ترتیب از تعالیم و تبلیغات ملی نیز محروم میباشند. در این وقت خسرو قشقائی حبیب الله نوبخت را که در آن زمان نماینده مجلس بود و مصونیت پارلمانی داشت دستبند زده و تحویل انگلیس ها داد که او را به زندان اراک بردند . » چه جانگداز بود!

دیدگاهتان را بنویسید