گزارش ۱۰ مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در سال ۲۰۱۴ – ویکینبشته

یا اشخاصی در خارج هستند بعنوان نماینده تجارتی یا برای مطالعه (صحیح است) اینها پول مملکت رامی برند و بنده وشما همه میدانیم که آنهائی که رفتهاند (بنده که نرفتهام) گفتند آنجا فقط مشغول مزاحمت مردم و تفریح هستند (صحیح است) در حالی که شما اینجا یک روزی تشریف ببرند و این مدرسه صدر و مدارس قدیمی تهران راملاحظه بکنید (شهاب خسروانی ـ بنده اخطار نظامنامهای دارم) آقای شهاب خسروانی اجازه بفرمائید عرض کنم این مدارس قدیمی تشریف ببرید به بینید محصلینی که از شهرستانها میآیند با چه فقر و نکبت و بیچارگی زندگی میکنند و شاید بیش از یک وعده نتوانند در ۲۴ ساعت غذا بخورند و آنهم بآنها نمیرسد ولی از یکطرف ارز مملکت بطرق مختلف بنور چشمیها داده میشود شاید بعضیها ۳ چهار تا بچههایشان در امریکا و اروپال و سویس و فرانسه مشغول تحصیل هستند (شوشتری ـ برای یاد گرفتن رقص) صحیح است عرض کنم که آوقت ما میگوئیم چرا محصلین مملکت ما یا دانشگاه گاهی متشنج میشود و محصلین خارج از حدود وظیفه تحصیلی بکارهای دیگر میپردازند اینها شکمشان گرسنهاست آقای بروید به بینید این پول و این ارز را دولت یا باید ندهد یا باید بآنها بدهد و بنده خواهش دیگرم از آقای نخست وزیر اینست که دستور بفرمایند صورت اشخاصی که در اروپا تحصیل میکنند بخرج دولت و یا بعنوان مطالعه و نماینده بازرگانی هستند بیاورند و در مجلس قرائت بشود و نام گرامی ابوینشان هم نوشته شود (احسنت) (صحیح است) عرض کنم که راجع به وزارت خارجه بنده در جلسه قبل که در مجلس صحبت کردم عقیدهام این بود و حالا هم هست که در آنجا راباید قفل کرد چون هیچ بدرد ما نمیخورد یک نفری از اهالی مازندران بود این از ایام کودکی رفته بود در آلمان و اخیرا مراجعت کرد و با من صحبت میکرد، البته دروغ نمیگفت چون من اطمینان دارم اگر اطمینان نداشتم اینجا صحبت نمیکردم، میگفت که در آنجا من چند سال در زمانی که دولت آلمانی هیتلری سر کار بود تجارت میکردم و زندگی خوبی داشتم الان آمدم در فرانسه بعد رفتم د رسویس و جای دیگر میخواستم کسب بکنم مامورین تجارتی و نمایندگان تجارتی و مامورین سیاسی مزاحمند و نمیگذارند یکنفر ایرانی در آنجا کسب شرافتمند انه خودش را تعقیب بکند درصورتیکه میدانم د رایران نژادهای مختلف کسب میکنند شما تشریف ببرید در این خیابان چراغ گاز ببینید چند نژاد آنجا هستند و با کمال آزادی تجارت میکنند بلکه چپاول میکنند (صحیح است) و کسی مزاحمشان نیست اما یک ایرانی بیچاره اگر بخواهد در خارج کار بکند همین نمایندگان تجارتی و بازرگانی و سیاسی مزاحم او میشوند که کار نکند میخواست شکایت بکند دید این موضوع شکایت پذیر نیست، اینجا که انگلستان نیست که اگر یک وزیری یک تخلفی کرد بروند شکایت بکنند اینهم جالب توجهاست جناب آقای نخست وزیر راجع به مداخلات وزارت دارائی و در سایر وزارتخانهها و آقای نخست وزیر گویا در برنامه خودشان یا اینجا تذکر دادند (یکنفر از نمایندگان ـ در برنامه بود آقا) این کار را اگر بکنند بزرگترین خدمت است به این مملکت برای اینکه وزارت بازرگانی بنده باوزیر بامعاونش کاری ندارم برای اینکه هر آن این پست تغییر میکند من با سازمانش کار دارم امروز آقا هر وزارتخانهای بودجهای دارد ولی این بودجه را که میخواهد صرف بکند خاصه خرجی میکند ولی بایستی وزیر مسئولی که مسئول وزارتخانهاست اگر اورا مسئول میدانید در بودجه هم آزادش بگذارید که اگر یک پل آهنی در فلانجا خراب شود درست کند.

