گزارش ۱۰ مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در سال ۲۰۱۴ – ویکینبشته

یک بیمارستانى داریم از عطیه ملوکانه از پول اعلیحضرت همایونى ساخته شده و حالا میخواهیم او را انستالهاش کنیم ولى هر کارى کردیم هنوز به جایى نرسیده است چهار تا شیشه دوا که خواستیم در وزارت بهدارى نداشتند حالا خیلى لطف بفرمایید مال ما را به ما بدهید وقتى که یک شهردارى براى یک بیمارستان سیصد هزار تومان خرج میکند دولت هم باید دویست هزار تومان خرج کند که این درست بشود این طرح نوشته شده و امیدواریم آقاى دکتر فرمانفرمایان یک لطفى بفرمایند که بودجه هر شهرستان را بدهند به خود آن شهرستان و مستقلاً بدهند تا مردم بدانند چقدر پول دارند تا مازادش را یا کمبودش را خود مردم بگذارند و درست بکنند تا بیمارستانها و بهدارى شهرستانها اداره بشود یک جاهایى است که هیچ دکتر ندارد در و تمام دکترها ریختهاند در این تهران در شهرستانها هیچ دکتر نیست آخر این که وضع نیست (کریمى – بودجه بهدارى را روى هم حساب کنید یعنى وزارت راه یک بهدارى دارد وزارت راه این بودجهها را همه را روی هم بگذارند) یک قسمت دیگر هم که میخواهم عرض کنم این اصل چهارم ترومن است این اصل چهارم ترومن که تا حالا کارى براى ما صورت نداده است و آنجا هم نمیدانم چه خبر است یک عدهاى دور و بر آنها جمع شدهاند اینها اگر تبلیغ میکنند ما به آنها احتیاج نداریم و نمیخواهیم بروند آن چاههایى را که براى رعایا میکنند هر کدام در ماه هزار تومان خرج دارد یک رعیت خانه که نمیدانم چهار تا پنج تا خرده مالک نشسته است این اگر بتواند میرود قنات خودش را آباد میکند این چطور میتواند ماهى هزار تومان پانصد تومان پول بنزین و مکانیک و اینها را بدهد این همه آب در کرج است میروند در آنجا چاه آب میزنند براى چه؟

