مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۲۶ – ویکینبشته

هتل لاله پارک بخشی از هتلهای زنجیرهای کایا کشور ترکیه به حساب میآید و در سال 1395 این مجموعه در تبریز آغاز به فعالیت کرده است. قانون مالیات مقطوع سال ۱۳۴۴ پیشهوران و مقررات تسهیل مالیات – مصوب ۱۶ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۳ آذر ۱۳۴۴ مجلس سنا. زارعین گیلان همه ساله املاکشان و خرده مالکین دارد از بین مىرود آمدم خدمت جنابعالى متأسفانه توجهى نفرمودید حالا هم استدعا دارم که تلگراف بفرمایید به بنگاه آبیارى که قانون باید اجرا شود ولو مجرىاش شمر باشد این استدعا را از جنابعالى دارم و تقاضا دارم با نظر باز لطف بفرمایید اخمهایتان را تو هم نکشید الان اگر لطف بفرمایید اگر یک حاکم دلسوز اگر یک فرماندار دلسوز اگر یک کسى که دلسوز به حال مردم آنجا باشد ۵ میلیون تومان الان براى گیلان پول تهیه میشود بانک ملى رشت که تجارت گیلان را میچرخاند چقدر دارد (کریمى – از اسرار است) اسرار است ولى قطعاً این مبلغ ندارد در ظرف چند سال میشود سى میلیون تومان مىتوانید با این سى میلیون تومان راهها را بسازید میتوانید بهدارى درست کنید مىتوانید سدهاى کوچکى که در گیلان مستعد براى این کار هست بسازید و در ظرف ۵ سال سطح کشت گیلان به ده برابر نمیخواهیم اغراق بگویم که ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ میشود ولى ده برابر میشود یعنى شما میتوانید اگر امسال که سال بهبود محصول است سال بهبود محصول گیلان است و گیلان ۲۵۰ هزار تن محصول برنج دارد میتوانید شما ده برابر برنج بگیرید چرا رعیت وضعش پریشان است براى این که سطح تولید رعیت کم است من نمیدانم سایر نقاط ایران چطور است ولى براى شما گیلان را مثل میزنم الان در گیلان که یک مرد و یک زن و یک دختر و یک پسر باشند نمىتوانند بیش از دو جریب که با وسایل عهد دقیانوس مىکارند بکارند محصول آن در نقاط مختلف فرق میکند بهترین نقطهاش در سفیدرود است به اصطلاح ما میدهد ۶۰ قوطى از این ۶۰ قوطى باید دو تا ۲۴ قوطى بدهد به ارباب بنده حساب کردهام که در سفیدرود براى یک رعیت بیش از دو هزار تومان نمىماند البته از نقطه سفیدرود که محتاج به کود نیست و آبش فراوان است ولى در فومن این طور نیست در گیلان شرقى این جور نیست در طالش این طور نیست این با این درآمد چه کار بکند در یک سال هم باید بخورد هم باید بپوشد هم دکتر برود و اگر مریض شد خودش را مداوا کند بنابراین باید سطح کشت رعیت را زیاد کنید (نبوى – مال ما که ۵۰۰ تومان هم ندارند) پس معلوم میشود رعیت ما در مقابل رعیت شما شاه است با دو هزار تومان که نتواند با ۵۰۰ تومان و ۳۰۰ تومان که هیچ نمیتواند خوب بنابراین یک فکرى بکنید اگر تقسیم اراضى آمد قیافهها را تو هم نکشید خوب این میشود آن عوارض جناب آقاى وزیر دارایى لازم هم نیست عوارض جدید بگیرید که دوباره رعیت برنجاش گندماش جواش را که از احمدآباد خودمان حرکت میدهد میبرد به دماوند عوارض بهش تعلق بگیرد رعیت نمىتواند با این عوارض یک زندگى مرفه داشته باشد این کار را که عرض کردم بکنید به شرط این که بخور بخور نباشد (یکى از نمایندگان – این کار خیلى مشکل است بخور بخور نباشد خیلى مشکلتر است) نه خیلى آسان است استدعا میکنم که آن عوارض را لطف بفرمایید صدى بیست از محصول ارباب و رعیت گرفته شود (چند نفر از نمایندگان – از رعیت چرا؟) البته ۵ درصد از رعیت اجازه بفرمایید چون این یک بانکى است یک شرکت تعاونى خواهد شد بگذارید او هم شریک باشد مهمترین چیزى که رعیت را اذیت میکند این رباخوارها هستند این سفتهبازها هستند که زندگى یک رعیت را که در آفتاب و سرما و گرما زندگى میکند با ثمن بخس از دستش میگیرند اینها را سلفچى میگویند اینها بدتر از مالکین هستند آن دورهگردها و من نمیدانم جناب آقاى لطفى یک لطفى بفرمایید ثبت اسناد چطور شد پولى به دست آنها میدهد جنس به رعیت میدهد بعد سر حاصل پول میگیرد چرا سند جنسى نمىنویسد یکى از بدبختیها این است جناب آقاى لطفى استدعا میکنم این بخشنامه لعنتى را لغو کنید آقا الان که رعیت احتیاج دارد به گندم یا برنج یا جو و ندارد و میداند که تخم جو و گندم گران است میآید آنجا و به رعیت بدبخت خروارى ۲۵۰ تومان میفروشد خوب رعیت میخواهد ۵ خروار گندم بکارد و دو خروار هم براى قوت خودش مىخواهد آن وقت سر حاصل گندم خروارى صد و پنجاه تومان است باید صد تومان به سلفچى باج بدهد بىجهت و هیچ گونه زحمتى نمیکشد این سلفچىها بدبختىهاى عظیمى فراهم کردهاند این رعیتهاى بیچاره را نجات بدهید شما را به خدا این بخش نام لعنتى را لغو کنید که اگر رعیت جنس خواست بهش بدهند و همان جنس بگیرند چرا بدهد ۱۵۰ تومان و سر حاصل بفروشد صد تومان این را یک فکرى بکنید یک مقدار از محصول این رعیت که مقدار زیادى است به این ترتیب از دستش میرود اگر این بانک را در مرکز هر دهستان تشکیل دادید چه میشود؟