بنده عقیدهام اینست که باید منحلش کرد واصلا همان وزارت کشاورزی علیه ما علیه رسیدگی بکنند (ارباب ـ کجایش علیه ما علیهاست) بنده باوزیرش کار ندارم عرض کنم یک موضوع دیگر تصویب نامهای گذشته بود که یک مقداری بر قیمت بنزین افزودند گویا در زمان آقای قوام السطنه بود، برای اینکه این عوارض صرف اسفالت کاری همان محل بشود ولی عملا دیدیم که اینطور نشده وسالی ۱۲ میلیون از این بابت در آمد حاصل میشود ولی در آمد مازندران یا شیراز میاید در تهران اسفالت میشود چهار میلیون تومان از پول شهرستانها را دادند تهران، یکدفعه این پول را گرفتند دادند بکارگران بنده از آقای وزیر راه تقاضا میکنم یا این عوارض راحذف کنیدیا اینکه بایستی صرف همان محلی بشود که گرفته میشود باید در همان محل باشدآقایان اطلاع دارند که رفتند بمازندران از ساری به بابل و بابلسر را نقشه برداری کردند ولی پولش همینطور ماندهاست عرض کنم یک مطلب دیگر راجع به رادیو است.

این را بنده بعنوان نمونه عرض کردم اما وزارت دارائی دستش باز است و هر کاری را میتواند بکند بنابراین بنده این را عرض کردم که آقای نخست وزیر اطمینان داشته باشند که در این مورد مجلس پشتیبان ایشان است. ایشان هم دستور بفرمایند که باین چند پروندهای که در اینجا عرض میکنم فورا رسیدگی شود. گرچه آقای شاهرخ آمدند یک سر وصورتی برادیو دادند ولی باز خاصه خرجیهائی در نطق نمایندگان میشود بنده دیدهام که گاهی نطق نمایندگان را از اول تا آخر میخوانند ولی بعضی راهم تخریب میکنند بنده خواهش میکنم اگر آقای مخبر رادیو اینجاست اگر آنطوری که ایشان میخواهند نطق نماینده را پشت میکروفون بخوانند یا اصلا نخوانند بگویند فلان کس صحبت کرد بهتر است و مال آن کسانی را که میخواهند بخوانند (شوشتری ـ دست مرموز را پیدا کنید) اما راجع بخود این لایحه در اینجا حقوق سناتورها را برای اعتبار دوماهه سه میلیون ریال پیش بینی کردهاند اولا این بودجه باید بیاید بمجلس، آقا این سناتورها کسانی هستند که بنده تا آنجائیکه اطلاع دارم تا حالا آنها این مملکت را اداره کردهاند و بنده کمال ارادت را بآنها دارم خودشان را یک مردم اصولی میدانند چرا اصول را رعایت نمیکنند آقای وزیر مالیه و آقای نخست وزیر اینها شصت نفرند، یکی هزار تومان میگیرند نه میشود شصت هزار تومان دوماه بگیرند میشود صد و بیست هزار تومان ۱۰ هزارتومان هم اضافه بگیرند میشود ۱۳۰ هزار تومان سیصد هزارتومان چرا ما بدهیم این اعتبار ساختمانی راهم نفهمیدم که از بودجه ساختمانی مملکت است یا یک بودجه علیحدهاست بنده که چیزی نفهمیدم بعقیده بنده دولت برای اینکه کارش بهتر پیش برود و آقایان نمایندگان موافقت بکنند همین الان این کار انجام بشود وحقوق کارمندان پرداخت بشود، اولا باید این موضوع را اصلاح بکنید یعنی سه میلیون را بکنید یک میلیون و سیصد هزار تومان ثانیا دو دوازدهم را بکنید یکدوازدهم که زودتر این کار را انجام بشود.