گفتند شما به این مطالب کار نداشته باشید شما یک یادداشتی بدهید که بما اضافه کار بدهند او بخنده و شوخی برداشت نوشت که به آنها اضافه بدهید بعد از دو روز این دو سه نفر خانم احکامی دستشان آمد که هر کدام ماهیانه علاوه بر هفتهزار ریال حقوق اصلی ماهیانه دوهزار و پانصد ریال اضافه کار میگیرند درحالی که کار اصلی را انجام نمیدادند تا برسد به اضافه کار و همینطور در روزنامهها خواندم که یک معروفهای که در بار نینا خدمت میکرده اوررا بردهاند با ده هزار ریال حقوق ماهیانه در سازمان برنامه مشغول خدمت کردهاند این مسائل اسباب تاثر مردم و مخصوصا اسباب تاثر نمایندگان است (صحیح است) برای اینکه مااز این برنامه توقع زیادی داریم و معتقدیم که این تنها راهی است که بتواند جلو مخاطرات احتمالی و آتی مملکت را بگیرد و در این مملکت یک قدمهای مؤثر اصلاحی بردارد و اگر از حالا این گشاد بازی شروع شود البته من عرض کردم اطمینان دارم که این مطالب بگوش آقای منصورالملک نرسیده برای اینکه ایشان با آن فکر ارادهای که دارند اساسا تن به این کار نمیدهند ولی چه میشود کرد همان اشخاصی که زیر دست بودند و مورد اطمینان بودند از این اعتمادی که به ایشان شدهاست سوء استفاده کردند و یک همچو خرابکاریهایی را اجازه دادند انجام شود اینست که میخواستم ضمن بحث در کلیات این لایحه ۵۰ میلیون ریال که در اختیار سازمان برنامه گذاشته میشود نظر معظم له را به این موضوع جلب بکنم که دستور بفرمایید تمام این کارهایی که بر خلاف اصول و برخلاف نظرشان شده مورد تجدید نظر قرار بدهند وهر خرابکاری که شدهاست قلم نسخ و باطل روی آن بکشند و بتمام روسای شعب اداره سازمان برنامه ابلاغ کنند که اگر آنها مقدم بیک کاری شدند که برخلاف اصلوب و اساس کار سازمان برنامه و برخلاف نیات اصلاحی باشد مورد بازخواست و محاکمه واقع خواهند شد تا مجاز ندانند خودشان را بیک چنین کارهای خلاف اصولی و اما راجع به این ۵۰ میلیون ریال البته چون قید شده ضمن بودجه سال جاری پیش بینی شده ودر اختیار سازمان برنامه گذاشته میشود که بعد از انجام کارهایی که اجرا میشود ومخارجی که میشود اسنادهزینه آنرا طبق مقررات تهیه کند و در قسمت سازمان برنامه بحسابهای عمرانی کشور در سال جاری گذاشته میشود بنده هیچ عرضی در این مورد ندارم منتهی نکتهای که هست این است که در ضمن پیدا کردن راه برای بیکارها باید اصل الاهم فالا هم در نظر گرفته شود کارهایی که ضرورت دارد و مهم است مقدم بر کارهای تفننی منظور شود زیرا بطوری که میگفتند اشخاصیکه مشغول مطالعه شدهاند برای تهیه کار اغلب برای سرعت در اخذ تصمیم مطالعه لازم نمیکنند که چه کاری الان بیشتر ضرورت دارد وفقط بصرف از سرباز کردن یک کاری ولو به اصلاح و پهن کردن یک جاده که الان مورد استفادهاست چندی وقت میگذرانند و در نتیجه وقت و پول ممکن است از یک کار مهمی بیک کار غیر مهمی صرف بشود و در پایان عرایضم خواستم نظر جناب آقای منصور را که عهده دار ریاست دولت هستند به این موضوع جلب میکنم که در حال حاضر تمام مردم این مملکت از دور ونزدیک چشمشان به این دولت دوخته شدهاست وهمه منتظر هستند دولتی که با این نحوه به اتفاق آراء رای اعتماد مجلس شورای ملی و با اکثریت نزدیک به اتفاق آراء رای اعتماد مجلس سنا را تحصیل کرده با خواست خدا و با حسن نیتی که در اعضای کابینه سراغ داریم موفق به برداشتن یک قدمهای موثر و مثبتی بشوند (نمایندگان ـانشاءالله) به انتظار اینکه جلسات هیئت دولت که همیشه تشکیل میشود تمام وقتشان صرف چاره جویی و پیش بینی کارهای مفید و عمرانی واصلاحی بشود ما انتظار داریم که هیئت دولت وقتش صرف توجه بکارهای فرعی و جزیی و کارهای افرادی که اغلب متاسفانه دستگاههای مملکت بنفع آنها میچرخد نباشد بلکه توجهشان بکارهای مهم و اساسی مملکت باشد که ما نمایندگان ملت در نزد موکلین خودمان و در نزد ملت رو سفید باشیم و بتوانیم از یک دولت فعال و کاری که همت او صرف خدما اجتماعی میشود با کمال حسن نیت پشتیبانی بکنیم.

ریاست مجلس شورا ی ملی ـ پیشنهادمیکنم بجای این که در لایحه قید شده در اختیار سازمان برنامه بگذارند قید شود در اختیار چند نفر از اعضای دیوان محاسبات عمومی بگذارند. گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی کمیسیون بودجه با حضور آقایان نخستوزیر و وزیرراه ومعاون وزارت دارایی لایحه پیشنهادی دولت در تعقیب لایحه دو دوازدهم فروردین و اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ را مورد رسیدگی قرار داده و در نتیجه پس از توجه به آییننامه داخلی مجلس شورای ملی و دقت بلزوم این نکته که لایحه تقدیمی دولت باید مربوط به موضوع معینی باشد ماده اول را طبق نظر نمایندگان دولت از سایر مواد تفکیک و پس از اصلاحات لازم ماده مزبور را بعنوان ماده واحده بشرح زیر تصویب و اینکه گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی مینماید.