قانون راجع به اصلاح و ترمیم حقوق بازنشستگی و مستمری افسران ارتش و ژاندارمری – مصوب ۲۹ آبان مجلس شورای ملی و ۲۶ آبان ۱۳۳۵ مجلس سنا. مرکز تحقیقات هستهای کشاورزی و پزشکی همچنین به نامهای مرکز تحقیقا کشاورزی و پزشکی هستهای؛ مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی کرج شناخته میشود. برنامه بهداشت و بهداری به مبلغ ۱۳،۷۵۰ میلیارد ریال در این فصل پیش بینی میشود علاوه بر این اعتبار جمعاً در حدود ۱۲،۲ میلیارد ریال اضافی از محل فصول دیگر برنامه چهارم و بخش خصوصی و بیمههای اجتماعیجهت هزینههای بهداشت و بهداری دوران برنامه مذکور پیشبینی میشود که در نتیجه کل هزینههای فصل بهداشت و بهداری ۲۵،۹۵ میلیارد ریال خواهد بود.

الف – آب مشروب: تأمین و بهبود آب آشامیدنی شهرها از طریق ایجاد و توسعه تأسیسات شبکه لولهکشی، ساختمان مخازن، ایجاد تصفیهخانهها وتعبیه شیرهای برداشت عمومی به نحوی که تا پایان برنامه پنجم عمرانی علاوه بر 8.9 میلیون نفر جمعیت شهری که هم اکنون از آب آشامیدنیتأمین شده استفاده مینمایند ۸,۱ میلیون نفر دیگر از طریق اشتراک واحد مسکونی و یا شیرهای برداشت عمومی از یک مصرف سرانه مطلوببرخوردار گردند. هدفهای فوقالذکر در قالب نیازمندیها و بر اساس اولویتهای مربوط به قطبهای توسعه و سایر شهرها پیگیری خواهد شد و به منظور تضمین حداکثراستفاده از سرمایهگذاریهای انجام شده در قطبهای توسعه و برقراری تعادل مطلوب بین برنامههای توسعه اقتصادی و برنامههای رفاه اجتماعی در اینشهرها و همچنین جذب مهاجرین بالقوه تهران به آنها کلیه برنامههای عمران شهری در همآهنگ با برنامههای توسعه صنعتی و با توجه به نوع فعالیتهایپیشبینی شده تنظیم و نسبت به ایجاد تأسیسات و تسهیلات لازم اقدام خواهد شد.

به منظور تمرکز فعالیتهای تصمیمگیری برنامهریزی و بهرهبرداری از سیستم حمل و نقل و عبور و مرور در شهرهاسازمانهای مسئول عبور و مرور مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و بر اساس این ارزیابی در قالب یک برنامه مشخص مسئولیت کلیه واحدهای ذیربط دررفع مشکلات عبور و مرور شهری تعیین خواهد شد. این ناهماهنگی در رشد و توزیع جمعیت شهری مبین این است که میل به زندگی در شهرهای بزرگ شدت گرفته و جمعیت بدون در نظر گرفتن ظرفیتو امکانات شهرهای بزرگ با مهاجرتهای دائمی به تراکم بیش از حد این قبیل شهرها کمک نموده است.