عرض کنم که راجع ببرنامه هفت ساله بنده خیلی حرف دارم ولی خواستم یک نکته را تذکر بدهم بنده در دوره پانزدهم پیشنهاد کردم که یک لایحه بود راجع ببرنامه که آن لایحه دستور قرار بگیرد و فعالیت زیادی برای برنامه کردیم و بنده تذکراتم را قبل از اینکه آقای منصورالملک نخست وزیر بشوند بایشان عرض کردم و حالا هم شفاها و حضورا بایشان خواهم گفت و اگر خدای نخواسته توجه نشد اینجا عرض میکنم، فقط این نکته را ناگزیرم عرض کنم که بعضی شرکتهائی درست شدهاست که اموالی دارد این شرکت که بدرد آن شرکت میخورد ولی این شرکت دولتی از آن شرکت میخورد ولی این شرکت دولتی از ان شرکت جنس نمیخرد و حال آنکه جنس این دارد از بین میرود ومیرود از مردم میخرد.

متاسفانه نسبت باین موضوع رسیدگی نشد و بنده از دولت آقای منصور تقاضا دارم که این پروندهها را دستور بدهند رسیدگی کنند و همان صورت ولیستی که آورده بودند بمجلس در زمان حکومت آقای حکیمالملک دوباره بیایند و البته اگر واقعا تخلفی شده یک بار دیگر رسیدگی بشود. اجازه بفرمائید که بنده عرایضم را بکنم بعد آقای تشریف میاورند و جواب بدهند. یک چیزی که برا ی دولتها و بعضی از آقایان نمایندگان شاید اشتباه شدهاست که خیلی میکنند فرضا مازندران اینطور است که در مازندران تما م در آمد ملک مال مالک است، ته آقا اینطور نیست در مازندران اینطوری است که هرجریبی که ده هزار مترمربع است، هر هکتار آنجا اگر سی بار، سی بار سی و یکمن آنجا محصول برداشت میشود یا چهل بار، حداقلش ۲۰بار است درآنجا ۵ بار مال مالک است وبقیه مال زارع است بنده این حرف را که میزنم برای زارع میگویم، آن زارع از سی بار پنج بار میدهد بمالک و ۲۵ بارش را میبرد بازار میفروشد و قماش و شکر میخرد و البته اگر توجهی نشود آنجاهم مثل اذربایجان میشود میروند در کارخانه روی ۳۵ ریال مزد میگیرند در اینجا ما مراجعین زیادی داریم که همه میایند از ما کار میخواهند آقایان نمایندگان هم همه میدانند ما اینها را بطرق مختلف قانع میکنیم که بروند در آنجا کار خودشان را بکنند بنده دیگر عرضی ندارم یعنی عرض که دارم صحبت من زیاد است ولی میگذارم برای بعد.

باید این بودجه با این کیفیات که عرض کردم مصروف امور عام المنفعه و تولیدی شود و فرهنگ و بهداشت اهالی ایران را قبل از هر چیز تامین نماید و در طرفی مصرف شود که صاحب آن یعنی ملت انتظار دارد. البته همه ما این تذکرات را داده و تردیدی نداریم که بار بودجه کشور سنگین و دوش ملت ایران قادر بر تحمل آن نیست ارقام سرسام آور این بودجه از طبقه مفلوک و محروم وصول میگردد با ادامه این ترتیب نسل ایرانی هر روز رو به تقلیل و انقراض میرود وباید سرانجام بار بودجه سبک تر گردد ارقام اضافی و غیر ضروری آن حذف ومالیاتها طوری تنظیم و مقرر شود که سنگینی آن بیشتر متوجه توانگران و سرمایه داران گردد.