بحث شد و مذاکره شد و خلاصه با توجه به این مطالب زیراین بار نمیرفتیم و قبول نمیکردیم زیرا میدانستیم در این مملکت همینقدر که یک راهی کوچک باز شد برای فرار از وضع عادی همه اصرار میکنند همه متشبث میشوند سعی میکنند که از آن طریق انحصاری و اختصاصی حداکثر استفاده را ببرند و متاسفانه تجاربی که در این موضوع بود تایید میکند، جناب آقای منصور الملک که ریاست شورای عالی برنامه را عهده دار بودند در آخرین جلسهای که در تابستان گذشته بود ودر حیاط بهارستان تشکیل شده بود تشریف فرما شدند آقای ناصر قلی اردلان هم تشریف داشتند آقای دکتر امینی هم رئیس کمیسیون بودند ایشان یک اظهاراتی فرمودند بما و فرمودند من بشما اطمینان میدهم که در این قانون سوای مصلحت مملکت استفاده دیگری نشود و جز در موارد ضروری به هیچکس اضافه حقوق ندهیم البته فرمودند و ایشان هم مورد اعتماد ما بودند و تایید کردیم فرمایش ایشان را و رای دادیم و بالاخره مجلس هم قبول کرد و تصویب کرد و ابلاغ شد حقیقت امر این است که ما بشخص جناب آقای منصور این اعتماد را داشته وداریم که مردی هستندبتمام معنی دارای اراده و صاحب قریحه و فکر در حقیقت متخصص از نظر سازمان دستگاههای مملکت زیرا من خودم فراموش نکردم در حدود دو سال پیش بود که یک اوضاع و احوال غیر عادی در مملکت دیدیم با دو نفر از معلمین با یکایک رجالی که در مملکت بودند مراجعه کردیم و به آنها پیشنهاد کردیم که اولا برای نجات این مملکت و ملت دست همکاری بدهند بهم و خدمت بکنند و هم فکری که دارند بما بگویند شبی که خدمت جناب آقای منصور رسیدیم و این فکر را خدمتشان عرض کردیم ایشان حسن استقبال فرمودند و خلاصه عقیده و نظری که بما فرمودند برای اوضاع و بهبود این مملکت این بود که فرمودند این سازمان فعلی مملکتی بهیچوجه نمیتواند مفید بحال مملکت و اصلاحاتی بشود وبایستی که این دستگاه را به تناسب احتیاج این مملکت و ملت طوری تنظیم کرد که برای رفع نواقص هر کسی را یک کاری به او سپرد و مسئول آن کار دانست که اگر آن کار را انجام نداد بشود از او سؤال کرد و مواخذه کرد و اگر هم انجام داد و خدمت کرد باید تشویق کرد او را البته این یک فکر پسندیدهای بود و ما اعتماد داشتیم به ایشان و داریم فکر کردیم که ایشان میتوانند با خواست خدا همانطوری که در برنامه شان در پیشگاه مجلس شورای ملی توضیحاتی دادند میتوانستند این دستگاههای اداری مملکت را منظم کنند اما متاسفانه بیشتر در کارهای سازمان برنامه که با نظر ایشان و با رای ایشان و با تصویب ایشان انجام میگیرد و ایشان البته آن عقیدهای را که داشتند وباز هم فرمودند شاید هنوز هم دارند آن عقیده ملی نشد و مادیدیم سازمان برنامه درست بیک کارهایی زد یک اشخاصی را با یک حقوقهای گزافی دعوت به کار کرد که موجب سروصد و سیل اعتراضات مردم و جراید مملکت شد و این حرف هم حسابی بود برای اینکه در یک مملکت که بقضات عالیرتبه دیوان تمیز حداکثر ماهیانه هفت هزار ریال تا هشت هزار ریال میدهد به معاونین وزارتخانهها و مدیر کلها او به همین مقدار حقوق میدهند و در همین حدود است حداکثر حقوقی است که میدهند و ما قانونی وضع کردیم که هیچکس بهیچ عنوانی بیشتر از ده هزار ریال مزایا و حقوق و اضافه کار و غیره داده نشود، در سازمان برنامه کسانی آمدند با یک حقوقهای گزافی استخدام شدند که موجب تعجب همه شد میگویند اشخاصی را به اسم شوفر و راننده با ده هزار ریال حقوق استخدام کردهاند، توی این مملکت و این مردم فقیر که مالیاتی رامیدهند با چه جور از آنها وصول میکنند و آنها این مالیات را چه جور تهیه میکنند ومیپردازند من توقع ندارم که هئیت حاکمه مثل خلفای صدر اول اسلام دارای آنقدر دلسوزی نسبت بمردم باشند که بخواهند افرادی که حکومت میکنند زندگانیشان مثل پست ترین افراد به اصطلاح طبقه محکومه باشد آن توقع را نمیکنم ولی این عرض را هم میکنم که علی علیه السلام که بزرگترین مرد دنیا واسلام است وامام ما هم هست عمل او در دوره حکومت وزمامداری او چه بود من تاسی بولایت او نمیکنم، و تصور میکنم باز هرچه باشد ما احساسات داریم، عواطف داریم این مالیات که نفیر و قطمیر آن با چه شکنجه و زجر و زحمت از آن زارع و کشاورز و کاسب تحصیل میشود در خرجش نهایت مراقبت باید بعمل بیاید و نهایت دلسوزی بشود(صحیح است) چرا نفله بشود؟