در سال ۱۳۴۵ تعداد ۲۴۹ شهر با جمعیتی معادل ۹،۷ میلیون نفر و در ۱۳۵۱ تعداد ۲۹۸ شهر با جمعیتی معادل ۱۳،۲ میلیون نفر جامعه شهری ایران راتشکیل داده است. این اثر تاریخی در سال 1310 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید و امروزه فقط دیوار جنوبی ارگ برجای مانده است. تخصیص قسمت عمده اعتبارات سیستم بانکی به شهرستانها و ایجاد تسهیلات اعتباری بیشتر برای سرمایه ثابت و در گردش صاحبان صنایع وبازرگانان شهرستانها.

ماشینشان حرکت کرد. و من هنوز در فکرم دنبال جملههایی میگشتم که برای جواب دادن به او آماده میکردم و دنبال هم میچیدم. ادامه این گرایش مسائل و مشکلات حادی ازقبیل تراکم جمعیت، ازدحام وسائط نقلیه، عدم تکافوی آب آشامیدنی، آلودگی هوا، کمبود تأسیسات و تسهیلات شهری و بالاخره عدم دسترسی بهتأسیسات فرهنگی و بهداشتی را در شهرهای بزرگ موجب میگردد. ث – نوسازی و بهسازی شهری: به منظور بهبود محیط زیست در شهرها نسبت به نوسازی و تجدید بناهای قدیمی و غیر بهداشتی و همچنین ایجادپارکها و فضای سبز اقدام خواهد شد.

ب – برقراری تعادل مطلوب بین شهرها از طریق ایجاد و توزیع متناسب تأسیسات عمران شهری. منابع مورد نیاز صندوق یاد شده برای انجام فعالیتهای مذکور از طریق کمکهای بخش غیردولتی داخلی و خارجی تأمین میگردد. طبق محاسبات انجام شده هر کارمند دولتی در تهران از طریق قدرت خریدی که عرضه میکند برای 1.4 نفر شغل ایجادمیکند. ولی وقتی هم که ماشین آنها دور شد، و من به مهمانخانه رفتم و از ایوان بلند آن، خصوصیات روح عجیب این مرد را، در آبی سیر دریا میجستم که از آن دورها، سنگین و هماهنگ، غرش خفیف خود را داشته، هنوز بغض گلویم را گرفته بود و داشت خفهام میکرد.

اما هنوز ماهی پنج تومان حق سرایداریاش را نتوانسته بود وصول کند. کلیه شهرداریها که فاقد سازمان مستقل آب و فاضلاب میباشند ملزم به افتتاح حساب اختصاصی میباشند تا درآمد و هزینهتأسیسات فوق را از سایر درآمدها و هزینههای شهرداری تفکیک و مشخص نمایند. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی، آییننامهی اجرایی این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرساند. نمایندگی سهام شرکت سهامی کارخانههای ایران در مجامع عمومی شرکتهای موضوع ماده ۴ با هیأت مدیره شرکت به قائممقامی صاحبانسهام است. به منظور تقویت مالی شهرداریها آن قسمت از هزینههای ادارات آموزش و پرورش، انجمنهای بهداری و سازمان تربیت بدنی، سازمان پیشاهنگی،کمیته ملی پیکار با بیسوادی و انجمن کتابخانههای عمومی که از محل درآمد شهرداریها تأمین و به صورت درآمد اختصاصی وزارتخانه یا سازمانمربوط در بودجه نشان داده میشود از محل درآمدهای عمومی تأمین خواهد گردید.

در سایر موارد با توجه به اهمیت شهر از نظر اجتماعی و اقتصادی و نسبت درآمد شهرداری به جمعیت و امکانات توسعه آینده شهر نسبت کمکبلاعوض و مشارکت شهرداریها در هر مورد مشخص خواهد گردید. دوم آن که سوق دادن این منابع آب از نقاط دوردست اطراف تهران منتج به تعطیل شدنفعالیتهای کشاورزی و صنعتی و سختی شرایط زیست در نقاط مزبور میگردد و مسئله مهاجرت به تهران را بیش از پیش تشدید مینماید. اول آنکه استفاده از منابع آب دوردستتر مرتباً گرانتر میشود.