اگر فردا یکیشان زد سر آن یکی را شکست، اگر یکی زیر ماشین رفت، اگر یکی از ایوان بالا، افتاد چه خاکی سرم خواهم ریخت؟ به منظور پیگیری یک راه حل جامع، طولانی مدت و مناسب در خصوص موضوع هستهای ایران مطابق با قطعنامههای مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد و بر اساس پیشنهاد ارائه شده به ایران در ژوئن ۲۰۰۶، که هنوز مطرح است، مواردی که در زیر میآید به عنوان موضوعات مذاکرات میان چین، فرانسه، آلمان، ایران،روسیه، انگلیس و ایالات متحده پیشنهاد شد که نماینده عالی اتحادیه اروپا نیز به آن پیوست، به شرطی که ایران به شکل قابل تاییدی فعالیتهای مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری خود را به حالت تعلیق در آورد، مطابق با (OP ۱۵ and OP ۱۹ (a قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل.

این آقای قوامالسطنه برعکس آنچه که طرفدارش تظاهر میکنند حزب توده را تقویت کرد و توده را آورد روی کار چهار وزارتخانه مهم رابدست عناصر خائن توده سپرد، دادگستری و بهداری و پیشه و هنر و فرهنگ، قوامالسطنه با وضعی که بوجود آورده بود فقط خدای ایران، ایران را حفظ کرد والا همه رفته بود بنده این جا میخواهم عرض کنم بنام یک نماینده ملت و بنام کسی که افتخار این را داشته که قاضی تحقیق راجع بپرونده قوامالسطنه بوده بدنیا اعلام میکنم که این آقا یک متهم و خائن بمللکت ایران است و من یقین دارم که انشاءالله اگر فرصتی بشود وسائل مهمتری پیش نیاید پرونده اش بدیوان کشور خواهد رفت تا سیه روی شود هر که در او غش باشد، موضوع دیگری که میخواستم عرض کنم راجع بدادگستری است چون بنده در برنامه دولت که صحبت میکردم اظهاراتم را نانمام ماند و نتوانستم تمام عرایض خودم را بکنم بعد که آقای تدین در مجلس سنا اظهاراتی راجع بدادگستری فرمودند موجب گله بعضی از آقایان قضات دادگستری شده بود و بنده فقط بطور خلاصه عرض میکنم با فحش دادن و ناسزا گفتن دادگستری اصلاح نمیشود، اگر خواستمی دادگستری بمعنی واقعی داشته باشیم باید بنشینیم به بینیم معایبش کجا ست وچه جوری میشود این معایب را رفع کرد و یک دادگستری در ست بوجود آورد خیال میکنم که آقای تدین هم تصدیق خواهند فرمود که در بعضی موارد دادگستری ارفاقهای بیمورد کرده که موجب عدم رضایت بعضی شده ولی حتما آقای تدین دیگر نباید ناراضی باشند دادگستری شرط اول اصلاحش پول است و شرط دومش یک جوشها ست متصدی امر والا اگر ما بیائیم اینجا یا در مجلس سنا یا در جراید هر روز بقضات دادگستری حمله بکنیم نتیجه اش این خواهد شد که آن عدهای هم که در آنجا با تمام محرومیتها میسازند و تحمل میکند و زجر میکشند جان میکنند و کار میکنند آنها هم مایوس میشوند و دلسرد..