این برای نمونه بود، اما بیشتر دستگاههای مملکت این طور نبودند و نیستند زیرا همانطور که عرض شد هیچ عضو دولت خودش را مسئول هیچ کاری نمیداند و افراد زیادی که داخل در یک مشاغل خاصی شده ان اکثرا در عرض هم و به موازات هم یک کاری را شروع میکنند و آخر هم هیچ کاری انجام نمیشود مسئولیت هم لوث میشود و نمیتوانیم بگوییم آقای مدیر کل، آقای معاون اداره یا یک عضو در سایه بیعلاقگی تو به قانون و بی توجهی تو به وظیفه یک همچو ضرری به مملکت واقع شد هم حقی از مردم اضافه شد، بنابراین نظر این بود که سازمان برنامه مجاز باشد یک اشخاصی که تاکنون عضو دولت شده بودند حقوق از دولت میگرفتند بخدمت دعوت بکند و خلاصه یک قسمت مهمی از بودجه برنامه صرف حقوق این اعضای جدیدنشود، (افشار صادقی ـ از اشخاص متخصص باید استفاده کرده) اشخاص متخصصی که تا کنون بیماری عضو دولت شدن پیدا کرده بودند عضو دولت شده بودند و دنبال کار آزاد نمیرفتند منظور این بود که از اینها استفاده شود برای اینکه ما سال گذشته را که حساب کردیم دیدیم بیش از ۸ هزار میلیون بودجه که داشتیم بیش از ۹۰ در صد بمنظور حقوق پرداخت شده بود و در حدود ۱۰ در صد آن صرف یک کارهایی شده بود که مربوط بپرداخت فوق العاده واضافه مزایا و غیره شده بود و برای این مملکت هیچ کارعمرانی انجام نشده بود و خزانه هم پولی نداشت ومنظور این بود که اعضای جدیدی استخدام نشود علاوه براین در اصل قانون پیش بینی شده اعضای مورد احتیاج از دستگاههای دولت بسازمان برنامه داده شود با همان حقوق و مزایا خدمت کنند و منظور اول این بود که اعضای دولت با تشبث همه حمله و هجوم بسازمان برنامه نیاورند و نظر دوم این بود که تفاوتی بین آن کسانی که در سازمان برنامه خدمت میکنند و آنهایی که در دستگاه دولت هستند تفاوتی از حیث حقوق و مزایا نداشته باشند تا اینکه سیل اعتراضات هر روز بطرف مجلس شورای ملی و نمایندگان ملت سرازیر بشود در قسمت اول با فشار و اصراری که دولت کرد یک استثناء قایل شد که تنها در صورت ضرورت، ضرورت قطعی که متخصص لازم دارند که در حال حاضر از دستگاههای دولت حقوق نگیرد میتوانند اورا استثنائا به خدمت دعوت بکنند با چندین قید تا اینکه در حقیقت اطمینان خاطر پیدا شده بود که جز در مورد ضرورت یک عضو تازهای بخدمت دعوت نشد اما در موضوع دوم که مجاز بودن دستگاه سازمان برنامه بود با انتقال اعضایی از ادارات دولتی بسازمان برنامه این موضوع البته در قانون معین شده بود و تصریح شده بود ولی دولت یک تقاضایی کرد از مجلس شورای ملی و آن تقاضا به کمیسیون برنامه مراجعه شد، آن تقاضا این بود که سازمان برنامه مجاز باشد در مواردی که ضرورت ایجاب کند و غیر از آن راهی نباشد برای اخذ نتیجه بتواند بهر کسی که صلاح میداند و ضرورت دایمی باشد یک اضافه حقوقی، اضافه خرجی کمک کند که کمیسیون برنامه یا قبول این تقاضا که در حقیقت ماده واحده شده بود موافقت نداشت چندین جلسه تشکیل شد، بحث شد موافقت نداشت چندین جلسه تشکیل شد.

