مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۱۵ – ویکینبشته

از صنایع دستی شهر تبریز فرش دستبافت، چرم تبریز، قلم زنی، سفال و سرامیک، ورنه بافی (سوماک)، گلیم بافی، نقره کاری، منبت کاری و چاپ کلاقهای (باتیک) میتوان نام برد. در جنوب شرقی شهر رودخانه و نهرها پس از عبور از دره های میان کوه سرخه بند و کوه یکه کوه در شمال تبریز و منطقه اسکو به دریاچه ارومیه می پیوندند. در این مورد می توان گفت از قدیم الایام غذاهای مختلفی در این شهر موجود بوده اند که افراد می توانند با خرید آنها وعده های غذایی خود را در شهر کرج تامین نمایند.

3 و ایران، و منوط به موجود بودن منابع مالی، بر عهده بگیرد، حمایت کرد. مجلس شورای ملی ـ آییننامه جدید دارای معایبی است که باید در عمل معلوم و تدریجا اصلاح شود ولی بعضی از مواد آن از قبیل ماده ۸ که اعتبار نامههای نمایندگان در جلسه کمیسیون تحقیق رسیدگی و احتمال هر گونه سازش بین کمیسیون با دولت و یا نمایندگان با کمیسیون داده میشود چنانکه تمام اعتبارات نامههای این دوره بی سر وصدا گذشت و هیچکس نفهمید که دخالت دولت در انتخابات دوره ۱۶ تا چه حد بوده و نسبت بعدم صلاحیت بعضی از نمایندگان که افکار عمومی به انتخاب آنها موافق نبود رویه قضایی کمیسیون تحقیق چه بودهاست و چنانچه بدینمنوال بگذرد کاربجایی خواهدرسید که هیچیک از نمایندگان با آرای طبیعی مردم انتخاب و وارد مجلس نشوند وهیچوقت کشور ایران دارای حکومت ملی نباشد و تا ابد آن را جزو کشورهای عقب مانده قلمداد کنند وهمچنین ماده ۱۳۹ آییننامه جدید که شور در طرح فوری نمایندگان را موکول بجلسه بعد میکند و به اینجهت ممکن است ضررهای غیر قابل جبرانی نصیب مملکت بشود و یا این که نمایندگان برخلاف اصل ۱۱ قانون اساسی بترتیب قسم نخورند و نمایندگانی که بعد از افتتاح مجلس واردمیشوند و در هیئت رئیسه سوگند یاد نمایند و نیز تا سی نفر از نمایندگان درخواست نکنند دستور جلسه تغییر نکند ومطالب غیر مهم بر مطالب ضروری و فوری مقدم گردد که مواد مزبور برخلاف اصل ۱۱ قانون اساسی ومصالح مردم و مملکت تنظیم شده و بایدهرچه زودتر در آن مواد تجدیدنظر بعمل آید.

پورسرتیپ – عرض کنم که درمملکت ایران قریب چهارمیلیون جمعیت بنام عشایرزندگی میکنند که قسمت عمده آنان بعلت شغل حشم داری وهمچنین برای تکلیف دامهای خوددرفصول مختلف سال ناگزیرند تغییرمکان بدهند وازمحلی به محل دیگر کوچ کنند ومتاسفانه درمواقع عادی برای اجرای هرنوع اصلاحات درکشورابدانامی از این عده مردم زحمتکش درمیان نیست وفقط درمواقع تشنج وبروز اوضاع غیرعادی وبنام مردم میهن پرست وغیره درمراجع صلاحیتدار ازآنهایادی میکنند بنده ازنظراینکه خودفردی ازافراد عشایرهستم ضمن ابرازکمال تاثر ازعدم توجه دولتهای وقت بوضع عشایرناگزیرم عرض کنم که دولت وقتی ازمردم عشایربایدانتظارخدمتگذاری داشته باشد که نسبت به آنها توجه مخصوصی مبذول داردوبخلاف گذشته درضمن درنظرگرفتن وضع زندگی آنان درمورد فرهنگ وبهداشت ودامپروری متناسب باوضع زندگی آنها اقدام اساسی مبذول دارد.