آقای نجمالملک موقعیکه وزیر دارائی بودند آمدند اینجا گفتند آقا یک پروندههائی هست که این پروندهها را درست من اطمینان دارم که سوء استفادههائی شد، مجلس اجازه بدهد که رسیدگی بکنیم، بنده همانروز هم عقیدهام این بود که احتیاجی باجازه مجلس نیست در مرداد یا در شهریور ۳۲۴ بود، بنده درست تاریخش خاطرم نیست که برحسب پیشنهاد آقای دکتر مصدق قانونی از مجلس گذشت که کمیسیونهای مالیاتی بتوانند با مودیان توافق کنند (اردلان ـ آذر ۲۴ بود) اذر ۲۴، بهر صورت باستناد این قانون میاید کمیسیونها با مودیان توافق کنند نه مامورین مالیه و اتفآقا همین موضوع را آقای نجمالملک در اینجا متذکر شدند که بسیاری از پروندهها هست که مامورین مالیه در آنموقع مالیاتشان را صد میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان نوشته بودند (بنده آنصورت را گم کردم) ولی بعد رفتند همان پروندهها را با دوهزار تومان توافق کردند و این عمل اصلا برخلاف قانون شدهاست یعنی قانون گفته کمیسیون توافق کند نه مامور مالیه.

نکته دیگر اینکه البته عموم آقایان نمایندگان مستحضرند که از چند ماه باینطرف وضع عمومی مملکت و اذهان عامه دچار یکنوع اضطراب ناشی از یاس و بدبینی شده وبا صحنههائیکه مرتبا ظاهر میشود و جریانات نامطلوبی که تقریبا بخودی خود ولی در حقیقت با کمک دستهای نامرئی پیش میاید این یاس و بدبینی در افکار عامه تقویب پیدا میکند تاریخ سیاسی قرن اخیر ایران بروز این قبیل صحنهها را مقدمه یک جریان نامطلوب و حادثه شوم میداند و یک مرد وارد و مطلع رابیاد دسیسههای قبل از هرنوع حوادث سیاسی که هروفت مقاصد ونظریات پشت پرده کشورهای بیگانه بروز آنرا ایجاب کند میاندازد وبنده اینطور نتیجه میگرم که این مقدمات مشوب کردن اذهان عمومی و این تشنجات که متاسفانه بدست عناصر خائن و مزدور عملی میشود بستگی کامل با سیاست نفت و مسئله لایحه آن دارد زیرا فلسفه سیاست انگلیس در ممالک مورد نظر اینست که در پس پرده تشنجات مقاصد خود را پرورش بدهد و از آن نتیجه بگیرد و حال دولت وقت در این موضوع حیاتی، چه تصمیمی دارد معلوم نیست.

با آنکه درهمه جابرای سازمان ژاندارمری باتوجه باجرای لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزی وتشنجات دیگری که ازطرف عناصر آشوب طلب بعمل میآید اشکالاتی وجودداشتهاست این سازمان بانهایت جدیت دراجرای لوایح قانونی اهتمام وکوشش وموفقیتهایی حاصل کردهاست وعلاوه برامورجاری درموارداساسی بررسیهای لازم بعمل آوردهاند که نتیجه آن بشرح ذیل بعرض میرسد. عرض کنم بطوریکه قبلا عرض کردم بنده در کلیه رشتههای مختلف مملکت صحبت زیاد دارم ولی میگذارم برای وقت دیگر (آشتیانیزاده ـ حق دارید حرف بزنید) فقط تذکراتی را اینجا لازم میدانم که بعرض دولت برسانم. اما راجع به بودجه انتظار داشتم که وقتی بودجه کل کشور مطرح میشود بعضی مطالب لازم را بعرض برسانم.