اما یک نکتهای را که آقا تذکر دادند که متاسفانه در دوره پانزدهم بود مگر در آییننامه سابق نوشته شده بود که وکلا بلند شوندو بهم بد بگویند و با آییننامه جدید در دوره شانزدهم این عمل نشده امیدوارم که مثل دوره پانزدهم تشتت و اختلاف نباشد (یکنفر از نمایندگان ـ انشاء الله) در دوره شانزدهم از ابتدای ورود نمایندگان پیدا بود که یک هم آهنگی دارند و اگر آن آییننامه سابق هم در این مجلس بود واین افکار در نمایندگان بودهمان موقع هم کارها زود میگذشت البته درآن مواردی که تسریع در امور کشور و وضع قوانین است لازم است ولی مواد دیگرش نقص دارد که باید جبران بشود مثلا یک موقعی است که سی نفر یک طرحی را امضاء میکنند با یک فوریت میدهند، گاهی اتفاق میافتد که خطری متوجه مملکت است که نمیشود یکساعت نیم ساعت تاخیر کرد ولی این آییننامه میگوید باید ۲۴ ساعت قبل طبع و توزیع شده باشد مثلا همان طرحی را که جناب آقای دکتر مصدقالسلطنه راجع به نفت در دوره چهاردهم پیشنهاد کردند من قطع و یقین دارم که اگر ۲۴ ساعت جلوتر طبع و توزیع میشد به تصویب نمیرسید و مجلس تشکیل نمیشد بنابراین یکی از آن موارد این است از آقایان استدعا میکنم به یک فوریتش رای بدهند اگر آنجا نظری دارند میگویند.

بطوریکه آقایان نمایندگان محترم اطلاع دارندسال تحصیلی فرهنگی معمولا ازنیمه هرسال یعنی موقع افتتاح دبستانها ودبیرستانها آغاز میشودوبا احتیاج روزافزون بتاسیس مدارس جدیدوزارت فرهنگ بایددرشهریور ماه آموزگاران ودبیران جدید را استخدام ولوازم واثاثیه دبستانهاراخریداری کندتادرموقع افتتاح مدارس هده زیادی نوآموزان بلاتکلیف وسرگردان نمانند (صحیح است) اگربودجه کشور درموقع خودتصویب شودازاین لحاظ نگرانی واشکالی پیش نمیآید ولی چون سالهاست که بودجه کشور بطور یکدوازدهم میگذرد ترتیب پرداخت این اعتبارات دچاراشکال میشود وبهمین جهت ماده واحده اضافه اعتبارفرهنگ پس ازمطالعه در کمیسیون فرهنگ وبودجه تصویب شده وامروزتقدیم مجلس میگرددومبلغ پیش ازدوازده میلیون تومان است وقسمتی از آن برای اجرای تعلیمات اجباری است که بعقیده بسیاری اساسی ترین پایه ترقی آینده کشور و فرهنگ خواهدبود یک قسمتش مربوط باستخدام معلمین جدیدخواهدبود وقسمت دیگرش هم برای خرید لوازم و اثاثیه برای مدارس است.