این بود که استعفا بدهند و خودشان را در آن دستگاهی که این همه جنایات رابعمل آورده شریک نکنند ایشان که استعفا ندادند هیچ این دستورات را طابق النعل بالنعل انجام دادهاند و در قانون منطق بشریت وانسانیت این عمل جرم است کمک کردن به جانی وجنایتکارجرم است گواین که در این قانونهایی که ازتراوش مغزمن وشماست برای این جور جرمها جزایی معین نشده باشداماکمک کردن به ظالم جرم مسلمی است بنابراین من میتوانم باز هم ازطرف خودم به جناب آقای وزیرکشورباکمال احترام عرض کنم که بنده ازجواب حضرتعالی هیچ چیز دستگیرم نشد من آخرنفهمیدم قوام چی شده من نفهمیدم آنهایی که آنروزمسئول بودنددرآن کشتاردسته جمعی کارشان بکجامنتهی شده آیا ازرئیس شهربانی سوالی شده آیا ازفرماندار نظامی سوالی شده بنده عرض کردم که فقط اضعف عاملین جنایت آن روزراگرفتهاند سرهنگ قربانی و ستوان فاطمی راگرفتهاند این بیچاره این قدرشوربود که ماهم دراینجاکتکش زدیم آنهایی که دراینکارخیلی خیلی دخیل بوده وخیلی مقتدربوده آنهاچه شدهاند و بعد چه میشوندمن این سوال راداشتم واین مقصودراداشتم ودرسوال کردن و اصرار اطلاع دراین موضوع هیچ چیزی درش نبودهاست جزاین که خواستم چیزی را که ملت بمن ماموریت داده وبمن امر کرده اجراکنم والساعه درمقابل ملت ایران تذکرمیدهم مردم آنچه که وظیفه یک نماینده بودهاست کاملا انجام دادهایم ما وظیفه داریم از دولت بپرسیم تعقیب کنیم که در این امورات و سایر امورات چه کردهاند دیگر این دولت است و آقای وزیرکشور و سایر مراجع قانونی و رسمی است که بای دبروند و تحقیق کنند بنابراین از تمام مردم از تمام دستجات از بازماندگان شهدا تقاضامیکنم که بعد از این مستقیما بخود آقایان مراجعه کنند.

اجازه بدهید من میدانم غلط کرده بالاترازغلط هم یک کاری کرده اما این مطالب برای مردم جواب نمیشودمردم انتقام میخواهند من میخواهم عرض کنم و با کمال صراحت هم میگویم که اگر املاک قوام ازاین که هست صدبرابراین که هست وصدبرابرهم بود مجلس قانونی تصویب میکردمیگرفتنددراختیار بازماندگان شهدای ۳۰ تیرمی گذاشتندوهزارمحرومیت هم برای اووسایرمسببین معین میکردند آن چیزی که مردم را سیرمی کندوآرام میکند انتقام ازاین جنایتکارهاست مردم ایران بعد از آنهمه مبارزه بعد ازآنهمه فداکاری بعد ازآنهمه قربانی میخواهندبرای اولین دفعه درتاریخ ببینند که یک جانی که درمقدمه وموخره اسمش یک القاب مهمی است محاکمه بشوداگرآدم کشته بدارش بزنند و اگرآدم نکشته و یک جنایت خفیفتری کرده جزایش راببینداین رامردم امروز میخواهندخوب اگرشمانکنیدماهم ساکت باشیم یواش یواش پس فردامردم بیچاره رامتهم میکنند میگویند مردم فراموش کارندمردم میگذرندبخداقسم است مردم نگذشتهاند وبخداقسم است مردم از کسانی که قدرت دارند وصلاحیت دارند که عاملین کشتار۳۰تیرراتعقیب ومجازات بکنند اگر نکنند بسیار متنفر خواهند شد و از کسانی که حق دارند این موضوع را تعقیب بکنند کوتاه بیایند بسیار منزجر میشوند آقا پسر مردم جوان مردم برادر مردم شوهر زنهای مردم کشته شدهاند آنوقت ما میخواهیم این مطلب را بالیت و لعل بگذرانیم این موضوعی نیست که مردم آن را قبول داشته باشند اگر بگوییم که مردم فراموش کارند آن وقت بما خواهندگفت که شما بد مردمی هستید و این موضوع را تعقیب نکردید بنابراین من از جناب آقای وزیرکشورخواهش میکنم که این مطالب را با کمال روشنی برای روشن شدن ذهن مردم و برای آن که مردم بدانند که وزیرکشور وقت وسایرمسئولین امر آنها در صدد کشف حقیقت هستند بیان نمایند و توضیح بفرمایند که ما وهم مردم اطلاع پیداکنیم که اولا این آقای احمد قوام کجا رفته چطورشده؟ اگر از ایران بیرون رفته آن دستگاهی که او را از ایران بیرون برده کیست؟ شهربانیست؟ ژاندارمری است؟ اداره هواپیمایی است؟ این از دوحال خارج نیست.