ولی متاسفانه بعلت نظر اصلاحی که دولت فعلی در بودجه دارد و این موضوع هم مستلزم دقت و رسیدگی بیشتری بودناچار دو دوازدهم بودجه مطرح شدهاست معهذا در کمال اختصار مطالب ضروری خود را بعرض میرسانم. من بسهم خود از اینکه شنیدهام جناب آقای منصور میخواهد در راه سبک کردن بار بودجه قدمهائی بردارد خرسند هستم وانتظار دارم که جناب آقای منصور تا مقدور است گامهای خود را در این طریق بلندتر بردارند. بنده جسارتی نمیکنم. بنده شنیدم که حیف و میلهائی در وزارت دارائی شدهاست، برای اینکه رسیدگی باین موضوع تمام نشده بنده از جناب آقای هیئت استدعا دارم با اینکه دادستان دیوان کیفر یک مرد بسیار شریف و پاکدامنی است.

دروزارت خارجه اغلب سعی شدهاست که جلوی ترقی تحصیل کردهها را بگیرند و حس ابتکار و استعداد و حاضر خدمتی راخفه سازند باید حقوق مامورین وزارت خارجه د رخارج طوری تعین شود که در محل ماموریت خود رفته و آبرومند زندگی کنند و بر آبروی دولت وملت خود بیفزایند و در عوض هر وقت کوچکترین اعمال با تقصیری از جانب آنان مشهود گشت و مورد مواخذه شدید قرار گیرند کارمندان تحصیل کرده و جوان وزارت امور خارجه همگی آماده همکاری وتشریک مساعی در راه انجام چنین اصلاحاتی هستند و اطمینان میدهند که در راه عظمت و بهبود وزارت خانه خود با هر وزیری که چنین منظور مقدسی را دنبال نماید از صمیم قلب کمک نمایند (احسنت) (اردلان ـ در بسیاری از جاها ما وزیر مختار لازم نداریم) بر عکس عدهای بنده معتقدم که همه جا وزیر مختار باید داشته باشیم، عرض کنم امور سیاسی یک چیزی است که باید همه جا وزیر مختار داشته باشیم با این وضع سیاسی و روابطی که امروز در دنیا معمول است با این طیاری که ۲۴ ساعته میتوانید همه جا بروید لازم است که درهمه جا نماینده داشته باشید.

میگند نمیشه پول دولت رو تو ملک دیگرون خرج کرد. عرض کنم آقای استاندار سابق آنجا که مرد شریفی هستند تصدیق میکنند آذربایجان هم که چیزی پیدا نمیشود بنده از مجلس شورای ملی تقاضا میکنم دو نفر معین کنند بنده با ماشین خودم و با خرج خودم میبرم بمازندران ببینید انجا چقدر برنج ریخته، دولت خودش چقدر برنج دارد و چقدر برنج پارسال است که پوسیده و در دریا ریختهاند این برنجها سابقا حمل میشد بروسیه و حالا نمیدانم چرا حمل نمیشود نمیدانمم دولت چر اینکار را نمیکند چرا قرارداد تجاری منعقد نمیکند، بنده نمیدانم چرا؟ این برنج مازندران از هر چیزی ارزانتر است، کیلوئی سه ریال آقا، این را دولت اجازه بدهد ببرند در آنجا بفروشند و یک مقررا یک شرایط مخصوصی قائل بشود یا خودش ببرد عوض این خریدن گندم برنج بخرد که زارعین از بین نروند.

بنده در این موضوع خیلی حرف دارم ولی مختصرا عرض میکنم بنده در یک جائی خواندم یا از کسی شنیدم، البته یک اطلاع موثقی است که در زمان اعلیحضرت فقید یکی از وزرای فرهنگ گویا کسالت پیدا کرد ومیخواست برور بفرنگ معالجه تقاضا ی ارز کرد بعرض اعلیحضرت همایونی که رسانیدند گفتند این ارز مال مردم است برای وارد کردن کارخانجات و لوازم تولیدی و نمیدهیم. اسلامی ـ بنده صحبت خیلی دارم ولی حرفهایم را نمیزنم فقط از آقایان اجازه میخواهم که پنجدقیقه وقت بنده را تمدید بکنند ۵ دقیقه فعلاوقت دارم اگر تمام نشد پنجدقیقه دیگر هم تمدید بکنند.

دیدگاهتان را بنویسید