ماده ۱ ـ وزارت دارایی مجاز است مطابق تشخیص و تصویب هیئت دولت تا میزان پنجاه میلیون ریال از محل در آمد عمومی کشور در اختیار سازمان برنامه بگذارد وپس از تصویب بودجه کل کشور وجوه پرداخت شده را بابت اعتبارات وزارتخانههای ذیمدخل احتساب نماید ـ سازمان برنامه وجوهی را که به این ترتیب به اختیارش گذارده میشود بر طبق تصمیمات متخذه از طرف دولت صرفا برای عودت دادن افراد بمنازل و محل کار خودشان ومشغول نمودن آنها بکارهای راهسازی و کشاورزی و غیره بترتیبی که مقتضی بدانند با نظارت وزارت دارایی بمصرف خواهد رسانید و حساب و اسناد آنرا که سازمان بمصرف خواهد رسانید و حساب و اسناد آنرا که سازمان برنامه روی مقررات خود تنظیم و با نظارت وزارت دارایی پرداخت مینماید به وزارتخانههای ذیمدخل تحویل خواهد نمود که آنها بابت اعتبارات مربوطه خودشان پذیرفته و بخرج منظور دارند.

علاوه بر این اعتبارات وزارت آبادانی و مسکن از محل منابع مالی که در اختیار سازمان مسکن است در حدود ۴۰۰ میلیون ریال برای ایجاد برخیاز ساختمانهای ضروری دولتی در دوران برنامه چهارم سرمایهگذاری خواهد نمود. وقتی که مطالعات دولتهای اخیر راجع به سازمان برنامه تمام شد و لایحهاش به مجلس داده شد وبعد به کمیسیون برنامه ارجاع شد خودمن عضو آن کمیسیون بودم چند هفته باحضور سایر آقایان اعضای کمیسیون جلسههای مکرری تشکیل شد و از طرف دولت و از طرف آقایان عدهای اقتصاد و متخصصین رشتههای مختلفه برنامه آمدند و توضیحاتی دادند وما را قانع کردند که بالاخره ما میخواهیم در طی این مدت هفت سال این کارهایی که پیش بینی شدهاست یکی بعد از دیگری در تمام مملکت اجرا کنند سطح زندگی افراد این مملکت را بالا ببرند یعنی وسایل لازم زندگی مردم را فراهم کنند و احیانا بتوانیم هزینه زندگی مردم را هم پایین ببریم و کار برای بیکاران فراهم کنیم و وضع کشاورزان مملکت بهبودی پیدا کند (خسرو قشقائی برای دوستانشان که کار پیدا شد) و بتناسب اوضاع و احوال اقتصادی و شهرستان و سایر جهات اجتماعی هر استان و شهرستان یک قدمهای مؤثری برداشته شود، هر جا مقتضی است سد بسته بشود.

بانک ملی را آقایان مستحضرند ملاحظه میفرمایند بانک ملی یک موسسهای است که تمام اعضای آن ایرانی هستند هیچ عضو خارجی هم اینجا وجود ندارد ولی کار این بانک مورد رضایت عمومی است زیرا هر فردی مسئول کار معینی است و همان روز باید کارش را انجام بدهد محاسباتش را توی دفتر عمل کند کار ارباب رجوع را انجام بدهد و خلاصه هیچ کاری را از امروز بفردا معوق نگذارد این مراقبتی که در این سازمان هست و از طرف فرد فرد اعضاء هست سبب شدهاست که بانک ملی خوب اداره شود دستگاههای دیگری هم هست در مملکت از آن جمله قسمتهایی در وزارت جنگ هستند که ما میبینیم در کارهای خودشان خیلی سریع و خیلی چابک و خیلی منظم بمراجعات مردم رسیدگی میکنند و کارهایی که بعهده شان هست انجام میدهند و خلاصه کمتر کار امروز و این هفته را به آینده میگذارند.

دیدگاهتان را بنویسید