اگراین هاجر میکردهاند اگر جنایتی کردهاند اگر اخلال نظم کردهاند من این مطلب راقبول دارم اما برای چه؟ وازآن روزی هم که درتهران اعلام حکومت نظامی شدهاست ماتظاهر که نکردیم هیچ سخنرانیهای هفتگی راهم ترک کردیم امامن یک مطلب اصولی رامیخواهم تذکربدهم وآن این است همانطوری که مابارهاگفتهایم چیزی که درمملکت میتواندایجادعدالت وامنیت بکندزورنیست (صحیح است) زورمحال وممتنع است بتواندایجادامنیت وعدالت بکندممکن است یک جلوگیری موقتی بکندممکن است یک سانحه ایی رایک کمی به تاخیربیاندازداما ازبین نمیبردما اگرمیخواهیم حکومت نظامی اعلام بکنیم که انتظامات درتهران وسایرنقاط دیگر حفظ شودبایدآن وسایلی که درمملکت یادرشهرایجادعدم انتظامات میکندبایدآنهارا ازبین بردبایدعدالت به وجودآوردبایدآزادی درحدودفضیلت به مردم دادهیچ احتیاجی به حکومت نظامی نداریم علاوه این مطلب را همه آقایان میدانند که: تیغ دادن درکف زنگی مست به که افتدعلم رانادان بدست خیلی اسلحه هاوحربههایی است که خوب هستند اما وقتی دردست اشخاص نا اهل میافتندسوء استفادههای عجیب وغریبی ازاومیکنندیکی هم همین موضوع حکومت نظامی است حکومت نظامی اعلام کرده گفتنددستجات میخواهند درتهران شلوغ کنند مامی خواهیم حکومت نظامی باشد و از موادش برای جلوگیری ازتظاهرات واجتماعات جلوگیری کنیم آقایان میداننددراین حکومت نظامی هاچه کردند؟

به قماش و پارچه چهل درصد عوارض دولتی تعلق میگیرد به عناوین مختلف – شکر کیلوئی ۴ ریال است و نرخ دولتی او ۱۷ ریال است غالباً دیده شده که مردم بدبخت تا کیلوئی سی و چهل ریال هم خریدهاند از یک کیلو چای ۵۵ ریال عوارض میگیرند گذشته از این که مردم طاقت تحمل این عوارض را ندارند این مالیاتهای زیاد باب قاچاق را هم بروی کشور باز کردهاست وقتی که اینهمه تفاوت با قیمت اصلی وجود داشته باشد صرف میکند که پرونده قاچاقچیها یک پایه دیگر اقتصادی ما را متزلزل کنند آن هم با ایمانی که امروز از دستگاههای دولتی سلب شده و هیچکس از یک مامور خدمتگزار صدیق حق شناسی نکرده تا اقلا متکی باشد که اگر روزی مرد یک دستگاهی باشد که عائله او را نگاهداری بکند و مجبور به تامین آتیه نباشد.