وقتی حرف میزد همهاش درین فکر بودم که با نان آقامعلمی چطور میشود چنین هیکلی بهم زد وچنین سر و پز مرتبی داشت؟ در تشکیلات وزارت آبادانی و مسکن تجدید نظر لازم به عمل آمده و تحت نظر واحد امور شهرسازی و معماری آن وزارت نسبتبه ارائه سیاستهای کلی شهرسازی و نظارت در تهیه طرحهای توسعه شهری با همکاری شهرداریها و انجمنهای شهر اقدام خواهد شد. روستای کندوان در 50 کیلومتری جنوب تبریز ، اسکو ، در دامنه های شمالی یک دره در کوهپایه کوه سهند واقع شده است. جاذبه های گردشگری مختلفی در این شهر وجود دارد که اگر بخواهیم به بخشی از آنها اشاره کنیم باید به جاده چالوس، سد امیرکبیر، آبشار چاران، آبشار هفت چشمه، آبشار نوژیان، آبشار نشترود، آبشار کندر، پیست اسکی دیزین، غار یخ مراد، باغ لاله گچسر، روستای برغان، روستای آتشگاه، طالقان، روستای قدیمی کردان، کاخ مروارید، کاخ سلیمانیه، پل شاه عباسی، کاروانسرای شاه عباسی، دهکده ورزشی چهارباغ، باغ پرندگان چهارباغ، باغ فاتح، پارک تنیس، باغ گل ها، بام کرج، پارک ایران زمین، امامزاده طاهر، تا بازینو، دهکده آبی پارس و بسیاری دیگر از جاذبه های گردشگری این شهر اشاره کرد.

اگر از ارمنستان به ایران باز می گردید بهتر است با یک تاکسی خود را به ایستگاه راه آهن جلفا برساند و از آنجا به تبریز مراجعه کنید. و البته این جریان خیلی به من برخورد و وقتی به اعلیحضرت ماجرا را گفتم ایشان هم سخت برآشفته شدند و از من پرسیدند که چه باید کرد و من نظر خودم را به ایشان گفتم که ما اصولاً هیچ دلیلی نداشته که در این سالیان دراز منتظر نظر و تعمیم یک شرکت آلمانی بشویم و اصولاً هیچوقت نفهمیدم به چه دلیل این کار را منحصر کرده بودند به مذاکره با کروپ و به ایشان گفتم که در مسافرتهائی که من مثلاً به کشورهای اروپای شرقی کردم، هم چکسلواکها و هم روسها را علاقمند به ایجاد ذوب آهن در ایران دیدم و بخصوص شوروی در هندوستان هم همین کار را انجام داده.

یک ارتش استوار نظم و آرامش داخلى شد و کار به جایى رسید که در مجلس ایران گفتند که ارتش ما که براى جنگ خارجى نیست. کمک به خانهسازی کارگران. کمک به ایجاد مدارس حرفهای برای تربیت کارگران متخصص و نیمه متخصص. انعقاد قرارداد جهت خرید قسمتی از تولیدات کارخانجات شهرستانها برای مصارف دولتی. از دیگر مراکز خرید این شهر میتوان جواهر تبریز را نام برد. این قطعنامه ایران را از فروش تسلیحات یا مواد مرتبط منع میکند.

این افراد به وسیله راهنماهای مترو می توانند به راحتی به اماکن دیدنی شهر سفر کنند. به هر صورت قبل از هر چیز لازم است بررسی دقیقی از وظایف، کادر و تشکیلات کلیه وزارتخانهها و سازمانهای دولتی به عمل آید و پیشنهادات لازمبه هیأت دولت ارائه گردد. عدهای معتقدند مدفن یکی از قلعهبانان یا اعضای خاندان پادوسپان، مربوط به سالهای ۹۷۵- ۱۰۱۴ هجری شمسی، از حکام محلی منطقه رویان است. رئیس – اعتبارنامه آقای مصطفی چران از تهران تصویب شد ( تکبیر نمایندگان ) گزارش بعدی قرائت می شود .

برومند – یک تذکری دارم. هر اطاقی ماهی پانزده ریال حق نظافت داشت. قبری بی نام و نشان که نه. و چنان گشاد که گاو هم تویش فرو میرفت. تو شهرم نمیتونم بمونم. ب – تهیه طرحهای توسعه شهری. ت – تهیه طرحهای کاداستر شهری. پ – تهیه طرحهای تفصیلی. الف – بهبود نظام برنامهریزی شهری. شاید خیلی کارای دیگرم کردهم. سی ساله؟ پس چیزی نباید مانده باشد. فایدهاش چیه؟ از اینکار هم کجا میتونم راضی باشم؟

دیدگاهتان را بنویسید