نه ، این با او در میان گذاشته نشده بود او از علاقه من و علاقه واشنگتن بعنوان کاری را که او قصد انجامش را دارد مطلع بود او بخاطر تاخیرهای مداومش و اینکه در واقع کارهایش را انجام دادند من عامدا بحث در این موارد را به تاخیر می انداختم تا اینکه بنظرم آمد در واقع روزنامه ای باشد که بشود درباره اش صحبت کرد . بعد از آن که آقایان نمایندگان مطالبی اظهار فرمودند و قیام ملی هم به نتیجه رسید طبیعی است ادارات مربوطه مشغول شدندبه یک رسیدگیهایی بازرسی کل کشوراز ناحیه وزارتی یعنی وزارت دادگستری از ناحیه بازرسی کل کشورشروع به تحقیقاتی در این باب کرد نتایجی هم تاکنون در اثر این تعقیبات به دست آمده ولی آن نتایج به صورتی نیست که بنده بتوانم یک مطلبی را بعرض آقایان نمایندگان محترم بصورت بطی و قطعی برسانم گزارش از وزارت دادگستری و ریاست بازرسی کل کشور رسیدهاست که چند صفحهاست که در اینجا مقدمات امر و تعداد مقتولین و مصدومین و مجروحین ذکرشده مقدمه ایی هم دارد که شاید فعلا مورد احتیاج نباشد که بنده آن را قرائت کنم و نتیجه اش را هم عرض کردم که قطعی نیست و در این نامه مشهود نیست ولی مقدمات کار به صورت منظم شروع شدهاست وامیدوارم که به نتیجه مطلوب برسدوگزارش دیگری از شهربانی کل رسیدهاست که آن هاهم مطالبی گزارش کردهاند و مورد استفاده قرار خواهد گرفت اطلاعات دیگر ی هم از ناحیه فرماندهی ژاندارمری کل کشوررسیدهاست (شمس قناتآبادی – آقاکدام فرماندهی زمان قوام یا بعد ازقوام) ناچارهستم که بصورت معترضه بجناب عالی جواب بدهم ایشان فرمانده بودند و حالا هم سرپرست هستند و اگراجازه بفرماییدجواب عرض خواهم کرد که تفصیل چیست ومطلب آقا مورد توجه بندهاست و یادداشت کردهام و جواب خواهم داد اطلاعاتی رسیده تمام این اطلاعات فعلا در وزارت دادگستری ودرشهربانی و در ژاندارمری جمع آوری میشود و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و بنده امیدوارهستم و این امیدهست که در آینده نزدیکی تشرف حاصل کنم و نتیجه را بعرض آقایان نمایندگان محترم برسانم در مورد اعوان و انصاراین فتنه بایدعرض کنم که بعضی از آنها بموجب مدارک و اسنادی که بدست آمدهاست و استفاده ایی که از اطلاعات آقایان نمایندگان محترم شدهاست تحت تعقیب قرارگرفتهاند (شمس قناتآبادی – البته اضعف آنها) و عده ایی دیگر هستند که شاید مقصر باشند یا اگر اجازه بفرمایید عرض کنم که قاصر باشند مجری بوده باشند آنها هم بعد از آن که به کارشان رسیدگی شد البته ترتیب صحیحی در مورد تقصیرآنها یا قصورآنها داده خواهدشد سوالی فرمودید که یکقدری جنبه شخصی داشت و بنده هم ناچارم که بصورت شخصی جواب بدهم و آن مربوط است به فرمانده ژاندارمری کشور که حالا سمت معاونت وزارت جنگ را دارد (عده ازنمایندگان – وزارت دفاع ملی) بلی ببخشیدخیلی عذرمیخواهم وزارت دفاع ملی یعنی تیمسارسرلشکر وثوق خلاصه عرض میکنم ایشان حکم کتبی ازآقای قوام بدست دارند که ازآمدن اشخاص ازخارج شهرجلوگیری بعمل بیاورنداین حکم موجوداست بنابراین چون فرمایشهای جناب آقای قناتآبادی ومنظورنظرنمایندگان محترم همیشه رعایت اصول ومنظورداشتن یک قواعدوضوابطی است که اجتماع بتواندبرطبق آن آسایش ورفاه داشته باشدواگرمابین آمرومامورفرق نگذاریم و اینطورتصورکنیم که مامورین مطابق آئین نامههای موجودآئین نامههای نظامی وقتی دستوری باوداده میشود او از پیش خود تصرفی درآن امرودستوربکندبنده نمیدانم که دامنه این طرز فکر و بینش خاص بکجا خواهد کشید بنده باید عرض کنم که دستوری که بمامورداده شدهاست باید آمر را مورد مواخذه قرارداد و رسیدگی کرد و بعمل مامور هم باید رسیدگی کرد و دید تا چه حد امر را انجام دادهاست و در کجا از حدود و وظیفه ایی که باو تعلق داشته خارج شده و اینکار نمیشود جز بر اثررسیدگی و تحقیق درست و بنده عرض میکنم که البته با مدارک و اسنادی که بدست آمده و خواهدآمد این کار صورت خواهدگرفت ولی اجازه بفرمایید عرض کنم که به توهم وگفتارهانمیتوان هرکس رامواخذه کردومورد اتهام قرارداد مراحل مختلف هست وحتی بین متهم ومقصرفرق است یکی در مظان تهمت است یکی واقعا تقصیر کردهاست بهرحال آنچه بنده لازم بوددراین زمینه بعرض آقایان برسانم بایدخودم اعتراف بکنم که بازرسیهاو تحقیقات مابکلی درمراحل ابتدایی است (خلخالی – جناب آقای وزیرکشورتاریخ حکم چه وقتی است؟ زیرا ازنظر مطلبی که آقای قوام گفتهاند موثراست) بادعابایدرسیدهرادعایی موردقبول نیست (خلخالی – این حکم ادعا است یا ثابت شده؟) آن که من اطلاع دارم مقدمات استعفایشان چنان که همه اطلاع داریم معلوم است ومعین گویانمیتوان انکارکرد(صحیح است) و بازبنده عرض میکنم دراین باب وتاریخ صدورآن دستورهم رسیدگی میشود وحقیقت امر هم چنان که هست وچنان که آقایان انتظارازبنده حقیر دارند و البته ازاین دستگاهی که اینگونه امورراناظراست وحاکم است به عرض آقایان محترم خواهدرسید.

برای این که اینهامردم آزاده ایی هستنددرتمام حکومتها آنهارابه زندان بردند رزم آرا رفقای ما را میگیرد ساعد هم میگیرد آنوقت این حکومت نظامی هم میگیرد به سرلشکرعلوی فرمانده نظامی تهران که یکی ازمسببین کشتار ۳۰ تیراست گفتیم چرا اینها را گرفتید همینطور سر بالا ما را نگاه میکرد در خدمت جناب آقای حائریزاده چندین مرتبه وقتی یکعده ایی راگرفته بودهمین تذکررادادیم همین طور ما را نگاه کرد حکومت نظامی اگر میشد ازش سوء استفاده نشود و برای جلوگیری از اجتماعات و تظاهراتی که علیه ملت ایران بکارمیرفت برای آن مطلب بود منهم با آن موافق بودم ولی اگر برای اختناق باشد نمیشود با آن موافقت کرد و باید حکومت عدل و داد برقرارشود.

نمیشودهم آدم آزادیخواه باشدوهم چیزی را که برای آزادی اختناق بوجودمی آوردقبول داشته باشدمن ودوستان من وبرادران هم مسلک من یعنی اعضای مجمع مسلمانان مجاهد طرفدارنظم مطلق مملکت هستیم. شب بعدش هم بلافاصله آنجا رفته حتی یکیش هم این بود که مقدماتی فراهم کره بود و میخواست از ایران به یک وسیله فرار بکند که آنشب ما باطلاع پیداکردیم و آنشب با جناب آقای دکتر بقایی در اطراف فرودگاه مهرآباد با یک عده ازاعضای مجمع مسلمانان مجاهد و اعضای حزب زحمتکشان و افراد شهربانی مراقب بودیم و بعد هم این مردفهمیده بود که مامراقب هستیم تجدیدعقیده کرده بودوگذاشته بودبرای وقت مناسب تری.

دیدگاهتان را بنویسید